งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบ บริหารจัดการที่ดี. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต บัณฑิตที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบ บริหารจัดการที่ดี. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต บัณฑิตที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบ บริหารจัดการที่ดี

2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต บัณฑิตที่ดี

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ พัฒนานักศึกษา

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ วิจัย

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน บริการวิชาการ

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี

7 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน พัฒนาคุณภาพและระบบประกัน คุณภาพ

8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้าน ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี

9 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน ชุมชนสัมพันธ์ที่ดี

10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหาร จัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพึ่งตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบ บริหารจัดการที่ดี. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต บัณฑิตที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google