งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาววันวิสา พรม ศรี รหัสนักศึกษา 50692452016-2 ชั้น ปวส. 2 สาขา เทคโนโลยีการ อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาววันวิสา พรม ศรี รหัสนักศึกษา 50692452016-2 ชั้น ปวส. 2 สาขา เทคโนโลยีการ อาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาววันวิสา พรม ศรี รหัสนักศึกษา 50692452016-2 ชั้น ปวส. 2 สาขา เทคโนโลยีการ อาหาร

2 สิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์อีกอย่างหนึ่ง คือ อาหาร เนื่องจากร่างกายต้องการ อาหารเพื่อนำไปสร้างพลังงาน และทำ ให้ร่างกายเจริญเติบโต เพื่อให้ดำรงชีวิต อยู่ได้ ดังนั้นเราควรรู้ว่าต้องรับประทาน อย่างไรบ้าง จึงจะได้สารอาหารต่างๆ ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ เพื่อให้ ร่างกายของเรามีสุขภาพพลานามัย สมบูรณ์ หลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยเนื่องจาก การบริโภคที่ไม่มีคุณภาพ

3 ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ ผลทางร่างกาย ขนาดร่างกาย ปัจจัยที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อขนาดของร่างกาย มีอยู่ 2 อย่าง คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมถ้านักเรียน รับประทานอาหารให้เพียงพอกับความต้องของร่างกาย ร่างกายก็จะมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ได้ ความสามารถในการต้านทานโรค หากร่างกายได้รับอาหารที่มีสารอาหารต่างๆครบถ้วน จะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพดี หาก ร่างกายได้รับเชื้อโรคก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยกว่า ความมีอายุยืน ทั้งนี้เป็นการยืนยันว่าถ้าคนเรารับประทาน อาหารที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมจะทำให้คนนั้นมีอายุ ยืนยาวยิ่งขึ้น ในปัจจุบันผู้ชายไทยมีอายุเฉลี่ย 68 ปี และผู้หญิงมีอายุยืน เฉลี่ย 72 ปี ผลทางอารมณ์และสติปัญญา หากอยู่ในภาวะ บกพร่องทางโภชนาการ นอกจากจะมีผลทำให้การ เจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงัก ยังส่งผลถึงอารมณ์ และสติปัญญาด้วย

4 1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทุกวัน ประเทศไทยได้แบ่งอาหารหลักออกเป็น 5 หมู่ โดยจัดอาหารที่มีสารอาหารคล้ายกัน เข้าไว้ในหมู่เดียวกัน อาหารแต่ละชนิดจะ ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ในปริมาณที่ มากน้อยแตกต่างกัน ที่สำคัญคือ ไม่มี อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่จะมีสารอาหาร ต่างๆ ครบในปริมาณที่เพียงพอกับความ ต้องการของร่างกาย ดังนั้นวันหนึ่งๆเราจึง ต้องรับประทานหลายๆชนิด เพื่อให้ได้ สารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ

5 2. รับประทานอาหารที่สะอาดและ ปลอดภัย การรับประทานอาหารที่ ปนเปื้อนเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมี จะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้บริโภค อาจเป็นโรคท้องร่วงหรืออาหารเป็นพิษ ดังนั้น การเตรียมอาหารที่สะอาดจึงเป็น ขั้นตอนที่สำคัญในการที่จะรับประทาน อาหารนั้น

6 3.- รับประทานอาหารประเภทไขมันอย่าง พอเหมาะ การรับประทานอาหารที่มีไขมัน มากเกินไป เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด โรคหัวใจ โรคอ้วน และโรคอื่นๆ มากมาย ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มี ไขมันสูง โดยเฉพาะไขมันจากสัตว์ หรือ อาหารประเภททอด เนื่องจากอาหารประเภท ดังกล่าวมีไขมันสูง เมื่อรับประทานเข้าสู่ ร่างกายมากเกินไปจะสะสมที่ผนังหลอดเลือด ก่อให้เกิดโรคดังที่กล่าวข้างต้น

7 4. รับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหาร สม่ำเสมอ เส้นใยอาหารได้จากผัก ผลไม้ทุกชนิด ถ้ารับประทานเส้นใย อาหารเป็นประจำจะช่วยให้ท้องไม่ผูก ระบบการขับถ่ายจะเป็นปกติ ลดไขมัน ในเส้นเลือด

8 5. ระมัดระวังการรับประทานอาหารที่ ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง คนไทยมีอัตรา การตายด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 2 คือ 36-37 คน ต่อประชากร 100,000 คน ข้อควรปฏิบัติ คือ รับประทานอาหารที่มีไขมันให้น้อยลง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารย่าง เผา ทอด ที่ไหม้เกรียม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบุคคลในวัยผู้ใหญ่และวัย สูงอายุ

9


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาววันวิสา พรม ศรี รหัสนักศึกษา 50692452016-2 ชั้น ปวส. 2 สาขา เทคโนโลยีการ อาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google