งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่อง PTV เสนอ. แผนการสอนเรื่อง เพศศึกษา การสอนเพศศึกษามีความสำคัญและ จำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มพ่อแม่ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่อง PTV เสนอ. แผนการสอนเรื่อง เพศศึกษา การสอนเพศศึกษามีความสำคัญและ จำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มพ่อแม่ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่อง PTV เสนอ

2 แผนการสอนเรื่อง เพศศึกษา

3 การสอนเพศศึกษามีความสำคัญและ จำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มพ่อแม่ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้ต้องขัง และอื่นๆ พนักงานใน โรงงานอุตสาหกรรมก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ต้อง ได้รับความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ วางแผนครอบครัว เพื่อให้พนักงานใน โรงงานอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนิน ชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมี คุณภาพชีวิตที่ดี

4 มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะทาง เพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ วางแผนครอบครัว เกิดทักษะเรื่องสุขภาวะทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการ วางแผนครอบครัว ดูแลตนเองให้ปลอดภัย อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี

5 1. สุขภาวะทางเพศ – ข้อควรรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศ – ปัญหาที่พบเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่ม สาว 2. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Aids, ซิฟิลิส, หนองใน ฯ – สถานการณ์ในปัจจุบัน – โรค สาเหตุ อาการ การรักษา การป้องกันฟื้นฟู 3. การวางแผนครอบครัว – ยาเม็ดคุมกำเนิด – ยาฉีด – การใส่ห่วง – ถุงยาง – ข้อดี – ข้อเสีย

6

7 ชั่วโมงที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน วิทยากรชี้แจงการเล่นเกมส์ “ จิ๋มเปลี่ยนจู๋ ” โดยให้ผู้เรียนจับกลุ่ม 3 คน ให้สองคน จับมือกันชูขึ้นเหนือศีรษะ ส่วนสมาชิกอีก คนให้เข้าไปอยู่ตรงกลางวงแขนของเพื่อน จากนั้นวิทยากรจะสั่งให้ผู้เรียน ซึ่งเป็นจู๋ เปลี่ยนจิ๋มไปเรื่อยๆ จนกว่าวิทยากรจะสั่ง ให้หยุดเล่น หรือจู๋หาจิ๋มไม่ได้

8 วิทยากรกับผู้เรียนสนทนาการเล่นเกมส์ที่ จบลงว่า ผู้เรียนสังเกตเห็นอะไรหรือได้ เรียนรู้อะไรจากการเล่นเกม แล้วร่วมกัน แสดงความคิดเห็นเข้าสู่เนื้อหาโรคติดต่อ ทางเพศ ให้ผู้เรียนแต่ละคนออกมาเล่าประสบการณ์ เรื่องโรคติดต่อทางเพศว่ามีโรคอะไรบ้าง ติดต่อได้อย่างไร มีอาการอย่างไร และจะ รักษาได้อย่างไร วิทยากรอธิบายเติมเต็มความรู้ที่ถูกต้อง ให้กับผู้เรียน และสาธิตการใช้เครื่องมือใน การป้องกันโรคติดต่อ

9 วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสรุปเป็น องค์ความรู้ สู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

10 สังเกตจากการมีส่วนร่วม การปฏิบัติจริงจากการสาธิต แบบสอบถาม

11 ชื่อสมาชิกกลุ่ม PTV 1. นายวิทยา พุ่มภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2. นางวาสนา มัยญะกิต โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก 3. นางรชยา บุญลอย โรงพยาบาลตราด จังหวัด ตราด 4. นางเพ็ชรรัตน์ เทียบวงษ์ โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 5. นางกฤษณา ฤทธิ์เดช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว 6. นางจินตนา สุภาภรณ์ สำนักงาน กศน. จังหวัด ระยอง 7. นางธนนันท ทองธรรมชาติ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง


ดาวน์โหลด ppt ช่อง PTV เสนอ. แผนการสอนเรื่อง เพศศึกษา การสอนเพศศึกษามีความสำคัญและ จำเป็นต่อกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มพ่อแม่ กลุ่มผู้ใช้แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google