งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โดย นายสุคนธ์ เจียสกุล 30 กันยายน 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โดย นายสุคนธ์ เจียสกุล 30 กันยายน 2546"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โดย นายสุคนธ์ เจียสกุล 30 กันยายน 2546
แนวทางการดำเนินงานและเป้าหมายสำคัญในปี 2547 เรื่อง อาหารสะอาด รสชาดอร่อยและตลาดสดน่าซื้อ โดย นายสุคนธ์ เจียสกุล 30 กันยายน 2546

2 แผนปฎิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2547
แผนปฎิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2547 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า GIS , IT , Accrual Basis สร้างสุขภาพ ลดอัตราป่วย / ตาย ออกกำลังกาย หญิง : มะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ทั่วไป : อุบัติเหตุ เอดส์ ไข้เลือดออก วัณโรค อาหารปลอดภัย ตลาดสดน่าซื้อ , CFGT ยาเสพติด ลดการติดยาซ้ำ

3 แผนปฎิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2547
3 แผนปฎิบัติการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2547 สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ สุขาน่าใช้ เมืองไทยสะอาด การประกันคุณภาพยาและอาหาร 100 % GMP โรงงาน ปรับพื้นฐาน Generic Name เพิ่มคุณภาพยาในราคาที่เหมาะสม สุขภาพจิต เด็ก Autistic คลินิกพัฒนาการ To Be NO 1 Friend Corner การแพทย์แผนไทย ก้าวไปอุตสาหกรรม Medical Hurb of Asia

4 เป้าหมายสำคัญของกรมอนามัย ปี 2547
เป้าหมายสำคัญของกรมอนามัย ปี 2547 การสนับสนุนนโยบายอาหารปลอดภัย การปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน ร้อยละ 45 การส่งเสริมให้สถานที่จำหน่ายอาหารได้มาตรฐาน “Clean Food Good Taste” ร้อยละ 25 การพัฒนาตลาดสด ให้เป็น “ตลาดสดน่าซื้อ” ร้อยละ 20 ผลักดันให้เกิด “ชมรมผู้ประกอบการค้า” ทุกจังหวัด รณรงค์เผยแพร่ “CFGT” ในงานเทศกาล / งานประเพณี ของจังหวัดต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

5 ความปลอดภัยด้านอาหาร
5 แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยด้านอาหาร

6 อาหารที่ผลิต และบริโภคในประเทศ มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน
6 วัตถุประสงค์ อาหารที่ผลิต และบริโภคในประเทศ มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทัดเทียมกับสากล นำไปสู่การเป็นครัวอาหารของโลก

7 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน
7 ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 1. ด้านการพัฒนา มาตรฐาน กฎหมายให้เป็นสากล 2. ด้านความเข้มแข็งในการกำกับดูแล ให้อาหารปลอดภัย 3. ด้านการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 4. ด้านการพัฒนาบุคลากรและ กระบวนการ 5. ด้านการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ

8 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
8 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. การตรวจสอบอาหาร 1.1 อาหารสด อาหารแปรรูป อาหารปรุงจำหน่าย 1.2 ตรวจสอบบอแรกซ์ ยาฆ่าแมลง สารฟอกขาว สารกันเชื้อรา สารฟอร์มาลิน สารเร่งเนื้อแดง จุลินทรีย์ คลอแรมเฟนิคอล ไนโตรฟูแรน 2. การตรวจสอบสถานประกอบการ ด่านนำเข้า สถานที่เพาะเลี้ยง เพาะปลูก สถานที่ฆ่าสัตว์ สถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เกต ร้านขายอาหาร สถานที่จำหน่ายยา และเภสัชเคมีภัณฑ์

9 ระยะที่ 1 : 1 เมษายน 2546 – 31 ธันวาคม 2546
9 ระยะเวลาดำเนินการ ระยะที่ 1 : 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2546 เพื่อรณรงค์และเร่งรัดดำเนินการให้อาหารปลอดภัย ระยะที่ 2 : 1 มกราคม ธันวาคม เพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

10 สถานการณ์สารปนเปื้อนในอาหารสด
10 สถานการณ์สารปนเปื้อนในอาหารสด ทั้งประเทศ ( ส.ค. 2546) สารเร่งเนื้อแดง จำนวนที่ตรวจ 1,620 ตัวอย่าง ร้อยละที่พบ บอแรกซ์ จำนวนที่ตรวจ 7,866 ตัวอย่าง ร้อยละที่พบ 1.18 สารฟอกขาว จำนวนที่ตรวจ 6,318 ตัวอย่าง ร้อยละที่พบ 1.95

11 สถานการณ์สารปนเปื้อนในอาหารสด
11 สถานการณ์สารปนเปื้อนในอาหารสด ทั้งประเทศ (ส.ค ) (ต่อ) ฟอร์มาลิน ร้อยละที่พบ 1.30 จำนวนที่ตรวจ 3,073 ตัวอย่าง ยาฆ่าแมลง จำนวนที่ตรวจ 4,790 ตัวอย่าง ร้อยละที่พบ 5.26

12 12

13 13

14 ผลการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ 2546
14 ผลการดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ 2546 ตลาดสดประเภทที่ 1 ทั้งหมด เข้าร่วมโครงการ ร้อยละของ ผ่านการรับรอง ร้อยละของ ความครอบคลุม จำนวนที่เข้า ร่วมโครงการ (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) 1,

15 ผลการดำเนินงาน Clean Food Good Taste (4 ก.ค. 2546)
15 ผลการดำเนินงาน Clean Food Good Taste (4 ก.ค. 2546) ศูนย์อนามัยที่ จำนวนทั้งสิ้น ได้รับป้าย CFG (ร้าน + แผง) ร้าน +แผง (แห่ง) % (เทียบกับจำนวนทั้งหมด) , , , , , , , , , , , , กทม , รวมทั้งประเทศ , รวมศูนย์ฯ ,

16 16

17 จำนวนที่ได้ป้ายCFGTปี2546(กองสุขภิบาลอาหาร)
17 จำนวนที่ได้ป้ายCFGTปี2546(กองสุขภิบาลอาหาร) ข้อมูลถึงเดือนเมษายน 2546

18 ตลาดรับผิดชอบคุณภาพอาหารจริงจัง
การจัดการฯ ระบบความปลอดภัยอาหาร 18 ผู้ประกอบการ ตลาดรับผิดชอบคุณภาพอาหารจริงจัง เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ปัญหากับท้องถิ่น ปรับแก้กฏ ระเบียบให้เอื้อ ใช้โรงเรียน/ โรงพยาบาลเป็น ชมรมนำร่อง การจัดการสื่อ และกระบวนการ เรียนรู้ ทำให้ป้าย Clean Food Good Taste เป็นสัญลักษณ์คุณภาพ กำกับดูแลคุณภาพ ความปลอดภัยขณะขนส่ง

19 ภารกิจที่ท้าทายของการจัดระบบความปลอดภัยอาหาร
19 ภารกิจที่ท้าทายของการจัดระบบความปลอดภัยอาหาร 1. การเชื่อมโยงและเกื้อกูลระบบบริหารผู้ว่า CEO กับเรื่องอาหาร ระบบความปลอดภัยอาหารในวาระสำคัญของผู้ว่า CEO เชื่อมส่งต่อข้อมูลฯ ให้คณะที่ปรึกษา (คลื่นสมองจังหวัด) พัฒนารูปแบบระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด 2. ใช้โรงเรียน / โรงพยาบาลและชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารใน ท้องถิ่นเป็นพื้นที่นำร่อง 3. การจัดระเบียบการขออนุญาตระบบการตรวจสอบของท้องถิ่น 4. การพัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมาย

20 5. ผู้จำหน่ายอาหารต้องรับผิดชอบคุณภาพอาหาร
20 ภารกิจที่ท้าทายของการจัดระบบความปลอดภัยอาหาร (ต่อ) 5. ผู้จำหน่ายอาหารต้องรับผิดชอบคุณภาพอาหาร 6. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตลาดสดในการควบคุม คุณภาพอาหาร 7. ทำสัญญลักษณ์ CFGT เป็นเครื่องหมายคุณภาพแท้จริง 8. ยุทธศาสตร์การจัดการสื่อและการเรียนรู้

21 21

22 จำนวนที่ได้ป้ายCFGTปี2546(กองสุขภิบาลอาหาร)
22 จำนวนที่ได้ป้ายCFGTปี2546(กองสุขภิบาลอาหาร) ข้อมูลถึงเดือนเมษายน 2546


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โดย นายสุคนธ์ เจียสกุล 30 กันยายน 2546

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google