งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

2 โครงการสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ/โครงการส้วมสะอาดชาติเจริญ โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

3 การพัฒนาส้วมในปั๊มน้ำมัน
ผลการดำเนินงาน การพัฒนาส้วมสาธารณะ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การพัฒนาส้วมในปั๊มน้ำมัน ร้อยละ ๘๐ ๓๖.๙๕ การพัฒนาส้วมในร้านอาหาร ร้อยละ ๖๐ อยู่ระหว่างการประเมิน ส้วมในโรงเรียน สพฐ. ร้อยละ ๕๕ ๕๒.๙๘ ส้วมในวัดส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ ๕๐ ๖๔.๔๘ ส้วมในสถานีอนามัย ร้อยละ ๖๕ ๖๙.๖๘

4 สุขาภิบาลอาหารและน้ำ อปท.มีระบบการจัดการน้ำบริโภค
ผลการดำเนินงาน สุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ ๘๐ ๘๔.๗๔ ร้านอาหาร CFGT ๘๖.๑๓ อปท.มีระบบการจัดการอาหารฯ สมัคร ๑๒ แห่ง มีระบบ ๖ แห่ง กำลังดำเนินการ อปท.มีระบบการจัดการน้ำบริโภค

5 ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาล สถานีอนามัย/รพ.สต. Carbon Footprint
Green & Clean Hospital เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาล ๘๑๐ แห่ง ๖๐๒ แห่ง(๗๔.๓๒) สถานีอนามัย/รพ.สต. ๘๗๘ แห่ง ๓๗๕ แห่ง(๔๒.๗๑) Carbon Footprint รพ. / สอ. ๑๔๗/๑๙๐ แห่ง ศูนย์เรียนรู้ รพ/สอ. ๓๓/๑๔ แห่ง

6 อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน HIA เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน พัฒนารูปแบบ HIA เพื่อสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

7 การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
การพัฒนากฎหมายสาธารณสุข การส่งเสริมการใช้กฎหมาย การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ๓,๕๒๕ ตัวอย่าง การผลิตชุดทดสอบภาคสนาม ๓๖๘,๔๖๗ รายการ

8 ข้อเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมต้องได้รับการส่งเสริม ให้กับนักวิชาการ(ต้องทำอย่างมีแบบแผน) การขับเคลื่อนเครือข่ายจำเป็นต้องต่อเนื่อง และต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ทุกระดับ

9 ข้อเรียนรู้ การลงทุนเชิงสาธิตจำเป็นต้องได้รับการ สนับสนุน(ศูนย์เรียนรู้ภายในศูนย์จะเป็น ทั้งห้องทดลองและต้นแบบการขยายผล) โอกาสงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอยู่ใน สถานการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ (เรื่องส้วม) และ ปัญหา Climate Change ทิศทางและแนวโน้มอนาคตจะ พบ "คู่กรณีความขัดแย้งระหว่าง สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ"

10 ข้อเรียนรู้ โครงสร้างระดับจังหวัดจะเป็นช่องการ ทำงานระดับพื้นที่(ขาดฝ่ายอนามัย สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด) กระบวนทัศน์ต่อการกระจายอำนาจต้อง ชัดเจนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ท้องถิ่น ในการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ สำคัญ"ท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง คนไทยจึง แข็งแรง"

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำคัญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google