งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวน แผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน สุขภาพ ภาคประชาชน ปี ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวน แผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน สุขภาพ ภาคประชาชน ปี ๒๕๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวน แผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน สุขภาพ ภาคประชาชน ปี ๒๕๕๔

2 2 วิสัยทัศ น์ เป็นองค์กรหลักที่เสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายให้เกิดการจัดการระบบ สุขภาพชุมชน เพื่อนำไปสู่ การพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพของ ประชาชน

3 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพภาค ประชาชน ปี 2554 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ อสม. และองค์กร อสม. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างบทบาทภาคี เครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบและระบบ การจัดการงานสาธารณสุข มูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพ ภาคประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรและการ บริหารจัดการ

4 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพ อสม.

5 1) ระเบียบกระทรวง สาธารณสุข ว่าด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน พ. ศ. ๒๕๕๔ - หลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐาน อสม. - มาตรฐานสมรรถนะของ อสม. - คณะกรรมการกลาง - คณะกรรมการระดับจังหวัด

6 2) ฐานข้อมูล อสม. ( ที่มี สิทธิ์รับค่าป่วยการ ) - จำนวนฐานข้อมูล รายชื่ออสม. ที่มีสิทธิ์รับ เงิน เท่ากับ จำนวนโควตา ( ภายใน 10 มิย. 54 แจ้ง ส่วนกลางว่า จังหวัดสามารถ หาคนได้ตามโควต้าหรือไม่ )

7 จังหวัดที่มี อสม. ในฐานข้อมูลเท่ากับที่ได้รับจัดสรร 3 จังหวัด (23 พค. 54) 1. นนทบุรี 2. ลพบุรี 3. พระนครศรีอยุธยา จังหวัดที่มี อสม. ในฐานข้อมูลน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร 11 จังหวัด 1.สมุทรสาคร (-2) 2. นครปฐม (-4) 3. เพชรบุรี (-9)4. ตราด (-13) 5. สมุทรสงคราม (-16) 6. ประจวบคีรีขันธ์ (-19) 7. ปราจีนบุรี (-38) 8. สิงห์บุรี (-41) 9. จันทบุรี (-83) 10. สมุทรปราการ (-111) 11. ระยอง (-241) จังหวัดที่มี อสม. ในฐานข้อมูลมากกว่าที่ได้รับจัดสรร 11 จังหวัด 1. กาญจนบุรี (+1)2. นครนายก (+14)3.สระบุรี (+19)4. ชัยนาท (+22) 5. ฉะเชิงเทรา (+38)6. อ่างทอง (+56)7. สระแก้ว (+138)8. สุพรรณบุรี (+177) 9. ราชบุรี (+234)10. ปทุมธานี (+235)11. ชลบุรี (+812)

8 จังหวัด จำนวน ที่ ได้รับการ จัดสรร จน. อสม. ในฐาน ข้อมูล จังหวัด จำนวน ที่ ได้รับการ จัดสรร จน. อสม. ในฐาน ข้อมูล นนทบุรี 7,850 กาญจนบุรี 13,70013,701 ปทุมธานี 8,2508,485 นครปฐม 9,6309,626 พระนครศรีอยุธยา 11,215 ราชบุรี 11,64011,874 สระบุรี 9,8009,819 สุพรรณบุรี 14,40014,577 ชัยนาท 9,2009,222 ประจวบคีรีขันธ์ 7,2567,237 ลพบุรี 11,250 เพชรบุรี 7,3807,371 สิงห์บุรี 4,3804,339 สมุทรสงคราม 2,1602,144 อ่างทอง 4,7704,826 สมุทรสาคร 3,1203,118 ฉะเชิงเทรา 10,36710,405 จันทบุรี 8,6408,557 นครนายก 3,9523,966 ชลบุรี 12,69013,502 ปราจีนบุรี 8,8308,792 ตราด 4,2604,247 สมุทรปราการ 7,8507,739 ระยอง 9,6209,379 สระแก้ว 8,4928,630 รวม 210,702211,871

9 3.) ความสำเร็จของ การพัฒนาศักยภาพ อสม. 3.1) การอบรมฟื้นฟู อสม. สอ. ละ 18 คน ( โอนเงินให้สสจ. แล้ว ) ประเมินความรู้ อสม. 5 เรื่อง 3.2) การอบรม อสม. เชี่ยวชาญ งานอนามัย แม่และ เด็ก ปี 2554 สอ. ละ 2 คน ( ยังไม่โอนเงินให้สสจ.) ประเมินความรู้ อสม. เฉพาะเรื่อง

10 จังหวัด จำนวน รพ. สต. จำนวน รพ. สต.x2 จังหวัด จำนวน รพ. สต. จำนวนรพ. สต.x2 นนทบุรี 76152 กาญจนบุรี 141282 ปทุมธานี 78156 นครปฐม 134268 พระนครศรีอยุธย า 205410 ราชบุรี 162324 สระบุรี 126252 สุพรรณบุรี 174348 ชัยนาท 72144 ประจวบคีรีขัน ธ์ 81162 ลพบุรี 133266 เพชรบุรี 117234 สิงห์บุรี 4794 สมุทรสงคราม 4998 อ่างทอง 76152 สมุทรสาคร 55110 ฉะเชิงเทรา 119238 จันทบุรี 105210 นครนายก 56112 ชลบุรี 120240 ปราจีนบุรี 93186 ตราด 66132 สมุทรปราการ 68136 ระยอง 94188 สระแก้ว 107214 รวม 12562512

11 4. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ชมรม อส ม. ให้มีส่วนร่วมในการ จัดการระบบสุขภาพ ชุมชน 4.1) พัฒนาชมรม อสม. ให้จด ทะเบียนเป็นเป็นนิติบุคคล เช่น สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ( มีชมรม อสม. ที่เป็นนิติ บุคคล 17 จังหวัด )

12 4.3) พัฒนาการเขียน โครงการขอทุน องค์กร สาธารณะประโยชน์ ดูข้อมูลโครงการ ได้ที่ www.phcblog.net/vhv-c 4.2) การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ชมรม อส ม. ให้มีส่วนร่วมในการ จัดการระบบสุขภาพชุมชน ประเมินศักยภาพการดำเนินงาน ชมรม

13 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างบทบาท ภาคี เครือข่ายสุขภาพ ภาคประชาชน

14 14 2.1 ร้อยละของหมู่บ้านมีการ จัดการด้านสุขภาพ หมู่บ้านผ่านเกณฑ์ การจัดการ สุขภาพ ร้อยละ 84 บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaiphc.net www.thaiphc.net - โอนเงินให้ อำเภอละ 5,000 บาท และ - จังหวัดละ 10,000 บาท - กอง สช. จัดพิมพ์แบบประเมิน และส่งให้สสจ. ภายในเดือน มิถุนายน 2554

15 2. ๒ ภาคีเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชน ที่ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนมีส่วนร่วมใน การจัดการระบบสุขภาพ ชุมชน จังหวัด มีการพัฒนา - ตำบลจัดการสุขภาพ จังหวัดละ 5 ตำบล - โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพ ชุมชน จังหวัดละ ๓ แห่ง / ตำบล - โอนเงินให้จังหวัด ตำบลละ ๑๐,000 บาท

16 16 2. ๓ การเสริมสร้าง บทบาทภาคีเครือข่าย สุขภาพ ภาคประชาชน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนแผน สุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ บันทึกข้อมูลแผนสุขภาพ ตำบล ได้ที่ www.thaiphc.net

17 2. ๔ การพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายการ จัดระบบเฝ้าระวังโรคที่ เป็นภัยคุกคามสุขภาพ ชุมชน ( ไข้หวัดใหญ่ 2009) จังหวัด มีการพัฒนาตำบล จัดการเฝ้าระวังโรคที่เป็น ภัยคุกคาม จังหวัดละ ๓ ตำบล - โอนเงินให้จังหวัด ตำบล ละ ๑๐,000 บาท

18 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนารูปแบบและ ระบบการจัดการงาน สาธารณสุขมูลฐาน เพื่อพัฒนาสุขภาพภาค ประชาชน

19 19 ๓. ๑ การพัฒนา การศึกษา ขั้นพื้นฐานของ อสม. อบรมครูประจำ กลุ่ม กศน. อำเภอละ 2 คน


ดาวน์โหลด ppt ทบทวน แผนปฏิบัติการ การดำเนินงาน สุขภาพ ภาคประชาชน ปี ๒๕๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google