งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ นครพนม 1 ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษาในชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ นครพนม 1 ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษาในชั้นเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการ CCE @ นครพนม 1 ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษาในชั้นเรียน

3 2 ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมข้อมูลของปัญหา ที่คัดเลือกอย่างละเอียด หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วมควรเข้าใจถึงวิธีการต่างๆ ดังนี้ : ระบุได้ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและเนื้อหา เพื่อใช้สำหรับปัญหาที่คัดเลือก หาวิธีการและขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล และเนื้อหาที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา ทบทวนและประเมินข้อมูลและเนื้อหาที่ ทางกลุ่มหามาได้ เลือกข้อมูลและเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อใส่ ในผังนิทรรศการ (Display Portfolio) และ แฟ้มเอกสาร (Documentation Binder)

4 3 1. การระบุแหล่งข้อมูล (1) ห้องสมุด (2) สำนักงานหนังสือพิมพ์ (3) อาจารย์ และนักวิชาการ (4) ทนาย นักกฎหมาย หรือ ผู้พิพากษา (5) องค์กรชุมชน และกลุ่ม ผลประโยชน์ (6) สำนักงานด้านนิติ บัญญัติ (7) องค์กรบริหาร (8) เครือข่ายข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

5 4 2. การได้รับ และบันทึกข้อมูล (1) ห้องสมุด (2) สำนักงานหนังสือพิมพ์ (3) อาจารย์ และนักวิชาการ (4) ทนาย นักกฎหมาย หรือ ผู้พิพากษา (5) องค์กรชุมชน และกลุ่ม ผลประโยชน์ (6) สำนักงาน ด้านนิติบัญญัติ (7) องค์กรบริหาร (8) เครือข่ายข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

6 5 * แหล่งข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ * แหล่งข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และ จดหมาย 2. การได้รับ และบันทึกข้อมูล

7 6 * การตัดสินใจเลือก แหล่งข้อมูล * การแนะนำตนเอง 3. การค้นคว้าถึงปัญหาในชุมชน ของนักเรียน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ นครพนม 1 ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษาในชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google