งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

YFHS ก้าวย่างอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "YFHS ก้าวย่างอย่างยั่งยืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 YFHS ก้าวย่างอย่างยั่งยืน
นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 21 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพหานคร

2 Adolescent Friendly Health Services Youth Friendly Health Services
Adolescents ประชากรอายุ ปีYouth ประชากรอายุ ปี Young people ประชากรอายุ ปี WHO and UNFPA Definition: Reference from The Women’ s Refugee Commission access from Young people กลุ่มเป้าหมาย คลินิกวัยรุ่น คุณลักษณะ Adolescent Friendly Health Services Youth Friendly Health Services

3 ลดการป่วยและการตายทั้งปัจจุบันและอนาคต
เราต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพวัยรุ่น เพื่อ: ลดการป่วยและการตายทั้งปัจจุบันและอนาคต ตอบสนองต่อสิทธิที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ มั่นใจได้ว่าในช่วงอายุของการเป็นวัยรุ่นได้รับการปกป้องและดูแล WHO: Adolescent Friendly Health Services : An Agenda for Change, 2002

4 กลวิธีการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น ตัวอย่างโครงการ พัฒนาความรู้และทักษะสุขภาพและRH ครอบครัวศึกษา(เพศศึกษา/RH) ทักษะชีวิต สุข ภาพ และอนามัยการเจริญพันธุ์ ดีขึ้น อบรมพ่อแม่ อบรมแกนนำ/สภาเด็กและเยาวชน ร.ร.ส่งเสริมสุขภาพ นโยบาย/การบังคับใช้กม/กมRH พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อและสนับสนุน ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพ การให้การปรึกษา Friendly health and RH services

5 สาเหตุที่วัยรุ่นเข้าไม่ถึง/ไม่ใช้บริการ
Lack of knowledge on the part of the adolescent Legal or cultural restrictions Physical or logistical restrictions Poor quality of clinical services Unwelcoming services High cost Cultural barriers Gender barriers

6 การเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพ
Accessibility and utilization of Health services Youth Friendly Health Services เพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น ขจัดอุปสรรคการเข้าถึงและใช้บริการ วัยรุ่นเข้าไม่ถึงบริการ พ่อแม่ ชุมชน โรงเรียน รพ.สต. โรงพยาบาล ร้านยา ฯลฯ

7 ทำอย่างไรที่จะทำให้บริการเข้าถึงวัยรุ่น
AFHS สามารถจัดบริการที่ health centres ในชุมชนเป็นบริการเชิงรุกในโรงเรียน โรงพยาบาล/คลินิก ก็สามารถปรับระบบบริการให้มีความเป็นมิตรมากขึ้น จัดบริการในชุมชน รวมการจัดบริการ youth centres, shopping malls และ/บริการผ่านทาง Internet การจัดบริการเชิงรุกในเขตเมืองจำเป็น---เพื่อเข้าไปยังกลุ่มที่ยากต่อการเข้าถึง เช่น เด็กเร่ร่อน วัยรุ่นที่เป็นชนชายขอบ การจัดบริการเชิงรุกในเขตชนบทจำเป็น---เพื่อเข้าไปยังกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โรงเรียนเป็น entry point สำหรับ AFHS สำหรับนักเรียน โรงงาน/สถานประกอบการสามารถจัดบริการให้สุขศึกษา บริการคัดกรอง AFHS จัดที่ไหนก็ได้ที่มีวัยรุ่นไป — no single setting should become the only model. WHO: Adolescent Friendly Health Services : An Agenda for Change, 2002

8 การเชื่อมโยงของ YFHS System
โรงพยาบาล บริการ (ความรู้ ปรึกษา ดูแล ส่งต่อ) Outreach/mobile เชื่อมโยงและต่อยอดกับYFHS อื่นๆ รพ.สต. Outreach เปิดคลินิก อบรมแกนนำ/กลุ่มเสี่ยง ชุมชน แกนนำ/อสม ศูนย์เยาวชน ศูนย์YFS/NGO ร้านยา สถานประกอบการ แกนนำ Mobile โรงเรียน ชุมนุม/ชมรม Friend Corner ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/คัดกรองด้วยคอมพิวเตอร์ คลินิกเอกชน ให้บริการ สถานบริการ สาธารณสุข สถานบริการตติยภูมิ Tertiary Care

9 ระยะการพัฒนา คลินิกวัยรุ่น
ระยะพัฒนาเชิงปริมาณ อบรมYFHS นิเทศ ติดตาม KM ประเมินตนเองและปรับปรุงบริการ ระยะพัฒนาเชิงคุณภาพ อบรม Surveyors ตรวจเยี่ยมรพ. กิจกรรมประเมินและรับรอง ความก้าวหน้า ???? จำนวน รพ./จังหวัด/ผู้ผ่านการอบรมฯ เป้าหมาย ???? ร้อยละ

10 ผลงานเชิงปริมาณ “คลินิกวัยรุ่น”
27 สสจ.สนับสนุน YFHS ปี (18 จังหวัด) สสจ.สนับสนุน YFHS ปี (43 จังหวัด) 29 30 32 31 28 33 34 35 37 36 42 38 54 60 57 50 48 47 49 45 46 39 43 41 16 18 19 6 5 1 3 4 8 9 12 24 23 22 20 21 26 25 44 53 56 55 59 58 61 62 52 51 10 11 63 64 65 70 68 66 67 71 69 73 72 74 75 76 กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก 39. เพชรบูรณ์ พิจิตร อุทัยธานี กำแพงเพชร นครสวรรค นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ เลย ศรีษะเกษ สุรินทร์ อุดรธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี หนองบัวลำภู ยโสธร มุกดาหาร ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส บึงกาฬ 40 17 13 15 14 7 2 ผลงานเชิงปริมาณ “คลินิกวัยรุ่น” สสจ.สนับสนุน YFHS ปี 2552 (3 จังหวัด) สสจ.จะสนับสนุน YFHS ปี 2555 (8 จังหวัด ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 55) สสจ.จะสนับสนุน YFHS ปี 2555 (5 จังหวัด ที่เหลือในปี55)

11 เป้าหมายและผลงาน(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 2552 2553 2554 2555 รวม (เป้าหมาย) จำนวนจังหวัด 3 10 36 27 76 (ผลงาน) จำนวนจังหวัด 18 43 8 72 (ผลงาน) จำนวนรพ.ทีมี YFHS 30 186 446 67 728 (ผลงาน) % รพ.ที่มี YFHS 3.6 22.3 53.59 87.29 100.00 (ผลงานสะสม) % สะสม รพ. ที่มี YFHS 25.9 79.49  จำนวนบุคลากรผู้ให้บริการ 173 827 1206 2386  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2556 2557 2558 (เป้าหมาย) % รพ.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 50 80 100 รางวัลผลงานเด่นระดับประเทศ Youth Friendly Health Services Clinic Award ต่อจังหวัด * ข้อมูล ณ 19 มี.ค.2555

12 การจัดทำมาตรฐาน YFHS มาตรฐาน YFHS
ประชุมปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ/ ประสบการณ์ องค์กร ระหว่าง ประเทศ ผู้บริหารและ ผู้ให้บริการ ผู้ทรงคุณวุฒิ HA และ HPH นักวิชาการจาก GO&NGO วัยรุ่น จัดทำร่าง มาตรฐานฯ ทดลองใช้ มาตรฐานฯ ข้อเสนอแนะจาก Solution Exchange ของ UNFPA มาตรฐานต่างประเทศ ข้อมูลWHO งานวิจัย ประชุมผู้เชี่ยวชาญ นวก. ผู้มีประสบการณ์ และวัยรุ่น 12

13 มาตรฐาน บริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน
2.1 เครือข่าย 2.2 การประชาสัมพันธ์ 2.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความต้องการ ในการใช้บริการ องค์ประกอบที่ 3 บริการที่ครอบคลุม ความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย มาตรฐาน บริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย 1.2 คณะทำงาน/ คณะกรรมการ 1.3 แผนปฏิบัติงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 1.4 ระบบข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 1.5 การสื่อสารภายใน 1.6 การสนับสนุนทรัพยากร 1.7 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 3.1 บริการให้ข้อมูล 3.2 บริการให้การปรึกษา 3.3 บริการครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 3.4 การดูแลต่อเนื่องและการส่งต่อ องค์ประกอบที่ 4 ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อวัยรุ่น 4.1 ระบบบริการ 4.2 สถานที่ให้บริการ 4.3 บุคลาการผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์ แนวทางการทำงาน ประเมินตนเอง ปรับปรุงคุณภาพบริการ ประเมินและรับรองมาตรฐาน 13 13 13 13

14 การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 - 2557
นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ โครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (ตรวจราชการบูรณาการ ระหว่างกระทรวง) กรมฯ (ศธ พม สธ มท/อปท) กรมอนามัย (โครงการ 1) จังหวัดมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาARHแบบบูรณาการ (ศธ. พม. สธ. อบจ. อบต. NGO. ปชช ฯ) (โครงการ 2) องค์กรในพื้นที่(ศธ พมจ อปท/อบต NGO ปชช) ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ บูรณาการ การพัฒนาศักยภาพรพ.ทุกแห่ง มีการจัดYFHS 14

15 วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต
สถานศึกษา โรงเรียน อพ (ใน รร.ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) สอนเพศศึกษารอบด้าน มุมเพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม อพ. สถานบริการสาธารณสุข คลินิกวัยรุ่น - ให้ความรู้ - ให้คำปรึกษา - ให้บริการสุขภาพ เชิงรุก / ส่งต่อ เฝ้าระวังแท้ง จังหวัด / ชุมชน / ครอบครัว แผนยุทธศาสตร์บูรณาการอนามัยการเจริญพันธุ์ คณะอนุกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์จังหวัด เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง สภาเด็กและเยาวชน/เด็กไทยทำได้/To be # 1/GO/NGO/อสม. อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น สัดส่วนแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตร อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ ปี ต่อประชากรหญิง ปี 1,000 คน ชะลอเพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ปลอดภัย การวางแผนตั้งครรภ์

16 การประเมินและรับรองมาตรฐานYFHS
ก้าวต่อไป การประเมินและรับรองมาตรฐานYFHS ประชุมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ประเมินโรงพยาบาลที่สมัครใจขอรับการประเมินฯ ประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัลผลงานเด่นระดับประเทศ Youth Friendly Health Services Clinic Award สำหรับโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฯ

17 ประเมินตนเอง flowchart การประเมินและรับรอง
พัฒนาคุณภาพบริการตามคู่มือการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานYFHS โรงพยาบาล ประเมินตนเอง รพ. ที่พร้อม(คะแนน>/= 2.0 ) แจ้งความประสงค์ไปยัง สสจ.พร้อมส่งแบบประเมินตนเอง เยี่ยมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ฯ ทีมเยี่ยมและพัฒนาระดับจังหวัด ผ่าน 2.0 ขึ้นไป ไม่ผ่าน รายงานผลให้ศูนย์เขต คณะผู้ประเมินระดับเขต ประเมินโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ 2.0 ขึ้นไป เพื่อการพิจารณารับรองในระดับเขต (ระยะภายใน 1เดือน) รายงานผลการประเมินมายังส่วนกลาง คณะกรรมการ ส่วนกลาง พิจารณาผลการประเมิน สำนัก อพ .สรุปผลการประเมินและนำเสนอกรมฯให้ความเห็นชอบ แจ้งผลการ ประเมินให้ จังหวัดทราบ กรมอนามัย ดำเนินการมอบเกียรติบัตร และโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติปีละครั้ง

18 ตัวอย่างการดำเนินงาน YFHS ในต่างประเทศ
สหราชอาณาจักร การให้บริการสุขภาพทางเพศแก่วัยรุ่นในสหราชอาณาจักรเพื่อลดอัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอัตราการตั้งครรภ์ จะคำนึงถึง 10 ประเด็นหลักต่อไปนี้ ซึ่งแต่ละประเด็นต้องเป็นไปตามแนวทางแห่งชาติที่กำหนดไว้โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องอยู่เสมอ 1. ความยินยอมและสมรรถนะในการรับรู้และเข้าใจกระบวนการให้บริการของวัยรุ่น 2. รักษาความลับของผู้รับบริการ 3. บริการที่เข้าถึง สถานบริการควรอยู่ในเส้นทางขนส่งมวลชนที่รถเมล์ รถไฟ สามารถไปถึง หรืออยู่ใกล้กับ สถานที่ของวัยรุ่น 4. เป็นที่ยอมรับของวัยรุ่น บุคลากรและสถานบริการควรให้ความรู้สึกที่เป็นมิตร มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทั้งหญิง และชายเพื่อความสะดวกใจของผู้รับบริการ 5. การดูแลรักษา ไม่ควรคิดค่าบริการ มีคุณภาพตามเกณฑ์ระดับชาติและมีการตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอ 6. ประสานงานกับภาคีและกำหนดเส้นทางส่งต่อชัดเจน 7. ประวัติผู้รับบริการ คำนึงถึงการรักษาความลับ 8. การประสานข้อมูล ให้ประสานข้อมูลการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และข้อมูลการวางแผนครอบครัว 9. ข้อมูลนำเข้าจากผู้ใช้บริการ 10. ผู้ให้บริการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้ให้บริการต้องผ่านการอบรม Source: K E Rogstad, I H Ahmed-Jushuf and A J Robinson, UK National Survey Standards for comprehensive sexual health services for young people under 25 years. International Journal of STD & AIDS 2002;13:

19 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โครงการคลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น (National Adolescent Friendly Clinic Initiative) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายพัฒนาบริการสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของวัยรุ่นมากขึ้น เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นความพยายามร่วมกันระหว่างรัฐ องค์การนอกภาครัฐ และชุมชนในการแก้ปัญหาเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อวัยรุ่นทุกคนในประเทศ สถานบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ลงนามในคำรับรองที่จะพัฒนาบริการให้ได้มาตรฐานระดับทอง (Going for Gold) มีเป้าหมายให้ได้ 3,000 แห่งในระยะเวลา 5 ปี มาตรฐานที่กำหนดมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการเพื่อบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 2. นโยบายและกระบวนการที่สนับสนุนสิทธิของวัยรุ่น 3. บริการที่เหมาะสม ทั่วถึง และวัยรุ่นสามารถเข้าถึง 4. สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดึงดูดความสนใจของวัยรุ่น 5. เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 6. บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้และการสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 7. ระบบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงาน 8. กรอบแนวทางการประเมินสุขภาพกายและจิตรวมถึงการรักษาพยาบาล 9. วัยรุ่นได้รับการดูแลตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละคนตามแนวทางมาตรฐานบริการ 10. การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง Source: Joanne Ashton, Kim Dickson, Melanie Pleaner. Evolution of the national adolescent-friendly clinic initiative in South Africa. (Analytic case studies : initiatives to increase the use of health services by adolescents, World Health Organization 2009).

20 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
องค์การอนามัยโลกได้สรุปบทเรียนจากโครงการเพื่อพัฒนาสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในเอเชียใต้ ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไปนี้ ซึ่งผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย และผู้ให้บริการควรนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำโครงการให้สามารถตอบรับความต้องการของวัยรุ่นได้เป็นผลสำเร็จ 1. โครงการที่ตีกรอบเฉพาะบริการในคลินิกจะเข้าไม่ถึงกลุ่มวัยรุ่น เพราะวัยรุ่นลังเลที่จะเข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพ โครงการควรขยายพื้นที่และสร้างเครือข่ายนอกสถานบริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้อง และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง ควรดำเนินการในบริบท และเนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและวัยรุ่นให้ความสนใจ 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผลโครงการ 4. โครงการควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมเพราะหลายเรื่องมีต้นตอของปัญหาและ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเหมือนกัน 5. ในการดำเนินงานโครงการ ควรใช้กลยุทธ์และกิจกรรมหลายแขนง เช่น สาธารณสุข การสร้างทักษะชีวิต และให้คำปรึกษา การพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นต้น 6. ควรเชื่อมต่อกับบริการที่มีอยู่เดิมเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ำซ้อน 7. โครงการควรคำนึงถึงการสร้างแรงสนับสนุนจากครอบครัวและชุมชน Source: WHO. Towards Adulthood Exploring the Sexual and Reproductive Health of Adolescents in South Asia. Geneva: WHO; 2003.

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt YFHS ก้าวย่างอย่างยั่งยืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google