งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. นพ. ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. นพ. ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. นพ. ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

2 โรคเรื้อรัง - เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง - หัวใจหลอดเลือด สาเหตุ พฤติกรรม - อ้วน - ออกกำลังกาย

3 นำสู่ 1. การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 2. การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 3. การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ 4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน 5. การสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 6. การสร้างระบบสุขภาพ ชุมชนให้เข้มแข็ง

4 INPUTPROCESSOUTPUT  งบประมาณ - สสจ. - สสส. - สปสช. - ท้องถิ่น  บุคลากร - วิทยากร  ลดโรค  ลดอ้วน  ลดพุง  1.เฝ้าระวัง  2. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม - กลุ่มปกติ - กลุ่มเสี่ยง - กลุ่มอ้วนลงพุง  3. สร้างกระแสรณรงค์  4. เครือข่าย

5 ปี 2550 เฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงในหน่วยงานราชการ โรงเรียน และ ชมรมสร้างสุขภาพ - หน่วยงานราชการ เกินเกณฑ์ 32.02 % - นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เกินเกณฑ์ 12.74 % - ชมรมสร้างสุขภาพ เกินเกณฑ์ 25.55 % ปี 2551 เฝ้าระวังภาวะอ้วนลงพุงในหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชมรมสร้างสุขภาพ และประชาชน ครอบคลุมทั้งจังหวัด

6 เปิดตัวโครงการรณรงค์ “คนชะไว ไร้พุง” โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง สาธารณสุข (นพ.มรกต กรเกษม) วันที่ 8 มิถุนายน 2550 ณ มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี ต.ชะไว อ.ไชโย

7 เปิดตัวโครงการคนไทยไร้พุงจังหวัดอ่างทอง โดยวัดรอบเอวผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 50

8 จัดงาน สร้างวัฒนธรรมสุขภาพพอเพียง สู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน เทิดไท้องค์ราชัน

9 โครงการจังหวัดอ่างทอง ไร้พุง ถวายพ่อหลวง พ.ศ.2551 – 2552 จัดงานวันที่ 14 มี.ค. 51 ผู้ร่วมงานประมาณ 600 คน กิจกรรม - ประกาศนโยบายระดับจังหวัดร่วมกับ กระทรวงโดยรัฐมนตรีว่าการฯ - ลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อการป้องกันโรคอ้วนลงพุง

10 การประกาศนโยบาย “ คนไทย ไร้พุง ” จังหวัดอ่างทอง โดย รมว. กระทรวงสาธารณสุข นายไชยา สะสมทรัพย์ 14 มีนาคม 2551

11 ตั้งเป้าลดอ้วน 3 ล้านคน เผย หญิงอ้วนกว่าชาย 3 เท่า “ ไชยา ” ออกนโยบายเร่งลดภัยจาก โรคอ้วน ให้ทุกจังหวัดทำองค์กร ต้นแบบไร้พุง ในปี 2551 นี้ มุ่งลดอ้วน ให้ได้ 3 ล้านคน เริ่มที่อ่างทองเป็นแห่ง แรก เผยรอบ 5 ปี พิษความอ้วนทำให้ คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็ง สูงขึ้นกว่า 2 เท่าตัว ในปี 2549 มีคนไทยเสียชีวิตจาก 3 โรคนี้เกือบ 1 แสนราย เฉลี่ย 1 รายทุก 6 นาที ขณะนี้มีคนอ้วนลงพุงมากถึง 17 ล้าน คน ผู้หญิงอ้วนมากกว่าชาย 3 เท่าตัว แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ โพสต์เมื่อ : 2008-03-15

12 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และกลุ่มข้าราชการ ภายหลังตรวจสุขภาพประจำปี โดยโรงพยาบาลทุกแห่ง

13 ส่งบุคลากรทีมโรงพยาบาลแสวงหาที่อ้วนลงพุง จำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายพิชิตอ้วน พิชิตพุง” ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย ร่วมกับ บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 50 ภายหลังการเข้าค่าย 2 เดือน ทีมได้รับการคัดเลือกเป็น “The Winner คนไทยไร้พุง คนต้นแบบชุดแรกของ ประเทศไทย”

14 จัดค่าย “พิชิตอ้วน พิชิตพุง” ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 50 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จำนวน 75 คน ประกอบด้วย - จนท.สาธารณสุขที่อ้วนลงพุง 40 คน - อสม.ที่อ้วนลงพุง 35 คน

15 การประเมินผล จำนวนร้อยละ ลดลง 6890.7 เท่าเดิม 1 1.3 เพิ่มขึ้น 6 8.0 รวม 75100 ลดลงมากที่สุด 18 กก. เพิ่มมากที่สุด 1.6 กก. ลดลงเฉลี่ย 4.4 กก. จำนวนร้อยละ ลดลง 7296.0 เท่าเดิม 2 2.7 เพิ่มขึ้น 1 1.3 รวม 75100 ลดลงมากที่สุด 22 ซ.ม. เพิ่มมากที่สุด 1 ซ.ม. ลดลงเฉลี่ย 8.6 ซ.ม. น้ำหนัก รอบพุง

16 โครงการข้าราชการต้นแบบ “พิชิตอ้วน พิชิตพุง” ข้าราชการระดับจังหวัด ที่มีรอบพุงมากเกินเกณฑ์ จำนวน 60 คน เข้าค่ายลดอ้วนลดพุง วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

17 การประเมินผล จำนวนร้อยละ ลดลง 4990.7 เท่าเดิม - - เพิ่มขึ้น 5 9.3 รวม 54100 ลดลงมากที่สุด 16.2 กก. เพิ่มมากที่สุด 0.8 กก. ลดลงเฉลี่ย 2.9 กก. จำนวนร้อยละ ลดลง 5398.2 เท่าเดิม - - เพิ่มขึ้น 1 1.8 รวม 54100 ลดลงมากที่สุด 22 ซ.ม. เพิ่มมากที่สุด 2 ซ.ม. ลดลงเฉลี่ย 7.7 ซ.ม. น้ำหนัก รอบพุง

18 โครงการลดพุง 80 ราย ถวายพ่อหลวง ภายใต้โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อพ่อ ระดับจังหวัด ระยะที่ 1 อ.วิเศษชัยชาญ 40 ราย อ.ป่าโมก 40 ราย

19 โดย ดร. นพ. ถวัลย์ พบลาภ

20 ต้นทุนเฉลี่ยต่อคนที่ลดน้ำหนักได้ โปรแกรมลดน้ำหนักแบบเข้าค่ายมีต้นทุน 4192 บาท สูงกว่าโปรแกรมกรมอนามัยที่มีต้นทุน 3310 บาท อยู่ 891 บาทต่อราย โดยมีต้นทุนประสิทธิผลสูงกว่า 1121 บาทต่อราย ผลการศึกษา

21 พัฒนาโรงพยาบาลแม่ข่ายฝ่าวิกฤตพิชิตอ้วน พิชิตพุง เพื่อพัฒนาให้เกิดโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในชุมชน รวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดจากภาวะอ้วนลงพุงอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 110 คน

22 จัดอบรมวิทยากร ค่ายพิชิตอ้วน พิชิตพุง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะใน การเป็นวิทยากรแก้ไขภาวะอ้วนลงพุง วันที่ 25 – 26 มี.ค. 51 ทีมวิทยากร อำเภอละ 10 คน รวม 70 คน

23

24 โครงการคนอ่างทองรุ่นใหม่ ไร้อ้วน ไร้พุง จัดค่ายพิชิตอ้วน พิชิตพุง ในประชาชนที่อ้วนลงพุง หมู่บ้าน/ชุมชนละ 3 คน รวม 1,600 คน ผลักดันให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง

25 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ดร. นพ. ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google