งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

2 โครงการสำคัญด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาส้วมสาธารณะ / โครงการส้วม สะอาดชาติเจริญ โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลก ร้อน โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร โครงการพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ

3 ผลการดำเนินงาน การพัฒนาส้วม สาธารณะ เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน การพัฒนาส้วมในปั๊มน้ำมัน ร้อยละ ๘๐๓๖. ๙๕ การพัฒนาส้วมในร้านอาหาร ร้อยละ ๖๐ อยู่ระหว่างการ ประเมิน ส้วมในโรงเรียน สพฐ. ร้อยละ ๕๕๕๒. ๙๘ ส้วมในวัดส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ ๕๐๖๔. ๔๘ ส้วมในสถานีอนามัย ร้อยละ ๖๕๖๙. ๖๘

4 ผลการดำเนินงาน สุขาภิบาล อาหารและน้ำ เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน ตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ ๘๐๘๔. ๗๔ ร้านอาหาร CFGT ร้อยละ ๘๐๘๖. ๑๓ อปท. มีระบบการจัดการอาหาร ฯ สมัคร ๑๒ แห่ง มีระบบ ๖ แห่ง สมัคร ๑๒ แห่ง กำลังดำเนินการ อปท. มีระบบการจัดการน้ำ บริโภค สมัคร ๑๒ แห่ง มีระบบ ๖ แห่ง สมัคร ๑๒ แห่ง กำลังดำเนินการ

5 ผลการดำเนินงาน Green & Clean Hospital เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน โรงพยาบาล ๘๑๐ แห่ง ๖๐๒ แห่ง ( ๗๔. ๓๒ ) สถานีอนามัย / รพ. สต. ๘๗๘ แห่ง ๓๗๕ แห่ง ( ๔๒. ๗๑ ) Carbon Footprint รพ. / สอ. ๑๔๗ / ๑๙๐ แห่ง ศูนย์เรียนรู้ รพ / สอ. ๓๓ / ๑๔ แห่ง

6 ผลการดำเนินงาน HIA เป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน พัฒนารูปแบบ HIA เพื่อสนับสนุนพื้นที่ เป้าหมาย ๖ โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

7 การดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนากฎหมายสาธารณสุข การส่งเสริมการใช้กฎหมาย การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ๓, ๕๒๕ ตัวอย่าง การผลิตชุดทดสอบภาคสนาม ๓๖๘, ๔๖๗ รายการ

8 ข้อเรียนรู้ การพัฒนาทักษะและความ เชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้องได้รับการส่งเสริมให้กับ นักวิชาการ ( ต้องทำอย่างมีแบบ แผน ) การขับเคลื่อนเครือข่ายจำเป็นต้อง ต่อเนื่องและต้องได้รับความร่วมมือ จากผู้บริหารทุกระดับ

9 ข้อเรียนรู้ การลงทุนเชิงสาธิตจำเป็นต้อง ได้รับการสนับสนุน ( ศูนย์เรียนรู้ ภายในศูนย์จะเป็นทั้งห้องทดลอง และต้นแบบการขยายผล ) โอกาสงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อยู่ในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับ ความต้องการ ( เรื่องส้วม ) และ ปัญหา Climate Change ทิศทาง และแนวโน้มอนาคตจะพบ " คู่กรณี ความขัดแย้งระหว่างสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ "

10 ข้อเรียนรู้ โครงสร้างระดับจังหวัดจะเป็นช่อง การทำงานระดับพื้นที่ ( ขาดฝ่าย อนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ) กระบวนทัศน์ต่อการกระจายอำนาจ ต้องชัดเจนในการสร้างความ เข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ในการ ดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ " ท้องถิ่นต้องเข้มแข็ง คนไทยจึง แข็งแรง "

11 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google