งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรม ประกอบการเรียนการสอนนั้น นักเรียนเป็นผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องดังกล่าว เป็นเครื่องที่ใช้ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรม ประกอบการเรียนการสอนนั้น นักเรียนเป็นผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องดังกล่าว เป็นเครื่องที่ใช้ร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรม ประกอบการเรียนการสอนนั้น นักเรียนเป็นผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องดังกล่าว เป็นเครื่องที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้ เกิดความ เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการใช้เครื่อง มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีข้อพึงควร ปฏิบัติดังนี้

3 1. เข้าแถวรอครูผู้สอนหน้าห้องเรียน 2. ถอดรองเท้า วางไว้บนชั้นที่เตรียม ไว้ให้ 3. นั่งตามลำดับเลขที่ และตรงกับ หมายเลข เครื่องคอมพิวเตอร์ 4. ก่อนเปิดใช้เครื่องสำรวจความ เรียบร้อยของอุปกรณ์ ก่อนการใช้เครื่องหากชำรุดหรือมี ไม่ครบรีบแจ้ง ให้ครูหรือผู้ควบคุมห้องทราบ โดยเร็ว

4 5. ไม่เล่นเกม ด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น 6. ไม่เข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม 7. การนั่งควรนั่งให้หลังอยู่ในแนว ตรงไม่นั่ง หลังงอเพราะทำให้เกิดการ ปวดหลังและไหล่ 8. ควรละสายตาจากจอภาพทุกๆ 30 นาที และพยายามกระพริบตา บ่อยๆ

5 9. ห้ามถอดสายอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่างๆ ของ เครื่องคอมพิวเตอร์ออก 10. ห้ามเปิดฝาตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ออกโดยเด็ดขาด 11. ไม่นำอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ จากภายนอกหรืออุปกรณ์ที่นำมา จากบ้านมาใช้กับเครื่องใน ห้องเรียน

6 12. ก่อนเลิกใช้งานให้ปิดเครื่อง ตามขั้นตอน เก็บอุปกรณ์ของเครื่องและเก็บ เก้าอี้ให้เรียบร้อย 13. ห้ามนำขนมทุกชนิด อาหาร และน้ำ เข้ามารับประทานในห้อง 14. ช่วยกันรักษาความสะอาดใน ห้องเรียน ไม่ทิ้งขยะ และไม่ขีดเขียนข้อความใด ๆ บนโต๊ะและ เครื่องคอมพิวเตอร์

7 การเข้าและออก ห้องเรียนทุกครั้งต้อง ได้รับอนุญาตจาก ครูผู้สอนหรือผู้ควบคุม ห้อง ห้ามเข้ามาใช้ห้องโดย ลำพัง


ดาวน์โหลด ppt ในการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรม ประกอบการเรียนการสอนนั้น นักเรียนเป็นผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องดังกล่าว เป็นเครื่องที่ใช้ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google