งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่อง PTV เสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่อง PTV เสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่อง PTV เสนอ

2 แผนการสอนเรื่อง เพศศึกษา
แผนการสอนเรื่อง เพศศึกษา การสอนเพศศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายพนักงานชาย หญิงในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 70 คน เวลา ชั่วโมง

3 สาระสำคัญ การสอนเพศศึกษามีความสำคัญและจำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม เช่นกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มพ่อแม่ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้ต้องขัง และอื่นๆ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้องได้รับความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว เพื่อให้พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4 จุดประสงค์การเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว เกิดทักษะเรื่องสุขภาวะทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว ดูแลตนเองให้ปลอดภัย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

5 เนื้อหา 3. การวางแผนครอบครัว ข้อควรรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ
1. สุขภาวะทางเพศ ข้อควรรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ ปัญหาที่พบเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่ม สาว 2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Aids, ซิฟิลิส,หนองใน ฯ สถานการณ์ในปัจจุบัน โรค สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกันฟื้นฟู 3. การวางแผนครอบครัว ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีด การใส่ห่วง ถุงยาง ข้อดี – ข้อเสีย

6 สื่อการสอน ภาพพลิก แผ่นพับ ใบความรู้ อุปกรณ์สาธิต

7 กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
วิทยากรชี้แจงการเล่นเกมส์ “จิ๋มเปลี่ยนจู๋” โดยให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 3 คน ให้สองคนจับมือกันชูขึ้นเหนือศีรษะ ส่วนสมาชิกอีกคนให้เข้าไปอยู่ตรงกลางวงแขนของเพื่อน จากนั้นวิทยากรจะสั่งให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นจู๋ เปลี่ยนจิ๋มไปเรื่อยๆ จนกว่าวิทยากรจะสั่งให้หยุดเล่น หรือจู๋หาจิ๋มไม่ได้

8 ขั้นเรียนรู้ วิทยากรกับผู้เรียนสนทนาการเล่นเกมส์ที่จบลงว่า ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไรหรือได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกม แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้าสู่เนื้อหาโรคติดต่อทางเพศ ให้ผู้เรียนแต่ละคนออกมาเล่าประสบการณ์เรื่องโรคติดต่อทางเพศว่ามีโรคอะไรบ้าง ติดต่อได้อย่างไร มีอาการอย่างไร และจะรักษาได้อย่างไร วิทยากรอธิบายเติมเต็มความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน และสาธิตการใช้เครื่องมือในการป้องกันโรคติดต่อ

9 ขั้นสรุปบทเรียน วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุปเป็นองค์ความรู้ สู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

10 ขั้นประเมินผล สังเกตจากการมีส่วนร่วม การปฏิบัติจริงจากการสาธิต
แบบสอบถาม

11 ชื่อสมาชิกกลุ่ม PTV 1. นายวิทยา พุ่มภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นางวาสนา มัยญะกิต โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก นางรชยา บุญลอย โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา นางกฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นางจินตนา สุภาภรณ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง นางธนนันท ทองธรรมชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง


ดาวน์โหลด ppt ช่อง PTV เสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google