งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ YFHS ก้าวย่างอย่างยั่งยืน 21 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ YFHS ก้าวย่างอย่างยั่งยืน 21 มีนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ YFHS ก้าวย่างอย่างยั่งยืน 21 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพหานคร 21 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพหานคร

2 Adolescents ประชากรอายุ 10-19 ปี Youth ประชากรอายุ 15-24 ปี Young people ประชากรอายุ 10-24 ปี Young people กลุ่มเป้าหมาย คลินิกวัยรุ่น คุณลักษณะ Adolescent Friendly Health Services Youth Friendly Health Services Young people กลุ่มเป้าหมาย คลินิกวัยรุ่น คุณลักษณะ Adolescent Friendly Health Services Youth Friendly Health Services WHO and UNFPA Definition: Reference from The Women’ s Refugee Commission access from http://womensrefugeecommission.org/component/content/article/41-general/905-refugee-related-definitions

3 เราต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพวัยรุ่น เพื่อ:  ลดการป่วยและการตายทั้งปัจจุบันและ อนาคต  ตอบสนองต่อสิทธิที่ต้องได้รับการดูแล สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์  มั่นใจได้ว่าในช่วงอายุของการเป็นวัยรุ่น ได้รับการปกป้องและดูแล เราต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพวัยรุ่น เพื่อ:  ลดการป่วยและการตายทั้งปัจจุบันและ อนาคต  ตอบสนองต่อสิทธิที่ต้องได้รับการดูแล สุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์  มั่นใจได้ว่าในช่วงอายุของการเป็นวัยรุ่น ได้รับการปกป้องและดูแล WHO: Adolescent Friendly Health Services : An Agenda for Change, 2002

4  พัฒนาความรู้และ ทักษะสุขภาพและ RH  อบรมพ่อแม่  อบรมแกนนำ/ สภาเด็กและเยาวชน  ร.ร.ส่งเสริม สุขภาพ  นโยบาย/การ บังคับใช้กม/กมRH  อบรมพ่อแม่  อบรมแกนนำ/ สภาเด็กและเยาวชน  ร.ร.ส่งเสริม สุขภาพ  นโยบาย/การ บังคับใช้กม/กมRH  ครอบครัวศึกษา (เพศศึกษา/RH)  ทักษะชีวิต  การให้การปรึกษา  Friendly health and RH services  การให้การปรึกษา  Friendly health and RH services  พัฒนา สิ่งแวดล้อมให้เอื้อ และสนับสนุน สุข ภาพ และ อนามัย การ เจริญ พันธุ์ ดีขึ้น ตัวอย่างโครงการ กลวิธีการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น กลวิธีการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันปัญหาสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น  ส่งเสริมการเข้าถึง และใช้บริการ สุขภาพ

5  Lack of knowledge on the part of the adolescent  Legal or cultural restrictions  Physical or logistical restrictions  Poor quality of clinical services  Unwelcoming services  High cost  Cultural barriers  Gender barriers สาเหตุที่วัยรุ่นเข้าไม่ถึง/ไม่ใช้บริการ

6 Youth Friendly Health Services เพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น ขจัดอุปสรรคการเข้าถึงและใช้บริการ วัยรุ่นเข้าไม่ถึงบริการ พ่อแม่ ชุมชน โรงเรียน รพ.สต. โรงพยาบาล ร้านยา ฯลฯ การเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพ Accessibility and utilization of Health services การเข้าถึงและใช้บริการสุขภาพ Accessibility and utilization of Health services

7 ทำอย่างไรที่จะทำให้บริการเข้าถึงวัยรุ่น  AFHS สามารถจัดบริการที่ health centres ในชุมชนเป็นบริการ เชิงรุกในโรงเรียน  โรงพยาบาล/คลินิก ก็สามารถปรับระบบบริการให้มีความเป็นมิตร มากขึ้น  จัดบริการในชุมชน รวมการจัดบริการ youth centres, shopping malls และ/บริการผ่านทาง Internet  การจัดบริการเชิงรุกในเขตเมืองจำเป็น---เพื่อเข้าไปยังกลุ่มที่ยาก ต่อการเข้าถึง เช่น เด็กเร่ร่อน วัยรุ่นที่เป็นชนชายขอบ  การจัดบริการเชิงรุกในเขตชนบทจำเป็น---เพื่อเข้าไปยังกลุ่มที่อยู่ ในพื้นที่ห่างไกล  โรงเรียนเป็น entry point สำหรับ AFHS สำหรับนักเรียน  โรงงาน/สถานประกอบการสามารถจัดบริการให้สุขศึกษา บริการ คัดกรอง  AFHS จัดที่ไหนก็ได้ที่มีวัยรุ่นไป — no single setting should become the only model. WHO: Adolescent Friendly Health Services : An Agenda for Change, 2002

8 การเชื่อมโยงของ YFHS System โรงพยาบาล บริการ (ความรู้ ปรึกษา ดูแล ส่งต่อ) Outreach/mobile เชื่อมโยงและต่อยอด กับYFHS อื่นๆ โรงพยาบาล บริการ (ความรู้ ปรึกษา ดูแล ส่งต่อ) Outreach/mobile เชื่อมโยงและต่อยอด กับYFHS อื่นๆ รพ.สต. Outreach เปิดคลินิก อบรมแกนนำ/ กลุ่มเสี่ยง ชุมชน แกนนำ/อสม ศูนย์เยาวชน ศูนย์YFS/NGO ร้านยา สถานประกอบการ แกนนำ Mobile โรงเรียน ชุมนุม/ชมรม Friend Corner ระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน/ คัดกรองด้วย คอมพิวเตอร์ คลินิกเอกชน ให้บริการ สถานบริการ สาธารณสุข บริการ (ความรู้ ปรึกษา ดูแล ส่งต่อ) Outreach/mobile เชื่อมโยงและต่อ ยอดกับYFHS อื่นๆ สถานบริการตติยภูมิ Tertiary Care

9 ระยะพัฒนาเชิงปริมาณ อบรมYFHSนิเทศ ติดตามKM ประเมินตนเองและ ปรับปรุงบริการ ระยะพัฒนาเชิงคุณภาพ อบรม Surveyorsนิเทศ ติดตามตรวจเยี่ยมรพ. กิจกรรมประเมินและ รับรอง KM ระยะการพัฒนา คลินิกวัยรุ่น ความก้าวหน้า ???? จำนวน รพ./จังหวัด/ผู้ผ่านการอบรมฯ เป้าหมาย ???? ร้อยละ

10 สสจ.สนับสนุน YFHS ปี 2552 (3 จังหวัด) สสจ.จะสนับสนุน YFHS ปี 2555 (8 จังหวัด ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 55) 27 สสจ.สนับสนุน YFHS ปี 2553 (18 จังหวัด) สสจ.สนับสนุน YFHS ปี 2554 (43 จังหวัด) 29 30 32 31 28 33 34 35 37 36 42 38 54 60 57 50 4847 49 45 46 39 43 41 16 18 19 6 5 1 3 4 8 912 24 2322 20 21 26 25 44 535655 59 58 61 62 52 51 10 11 63 64 65 7068 66 67 7169 73 72 74 75 76 1.กรุงเทพมหานคร 2.สมุทรสาคร 3.สมุทรปราการ 4.สมุทรสงคราม 5.นนทบุรี 6.ปทุมธานี 7.นครปฐม 8.ราชบุรี 9.กาญจนบุรี 10.เพชรบุรี 11.ประจวบคีรีขันธ์ 12.สุพรรณบุรี 13.สิงห์บุรี 14.อยุธยา 15.สระบุรี 16.ลพบุรี 17.ชัยนาท 18.อ่างทอง 19.นครนายก 20.ชลบุรี 21.ฉะเชิงเทรา 22.ระยอง 23.จันทบุรี 24.ตราด 25.ปราจีนบุรี 26.สระแก้ว 27.เชียงราย 28.พะเยา 29.เชียงใหม่ 30.แม่ฮ่องสอน 31.ลำปาง 32.ลำพูน 33.น่าน 34.แพร่ 35.อุตรดิตถ์ 36.ตาก 37.สุโขทัย 38.พิษณุโลก 39. เพชรบูรณ์ 40. พิจิตร 41. อุทัยธานี 42.กำแพงเพชร 43.นครสวรรค 44.นครราชสีมา 45.ขอนแก่น 46.ชัยภูมิ 47.สกลนคร 48.นครพนม 49.กาฬสินธุ์ 50.หนองคาย 51.มหาสารคาม 52.ร้อยเอ็ด 53.บุรีรัมย์ 54.เลย 55.ศรีษะเกษ 56.สุรินทร์ 57.อุดรธานี 58.อำนาจเจริญ 59.อุบลราชธานี 60.หนองบัวลำภู 61.ยโสธร 62.มุกดาหาร 63.ชุมพร 64.ระนอง 65.สุราษฎร์ธานี 66.พังงา 67.ภูเก็ต 68.กระบี 69.พัทลุง 70.นครศรีธรรมราช 71.ตรัง 72.สงขลา 73.สตูล 74.ปัตตานี 75.ยะลา 76.นราธิวาส 77. บึงกาฬ 15 40 7 2 17 14 13 สสจ.จะสนับสนุน YFHS ปี 2555 (5 จังหวัด ที่เหลือในปี55)

11 เป้าหมายเชิงปริมาณ2552255325542555รวม (เป้าหมาย) จำนวนจังหวัด3103627277676 (ผลงาน) จำนวนจังหวัด318 43 8 72 (ผลงาน) จำนวนรพ.ทีมี YFHS3018644667728 (ผลงาน) % รพ.ที่มี YFHS3.622.353.5987.29100.00 (ผลงานสะสม) % สะสม รพ. ที่มี YFHS 3.625.9 79.49 100.00 จำนวนบุคลากรผู้ให้บริการ17382712062386 เป้าหมายเชิงคุณภาพ2555255625572558 (เป้าหมาย) % รพ.ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน303050508080100 รางวัลผลงานเด่นระดับประเทศ Youth Friendly Health Services Clinic Award ต่อจังหวัด * ข้อมูล ณ 19 มี.ค.2555 เป้าหมายและผลงาน(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

12 12 ข้อเสนอแนะจาก Solution Exchange ของ UNFPA ประชุมปฏิบัติการ  ผู้เชี่ยวชาญ/ ประสบการณ์ องค์กร ระหว่าง ประเทศ  ผู้บริหารและ ผู้ให้บริการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ HA และ HPH  นักวิชาการจาก GO&NGO  วัยรุ่น มาตรฐานต่างประเทศ ข้อมูลWHO งานวิจัย ประชุมผู้เชี่ยวชาญ นวก. ผู้มีประสบการณ์ และวัยรุ่น ทดลองใช้ มาตรฐานฯ การจัดทำมาตรฐาน YFHS จัดทำร่าง มาตรฐานฯ มาตรฐาน YFHS

13 13 องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 3 บริการที่ครอบคลุม ความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 4 ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อวัยรุ่น มาตรฐาน บริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย 1.2 คณะทำงาน/ คณะกรรมการ 1.3 แผนปฏิบัติงาน หรือ โครงการ/กิจกรรม 1.4 ระบบข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการความรู้ 1.5 การสื่อสารภายใน 1.6 การสนับสนุนทรัพยากร 1.7 การกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล 2.1 เครือข่าย 2.2 การประชาสัมพันธ์ 2.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3.1 บริการให้ข้อมูล 3.2 บริการให้การปรึกษา 3.3 บริการครอบคลุม การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 3.4 การดูแลต่อเนื่องและ การส่งต่อ 4.1 ระบบบริการ 4.2 สถานที่ให้บริการ 4.3 บุคลาการผู้ให้บริการ วัตถุประสงค์ แนวทางการทำงาน ประเมินตนเอง ปรับปรุงคุณภาพบริการ ประเมินและรับรองมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความต้องการ ในการใช้บริการ

14 นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 - 2557 นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553 - 2557 จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาARHแบบบูรณาการ (ศธ. พม. สธ. อบจ. อบต. NGO. ปชช ฯ) จังหวัดมีการจัดตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การพัฒนาศักยภาพ รพ.ทุกแห่ง มีการจัดYFHS การพัฒนาศักยภาพ รพ.ทุกแห่ง มีการจัดYFHS องค์กรในพื้นที่(ศธ พมจ อปท/อบต NGO ปชช) ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ บูรณาการ องค์กรในพื้นที่(ศธ พมจ อปท/อบต NGO ปชช) ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผน ฯ บูรณาการ โครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โครงการป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กรมฯ (ศธ พม สธ มท/อปท) กรมฯ (ศธ พม สธ มท/อปท) (โครงการ 1) (โครงการ 2) (ตรวจราชการบูรณาการ ระหว่างกระทรวง) กรมอนามัย

15 สถานบริการสาธารณสุข คลินิกวัยรุ่น - ให้ความรู้ - ให้คำปรึกษา - ให้บริการสุขภาพ เชิงรุก / ส่งต่อ เฝ้าระวังแท้ง สถานศึกษา โรงเรียน อพ. (ใน รร.ส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร) สอนเพศศึกษารอบด้าน มุมเพื่อนใจวัยรุ่น ชมรม อพ. จังหวัด / ชุมชน / ครอบครัว แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ อนามัยการเจริญพันธุ์ คณะอนุกรรมการอนามัย การเจริญพันธุ์จังหวัด เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง สภาเด็กและเยาวชน/เด็กไทยทำได้/To be # 1/GO/NGO/อสม. ชะลอเพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ปลอดภัย การวางแผนตั้งครรภ์ อายุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่น สัดส่วนแม่อายุน้อยกว่า 20 ปี ที่คลอดบุตร อัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิง 15 - 19 ปี 1,000 คน วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต

16 ก้าวต่อไป การประเมินและรับรองมาตรฐานYFHS  ประชุมผู้ประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS  ประเมินโรงพยาบาลที่สมัครใจขอรับการ ประเมินฯ  ประกาศเกียรติคุณ มอบรางวัลผลงานเด่น ระดับประเทศ Youth Friendly Health Services Clinic Award สำหรับโรงพยาบาล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานฯ

17 โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพบริการตามคู่มือการประเมิน โรงพยาบาลตามมาตรฐานYFHS ประเมินตนเอง รพ. ที่พร้อม(คะแนน>/= 2.0 ) แจ้งความประสงค์ไปยัง สสจ. พร้อมส่งแบบประเมินตนเอง เยี่ยมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ฯ ทีมเยี่ยมและพัฒนาระดับ จังหวัด ไม่ผ่าน ผ่าน 2. 0 ขึ้นไป รายงานผลให้ศูนย์เขต ประเมินโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ 2.0 ขึ้นไป เพื่อการพิจารณารับรองในระดับเขต (ระยะภายใน 1เดือน ) รายงานผลการประเมินมายังส่วนกลาง พิจารณาผลการประเมิน สำนัก อพ. สรุปผลการประเมินและนำเสนอกรมฯให้ความเห็นชอบ แจ้งผลการ ประเมินให้ จังหวัดทราบ ดำเนินการมอบเกียรติบัตร และโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติปีละครั้ง กรมอนามัย คณะกรรมการ ส่วนกลาง คณะผู้ประเมินระดับเขต flowchart การประเมินและรับรอง

18 สหราชอาณาจักร การให้บริการสุขภาพทางเพศแก่วัยรุ่นในสหราช อาณาจักรเพื่อลดอัตราการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอัตราการตั้งครรภ์ จะคำนึงถึง 10 ประเด็นหลักต่อไปนี้ ซึ่ง แต่ละประเด็นต้องเป็นไปตามแนวทางแห่งชาติที่กำหนดไว้ โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพความถูกต้องอยู่เสมอ 1. ความยินยอมและสมรรถนะในการรับรู้และเข้าใจกระบวนการ ให้บริการของวัยรุ่น 2. รักษาความลับของผู้รับบริการ 3. บริการที่เข้าถึง สถานบริการควรอยู่ในเส้นทางขนส่งมวลชนที่ รถเมล์ รถไฟ สามารถไปถึง หรืออยู่ใกล้กับ สถานที่ของวัยรุ่น 4. เป็นที่ยอมรับของวัยรุ่น บุคลากรและสถานบริการควรให้ ความรู้สึกที่เป็นมิตร มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทั้งหญิง และชายเพื่อความสะดวกใจของผู้รับบริการ 5. การดูแลรักษา ไม่ควรคิดค่าบริการ มีคุณภาพตามเกณฑ์ ระดับชาติและมีการตรวจสอบคุณภาพสม่ำเสมอ 6. ประสานงานกับภาคีและกำหนดเส้นทางส่งต่อชัดเจน 7. ประวัติผู้รับบริการ คำนึงถึงการรักษาความลับ 8. การประสานข้อมูล ให้ประสานข้อมูลการวินิจฉัยโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์และข้อมูลการวางแผนครอบครัว 9. ข้อมูลนำเข้าจากผู้ใช้บริการ 10. ผู้ให้บริการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้ให้บริการ ต้องผ่านการอบรม Source: K E Rogstad, I H Ahmed-Jushuf and A J Robinson, UK National Survey Standards for comprehensive sexual health services for young people under 25 years. International Journal of STD & AIDS 2002;13: 420-424 ตัวอย่างการดำเนินงาน YFHS ในต่างประเทศ

19 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โครงการคลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น (National Adolescent Friendly Clinic Initiative) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายพัฒนาบริการสุขภาพให้ เป็นที่ยอมรับของวัยรุ่นมากขึ้น เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นความ พยายามร่วมกันระหว่างรัฐ องค์การนอกภาครัฐ และชุมชนในการ แก้ปัญหาเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อวัยรุ่นทุกคนในประเทศ สถาน บริการที่เข้าร่วมโครงการได้ลงนามในคำรับรองที่จะพัฒนาบริการให้ได้ มาตรฐานระดับทอง (Going for Gold) มีเป้าหมายให้ได้ 3,000 แห่งใน ระยะเวลา 5 ปี มาตรฐานที่กำหนดมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 1. ระบบบริหารจัดการเพื่อบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น 2. นโยบายและกระบวนการที่สนับสนุนสิทธิของวัยรุ่น 3. บริการที่เหมาะสม ทั่วถึง และวัยรุ่นสามารถเข้าถึง 4. สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดึงดูดความสนใจของวัยรุ่น 5. เวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 6. บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้และการสื่อสารเกี่ยวกับสุขภาพ ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ 7. ระบบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงาน 8. กรอบแนวทางการประเมินสุขภาพกายและจิตรวมถึงการ รักษาพยาบาล 9. วัยรุ่นได้รับการดูแลตามสภาพปัญหาและความต้องการของ แต่ละคนตามแนวทางมาตรฐานบริการ 10. การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง Source: Joanne Ashton, Kim Dickson, Melanie Pleaner. Evolution of the national adolescent-friendly clinic initiative in South Africa. (Analytic case studies : initiatives to increase the use of health services by adolescents, World Health Organization 2009).

20 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ องค์การอนามัยโลกได้สรุปบทเรียนจากโครงการเพื่อพัฒนา สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในเอเชียใต้ ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไปนี้ ซึ่งผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารโครงการ นักวิจัย และผู้ให้บริการควรนำไปพิจารณา ประกอบการจัดทำโครงการให้สามารถตอบรับความต้องการของวัยรุ่น ได้เป็นผลสำเร็จ 1. โครงการที่ตีกรอบเฉพาะบริการในคลินิกจะเข้าไม่ถึงกลุ่มวัยรุ่น เพราะวัยรุ่นลังเลที่จะเข้ารับบริการในสถานบริการสุขภาพ โครงการ ควรขยายพื้นที่และสร้างเครือข่ายนอกสถานบริการเพื่อเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้อง และการป้องกัน พฤติกรรมเสี่ยง ควรดำเนินการในบริบท และเนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและวัยรุ่นให้ความสนใจ 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการวางแผน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผลโครงการ 4. โครงการควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม เพราะหลายเรื่องมีต้นตอของปัญหาและ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเหมือนกัน 5. ในการดำเนินงานโครงการ ควรใช้กลยุทธ์และกิจกรรมหลายแขนง เช่น สาธารณสุข การสร้างทักษะชีวิต และให้คำปรึกษา การพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม และการสร้าง สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นต้น 6. ควรเชื่อมต่อกับบริการที่มีอยู่เดิมเพื่อการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพและไม่ซ้ำซ้อน 7. โครงการควรคำนึงถึงการสร้างแรงสนับสนุนจากครอบครัวและ ชุมชน Source: WHO. Towards Adulthood Exploring the Sexual and Reproductive Health of Adolescents in South Asia. Geneva: WHO; 2003.

21


ดาวน์โหลด ppt นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ YFHS ก้าวย่างอย่างยั่งยืน 21 มีนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google