งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงคู่มือ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงคู่มือ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงคู่มือ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
นางเสาวลักษณ์ พัวพัฒนกุล นางทัศณีย์ ทองอ่อน

2 ความสำคัญและความจำเป็น
ปีงบประมาณ 2546 กลุ่มฯ จัดทำคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อเผยแพร่แก่โรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รับข้อเสนอแนะหลายประการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเนื้อหาสาระโดยเฉพาะในบทที่เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานให้ชัดเจนมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าเดิม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระสำคัญๆ ของคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้ชัดเจนสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม

4 เป้าหมาย เผยแพร่โรงเรียนทุกสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

5 การดำเนินงาน ประชุมนักวิชาการกลุ่มฯ รับฟังข้อเสนอในการปรับเนื้อหา
จัดทำร่างต้นฉบับ ประชุมนักวิชาการกลุ่มฯ พิจารณาร่างต้นฉบับ เลขานุการคณะทำงานบรรณาธิกรณ์ครั้งสุดท้ายก่อนจัดพิมพ์

6 ผลผลิต (Output) คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง)

7 ผลลัพท์ (Outcome) 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสาธารณสุขมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. ผู้บริหาร ครู ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสามารถปฏิบัติตามแนวทางของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้ถูกต้อง

8 ผลกระทบ (Impact) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น

9 สวัสดี กระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล (Brown-Wing Kingfisher) ถิ่นที่อยู่ จังหวัดกระบี่


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงคู่มือ การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google