งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ความสะอาดส้วม และ การกำจัดสิ่งปฏิกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ความสะอาดส้วม และ การกำจัดสิ่งปฏิกูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ ความสะอาดส้วม และ การกำจัดสิ่งปฏิกูล

2

3 ผลการสำรวจความพึงพอใจ เรื่องความสะอาดส้วม สาธารณะ สภาพความ สะอาด เปอร์เซนต์ ( % ) ดี 16.021.6 พอใช้ 75.358.9 ไม่ดีต้องปรับปรุง 8.7 19.5 รวม 100100.0

4 สภาพความบกพร่อง ของส้วมสาธารณะ พื้นเปียกแฉะ 58.0 % 65.0 % 37.9 % 34.0 % 8.6 % คราบสกปรก 31.5 % กลิ่นเหม็นอับ 24.5 % เศษกระดาษ ขยะ 23.0 % ความไม่เป็นระเบียบ 17.5 % ฝุ่น ไยแมลงมุม 10.5 % การซ่อมบำรุง 9.0 % แมลงสาบ มด แมลงวัน 8.0 % การซ่อมบำรุง ฝุ่น ไยแมลง มุม เศษกระดาษ ขยะ คราบสกปรก แมลงสาบ มด แมลงวัน กลิ่นเหม็นอับ พื้นเปียกแฉะ ความไม่เป็น ระเบียบ

5 การแพร่เชื้อ โรคจากส้วม

6

7 31.0 2.7 7.7 6.9 50.0 จุดที่พบเชื้อโรคจาก อุจจาระมากในห้องส้วม

8 จุดที่พบเชื้อโรคจาก อุจจาระที่พื้นห้องส้วม 12 3

9 จุดที่พบเชื้อโรคจาก อุจจาระที่ผนังห้องส้วม 1 2 3

10 1 2 3

11 1 2 3

12 3 2 1

13 ละอองน้ำ จากส้วม

14 การระบาย อากาศในส้วม

15

16

17

18 20 นาที

19 24 ชั่วโม ง 281 ล้าน ล้าน ตัว 6 ชั่วโม ง 250,0 00 ตัว

20 ปัจจัยในการทำ ความสะอาด ส้วมสาธารณะ

21 1.ความร่วมมือ ของผู้ใช้ส้วม

22 2. การจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ 1. คน พนักงานทำ ความสะอาด 2. วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี 3. การจัดการ/ วิธีการ 4. เงิน / งบประมาณ

23 ปัจจัยที่มีผลต่อความ สะอาดส้วม 5. ความถี่ในการทำความสะอาด 2. ความร่วมมือของผู้ใช้ส้วม 7. การตรวจติดตามงานของ บริษัท / ผู้รับผิดชอบ 8. การตรวจติดตามงานของ เจ้าของสถานที่ 1. จำนวนผู้ใช้ส้วม 4. ความขยันทำงาน ของพนักงาน ทำความสะอาด 6. วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ทำความสะอาด 3. ความรู้ความสามารถพนักงาน ทำความสะอาด

24 H = สุขลักษณะ สะอาด 1. สะอาด ( H-Healthy ) 1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถ ปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก สภาพดี ใช้งาน ได้ 2. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตัก น้ำสะอาด ไม่มีลูกน้ำยุง สภาพดี ใช้งานได้ 3. กระดาษชำระเพียงพอให้บริการหรือ สายฉีดน้ำ ชำระสะอาด สภาพดี ใช้งานได้ 4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบ สกปรก สภาพดี ใช้งานได้ 5. มีสบู่ล้างมือ ให้ใช้ ตลอดเวลาให้บริการ 6. ถังรองรับมูลฝอย มีฝาปิด สะอาดสภาพดี ไม่ รั่วซึม ตั้งบริเวณอ่างล้างมือ หรือใกล้เคียง 7. การระบายอากาศดี และ ไม่มีกลิ่นเหม็น 8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตกหรือชำรุด 9. มีการทำความสะอาด ซ่อมบำรุงและควบคุม ตรวจตราเป็นประจำ

25 A = ความเพียงพอ 2. สะดวก เพียงพอ ( A- Accessibility ) 10. มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิง ตั้งครรภ์ทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ 11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิด ให้บริการ

26 S = ความปลอดภัย 3. ปลอดภัย (S-Safety ) ความ ปลอดภัยของผู้ใช้ส้วม 12. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา / เปลี่ยว 13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้ แยกเป็นห้องส้วม สำหรับชาย – หญิง มีป้าย หรือสัญลักษณ์ที่ ชัดเจน 14. ประตู ที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด สภาพดี ใช้งานได้ 15. พื้นห้องส้วมแห้ง 16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่ว บริเวณ

27 “สะอาดดีไหม ?” Don’t stop your curiosity. สุขลักษ ณะ อย่าห้ามความอยากรู้อยาก เห็น

28 ช่วยบอกส่วนที่ ดี และส่วนที่ควร แก้ไข ของส้วม ด้วย คะ

29

30 ชนิดของความสกปรกที่เกิด จากการปนเปื้อน การปนเปื้อนทาง กายภาพ การปนเปื้อนจาก สารเคมี การปนเปื้อนจาก เชื้อจุลินทรีย์

31 1. อุปกรณ์ที่ดี และเพียงพอ

32 อุปกรณ์ทำความสะอาด 1. ผ้า 2. ฟองน้ำ 3. สก็อต ไบร์ท 4. แปรง 5. ไม้ม็อป 6. ไม้ กวาด 7. แปรงรีด น้ำ 8. แปรง กวาดยักไย้ 9. ที่ตักผง 10. เกียง 11. ถ้วย ตวง 12. ป้าย เตือน 13. ที่ปิด จมูก 14. รองเท้า ยาง 15. ผ้ากัน เปื้อน 16. กระป๋อง ใส่น้ำ 17. ถุงใส่ ขยะ 18. ถุงมืออุปกรณ์ทำความสะอาด

33 2. น้ำยาทำ ความสะอาด กลุ่มน้ำยาผสมกรด กลุ่มน้ำยาผสมด่างแก่ กลุ่มน้ำยาผสม สารอินทรีย์ กลุ่มน้ำยาผสม สารอินทรีย์และด่างอ่อน

34 กลไกการทำงานของสาร ทำความสะอาด ส่วนละลาย ในน้ำ ส่วนละลายใน ไขมัน

35 3. วิธีการทำ ความสะอาด

36

37

38

39 การทำงาน ของจุลินทรีย์ ย่อยสิ่งปฏิกูล

40

41 ส่วนประกอบ อุจจาระคน 1. ส่วนที่เป็นกากของแข็ง 27 กรัม 2. ส่วนที่เป็นของเหลว 100 - 200 กรัม 3. มีเชื้อจุลินทรีย์ * E-Coli 400x10 6 ตัว * Fecal Coliform 2000x10 6 ตัว * Fecal Streptococci 2000x10 6 ตัว * อุจจาระ / คน / วัน Joseph, A., Salvato, Jr. Environmental Engineering and Sanitation. 1982.pp.379

42 SLUDGE SCUM SUPERNATANT บ่อเกรอะ ปฏิกูล

43 ปริมาณสิ่งปฏิกูลที่ เกิดจากคนต่อปี 0.365 ลบ. ม เมื่อย่อยแล้วเหลือ 0.045 ลบ. ม / ป (45 ล / ป หรือ 0.123 ล / ว ) * สิ่งปฏิกูล เมื่อย่อยแล้วเหลือ 0.037595 ลบ. ม / ป (37.595 ล / ป หรือ 0.103 ล / ว ) ** สิ่งปฏิกูล เมื่อย่อยแล้วเหลือ 0.04 ลบ. ม / ป (30- 60 ล / ป หรือ 0.109 ล / ว ) *** * WHO 2538 ** โครงการกำจัดสิ่งปฏิกูลตามแนวพระราชดำริ กรมอนามัย 2549 *** อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ พัฒนามูลพฤก 2546 สิ่งปฏิกูล 1 กก. จะถูกย่อยเหลือส่วน ที่เป็นกากร้อยละ 12.33

44

45


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ความสะอาดส้วม และ การกำจัดสิ่งปฏิกูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google