งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุพรรนี ภู่กำชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุพรรนี ภู่กำชัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สุพรรนี ภู่กำชัย
อาจารย์สุพรรนี ภู่กำชัย

2 อีคิวกับความสำเร็จในการทำงาน
อีคิว (Emotional Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ของบุคคล ที่จะช่วยให้บุคคลนั้นดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

3 ความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งได้ 5 ด้าน
การตระหนักรู้ตนเอง การมีวินัยในตนเอง การจูงใจตนเอง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การมีทักษะทางสังคม บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะรู้จักตนเองเป็นอย่างดี สามารถควบคุมตนเองได้ รวมทั้งสามารถเข้าใจผู้อื่น และเข้ากับผู้อื่นได้ดี จึงมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและในการทำงานเสมอ

4 การพัฒนาการตระหนักรู้ตนเอง
การทำใจให้เป็นกลาง มองตัวเองตามความเป็นจริง พยายามพัฒนาข้อดีของเราให้ดียิ่งขึ้น มีความเป็นตัวของตนเอง ไม่หวั่นไหวง่ายๆ เมื่อใดที่พบปัญหาที่เกินกำลังจะแก้ไขได้ด้วยตนเอง ก็อย่าอายที่จะขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น

5 การพัฒนาการมีวินัยในตนเอง
คนที่มีวินัยในตนเอง คือคนที่ยังคงทำความดีอยู่ได้อย่างสม่ำเสมอ แม้จะไม่มีใครเห็น ไม่มีใครคอยชมเชย หรือคอยจับผิดก็ตาม ความมีวินัยในตนเองสามารถพัฒนาได้ - การชมเชยตัวเองเมื่อทำดี อาจชมในใจ หรือให้รางวัล ตัวเองเป็นสิ่งของก็ได้ - คิดถึงผลดีผลเสียที่จะตามมา - พยายามทำงานให้สำเร็จให้ได้ ไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใด

6 การพัฒนาการจูงใจตนเอง
มองตนเองในแง่ดี มองโลกในแง่ดี มองด้านดีของสิ่งที่ทำอยู่

7 การพัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ควรมองคนในหลายๆ แง่มุม หลายๆด้าน การมองคนด้านเดียวอาจทำให้เรารู้สึกโกรธ เกลียดเขา แต่ถ้ามองหลายๆด้าน จะทำให้เราเข้าใจเขา และเห็นอกเห็นใจเขาได้

8 การพัฒนาทักษะทางสังคม
สามารถพูดจาได้ไพเราะ น่าฟัง น่าเชื่อถือ พูดจายกย่องชมเชยผู้อื่นด้วย ความจริงใจ พูดให้ผู้อื่นเกิดกำลังใจได้ และมักคิดก่อนพูดเสมอ มีกิริยามารยาทที่สุภาพ อบอุ่น เป็นกันเอง ยกย่องให้เกียรติผู้อื่น มีการทำที่ดีต่อผู้อื่น ในการทำงานร่วมกัน อีคิวจึงนับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ลดความขัดแย้งและบาดหมางกันลงได้มาก เราถึงควรใส่ใจที่จะพัฒนาอีคิวของเราให้ดี เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงานต่อไป


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุพรรนี ภู่กำชัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google