งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูล กับการประเมินความเสี่ยง ต่ออันตราย จากสารเคมี โดย นายเสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร กรมโรงงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูล กับการประเมินความเสี่ยง ต่ออันตราย จากสารเคมี โดย นายเสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร กรมโรงงงานอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูล กับการประเมินความเสี่ยง ต่ออันตราย จากสารเคมี โดย นายเสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร กรมโรงงงานอุตสาหกรรม 1

2 ประเภทโรงงานที่สำรวจ สารเคมี 29 ประเภท 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 จำนวนโรงงานที่มีการสำรวจสารเคมี ทั้งหมด 8,189 โรงงาน ( ทั่วประเทศ ) จำนวนสารเคมีทั้งหมด 12,265 รายการ ( ทั่วประเทศ ) 7

8 จังหวัดที่มีจำนวนสารเคมีมาก 10 อันดับแรก 8

9 สารเคมีจังหวัด สมุทรปราการ 9

10 สารเคมีจังหวัด สมุทรสาคร 1010

11 สารเคมีจังหวัด กรุงเทพมหานคร 1

12 สารเคมีจังหวัด ปทุมธานี 1212

13 จำนวนโรงงานทั้งหมด 1,239 โรงงาน โรงงานที่มีสารเคมีอันตราย 107 โรงงาน จังหวัด สระบุรี 1313

14 รายการสารเคมีทั้งหมด 296 ชนิด จังหวัด สระบุรี 1414

15 ตำแหน่งโรงงาน 107 โรงงาน ที่มีสารเคมี 1515

16 ตำแหน่งโรงงาน 10 โรงงาน ที่มี ปริมาณการใช้สารเคมี 1616

17 สารเคมีที่มีการเก็บมากที่สุด ของจังหวัดสระบุรี 1717

18 จำนวน 10 โรงงานที่มีปริมาณ การใช้สารเคมีมาก ลำดั บชื่อโรงงานทะเบียน 1 บริษัท เฟอร์โร ( ประเทศไทย ) จำกัด ศ 3- 42(1)- 1/36 สบ 2 บริษัท แลร์ ลิควิด ( ประเทศไทย ) จำกัด 3-89- 1/36 สบ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรแยลไทล์ฟิกซ์ 3-48(3)- 1/27 สบ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีอ๊อกซิเจน สาขา 2 จ 3- 91(2)- 1/38 สบ 5 บริษัท อินโด - รามา เคมีคอลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด 3-42(1)- 1/33 สบ 6 โรงงานเก็บและบดถ่านหิน ลิกไนท์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด 3-50(3)- 1/25 สบ 7 บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด 3-42(1)- 1/32 สบ 8 บริษัท ดี. ซี. พี. ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ส 3-42- 1/29 สบ 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค. เอ็ม. แอล. ออกซิเจน จ 3- 91(2)- 2/37 สบ 10 บริษัท นครหลวงบร๊าสแวร์ จำกัด 3-64(8)- 1/33 สบ 1818

19 ตำแหน่งโรงงานจำนวน 1,239 โรงงาน 1919

20 การเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ประสาน เครือข่ายข้อมูลสารเคมีแห่งชาติ ศูนย์ประสานเครือข่าย ข้อมูลสารเคมี แห่งชาติ Strategic partners - กรมศุลกากร - กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า - กรมสรรพากร - กรมสรรพสามิต พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ. ศ. 2535 แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ และเอกชน การพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลสารเคมีแห่งชาติ การส่งเสริม ศักยภาพ การจัดการของเสีย เคมีวัตถุ การพัฒนา เครือข่าย ศูนย์พิษวิทยา การศึกษาวิจัยและ พัฒนา การพัฒนาระบบการ จัดการและป้องกัน อุบัติภัยเคมีวัตถุ หน่วยงาน 73 หน่วยงา น กรมโรงงานฯ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมธุรกิจพลังงาน อย. กรมปศุสัตว์ สำนักงานปรมาณูฯ 2020


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูล กับการประเมินความเสี่ยง ต่ออันตราย จากสารเคมี โดย นายเสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร กรมโรงงงานอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google