งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์สุพรรนี ภู่กำชัย. อีคิวกับความสำเร็จใน การทำงาน อีคิว (Emotional Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์สุพรรนี ภู่กำชัย. อีคิวกับความสำเร็จใน การทำงาน อีคิว (Emotional Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์สุพรรนี ภู่กำชัย

2 อีคิวกับความสำเร็จใน การทำงาน อีคิว (Emotional Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ ของบุคคล ที่จะช่วยให้บุคคลนั้น ดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และ มีความสุข

3  การตระหนักรู้ตนเอง  การมีวินัยในตนเอง  การจูงใจตนเอง  การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  การมีทักษะทางสังคม บุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะ รู้จักตนเองเป็นอย่างดี สามารถควบคุม ตนเองได้ รวมทั้งสามารถเข้าใจผู้อื่น และ เข้ากับผู้อื่นได้ดี จึงมีแนวโน้มที่จะประสบ ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและในการ ทำงานเสมอ ความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งได้ 5 ด้าน

4 การพัฒนาการ ตระหนักรู้ตนเอง การทำใจให้เป็นกลาง มองตัวเองตาม ความเป็นจริง พยายามพัฒนาข้อดีของเราให้ดี ยิ่งขึ้น มีความเป็นตัวของตนเอง ไม่หวั่นไหว ง่ายๆ เมื่อใดที่พบปัญหาที่เกินกำลังจะ แก้ไขได้ด้วยตนเอง ก็อย่าอายที่จะขอ คำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจาก ผู้อื่น

5 การพัฒนาการมี วินัยในตนเอง คนที่มีวินัยในตนเอง คือคนที่ยังคงทำ ความดีอยู่ได้อย่างสม่ำเสมอ แม้จะไม่มีใคร เห็น ไม่มีใครคอยชมเชย หรือคอยจับผิดก็ ตาม - การชมเชยตัวเองเมื่อทำดี อาจชมใน ใจ หรือให้รางวัล ตัวเองเป็นสิ่งของก็ได้ - คิดถึงผลดีผลเสียที่จะตามมา - พยายามทำงานให้สำเร็จให้ได้ ไม่ว่าจะ ยากเย็นเพียงใด ความมีวินัยในตนเอง สามารถพัฒนาได้

6 การพัฒนาการ จูงใจตนเอง มองตนเองในแง่ดี มองโลกในแง่ดี มองด้านดีของสิ่งที่ทำอยู่ มองตนเองในแง่ดี มองโลกในแง่ดี มองด้านดีของสิ่งที่ทำอยู่

7 การพัฒนาความเห็น อกเห็นใจผู้อื่น ควรมองคนในหลายๆ แง่มุม หลายๆด้าน การมองคนด้านเดียวอาจ ทำให้เรารู้สึกโกรธ เกลียดเขา แต่ถ้า มองหลายๆด้าน จะทำให้เราเข้าใจเขา และเห็นอกเห็นใจเขาได้

8 สามารถพูดจาได้ไพเราะ น่าฟัง น่าเชื่อถือ พูดจายกย่องชมเชยผู้อื่นด้วย ความจริงใจ พูดให้ผู้อื่นเกิดกำลังใจได้ และมัก คิดก่อนพูดเสมอ มีกิริยามารยาทที่สุภาพ อบอุ่น เป็นกันเอง ยก ย่องให้เกียรติผู้อื่น มีการทำที่ดีต่อผู้อื่น การพัฒนาทักษะทางสังคม ในการทำงานร่วมกัน อีคิวจึงนับเป็น สิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้การประสานงาน เป็นไปอย่างราบรื่น ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ลด ความขัดแย้งและบาดหมางกันลงได้มาก เรา ถึงควรใส่ใจที่จะพัฒนาอีคิวของเราให้ดี เพื่อ ความสุขและความสำเร็จในการทำงานต่อไป


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์สุพรรนี ภู่กำชัย. อีคิวกับความสำเร็จใน การทำงาน อีคิว (Emotional Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google