งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลกับการประเมินความเสี่ยงต่ออันตราย จากสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลกับการประเมินความเสี่ยงต่ออันตราย จากสารเคมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลกับการประเมินความเสี่ยงต่ออันตราย จากสารเคมี
โดย นายเสรี อติภัทธะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงงานอุตสาหกรรม 1

2 ประเภทโรงงานที่สำรวจสารเคมี 29 ประเภท

3 ประเภทโรงงานที่สำรวจสารเคมี 29 ประเภท
3

4 ประเภทโรงงานที่สำรวจสารเคมี 29 ประเภท
4

5 ประเภทโรงงานที่สำรวจสารเคมี 29 ประเภท
5

6 ประเภทโรงงานที่สำรวจสารเคมี 29 ประเภท
6

7 จำนวนโรงงานที่มีการสำรวจสารเคมี ทั้งหมด 8,189 โรงงาน (ทั่วประเทศ)
จำนวนสารเคมีทั้งหมด 12,265 รายการ(ทั่วประเทศ) 7

8 จังหวัดที่มีจำนวนสารเคมีมาก 10 อันดับแรก
8

9 สารเคมีจังหวัดสมุทรปราการ
9

10 สารเคมีจังหวัดสมุทรสาคร
10

11 สารเคมีจังหวัดกรุงเทพมหานคร
11

12 สารเคมีจังหวัดปทุมธานี
12

13 จำนวนโรงงานทั้งหมด 1,239 โรงงาน
จังหวัดสระบุรี จำนวนโรงงานทั้งหมด 1,239 โรงงาน โรงงานที่มีสารเคมีอันตราย 107 โรงงาน 13

14 รายการสารเคมีทั้งหมด
จังหวัดสระบุรี รายการสารเคมีทั้งหมด 296 ชนิด 14

15 ตำแหน่งโรงงาน 107 โรงงาน ที่มีสารเคมี
15

16 ตำแหน่งโรงงาน 10 โรงงาน ที่มีปริมาณการใช้สารเคมี
16

17 สารเคมีที่มีการเก็บมากที่สุดของจังหวัดสระบุรี
17

18 จำนวน 10 โรงงานที่มีปริมาณการใช้สารเคมีมาก
ลำดับ ชื่อโรงงาน ทะเบียน 1 บริษัท เฟอร์โร (ประเทศไทย) จำกัด ศ 3-42(1)-1/36 สบ 2 บริษัท แลร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด 3-89-1/36 สบ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรแยลไทล์ฟิกซ์ 3-48(3)-1/27 สบ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีอ๊อกซิเจน สาขา 2 จ 3-91(2)-1/38 สบ 5 บริษัท อินโด-รามา เคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3-42(1)-1/33 สบ 6 โรงงานเก็บและบดถ่านหิน ลิกไนท์ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด 3-50(3)-1/25 สบ 7 บริษัท ไทยเปอร์อ๊อกไซด์ จำกัด 3-42(1)-1/32 สบ 8 บริษัท ดี.ซี.พี. (ไทยแลนด์) จำกัด ส /29 สบ 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็ม.แอล.ออกซิเจน จ 3-91(2)-2/37 สบ 10 บริษัท นครหลวงบร๊าสแวร์ จำกัด 3-64(8)-1/33 สบ 18

19 ตำแหน่งโรงงานจำนวน 1,239 โรงงาน
19

20 การเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ประสานเครือข่ายข้อมูลสารเคมีแห่งชาติ
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุแห่งชาติ การพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลสารเคมีแห่งชาติ การส่งเสริมศักยภาพ การจัดการของเสียเคมีวัตถุ ศูนย์พิษวิทยา การศึกษาวิจัยและพัฒนา การพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันอุบัติภัยเคมีวัตถุ หน่วยงาน 73 หน่วยงาน กรมโรงงานฯ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมธุรกิจพลังงาน อย. กรมปศุสัตว์ สำนักงานปรมาณูฯ ศูนย์ประสานเครือข่าย ข้อมูลสารเคมี แห่งชาติ ผู้รับบริการทั้งภาครัฐ และเอกชน Strategic partners กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 20


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลกับการประเมินความเสี่ยงต่ออันตราย จากสารเคมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google