งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงคู่มือ การดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงคู่มือ การดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงคู่มือ การดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน

2 ความสำคัญและความ จำเป็น ปีงบประมาณ 2546 กลุ่มฯ จัดทำคู่มือ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนเพื่อเป็นแนว ทางการดำเนินงานขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รับข้อเสนอแนะหลายประการ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปรับปรุงเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะในบทที่เกี่ยวกับแนวทาง ดำเนินงานให้ชัดเจนมีความเป็นรูปธรรม มากขึ้นกว่าเดิม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเนื้อหา สาระสำคัญๆ ของคู่มือการ ดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ให้ชัดเจน สามารถนำไปดำเนินการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

4 เป้าหมาย เผยแพร่โรงเรียนทุก สังกัดที่เข้าร่วม โครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ

5 การ ดำเนินงาน ประชุมนักวิชาการกลุ่มฯ รับฟัง ข้อเสนอในการปรับเนื้อหา จัดทำร่างต้นฉบับ ประชุมนักวิชาการกลุ่มฯ พิจารณาร่างต้นฉบับ เลขานุการคณะทำงาน บรรณาธิกรณ์ครั้งสุดท้ายก่อน จัดพิมพ์

6 ผลผลิต (Output) คู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ( ฉบับปรับปรุง )

7 ผลลัพท์ (Outcome) 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สาธารณสุขมีความเข้าใจแนว ทางการดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 2. ผู้บริหาร ครู ในโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพสามารถปฏิบัติ ตามแนวทางของโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพได้ถูกต้อง

8 ผลกระทบ (Impact) โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานเพิ่มขึ้น

9 กระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล (Brown-Wing Kingfisher) ถิ่นที่อยู่ จังหวัดกระบี่


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงคู่มือ การดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒ นกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google