งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1) สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 1.1 ที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม 1.2 อาคารผลิต บริเวณผลิต พื้น ฝาผนัง และเพดาน ระบบระบายอากาศและ แสงสว่าง การป้องกันแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1) สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 1.1 ที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม 1.2 อาคารผลิต บริเวณผลิต พื้น ฝาผนัง และเพดาน ระบบระบายอากาศและ แสงสว่าง การป้องกันแมลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1) สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 1.1 ที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม 1.2 อาคารผลิต บริเวณผลิต พื้น ฝาผนัง และเพดาน ระบบระบายอากาศและ แสงสว่าง การป้องกันแมลง

4

5 2) เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ สัมผัสอาหาร จำนวนเครื่องมือ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ การแบ่งประเภทของภาชนะที่ใช้การ จัดเก็บ การออกแบบและการติดตั้ง

6

7 3) การควบคุมการผลิต วัตถุดิบ ส่วนผสม และภาชนะบรรจุน้ำแข็ง และไอน้ำที่สัมผัสกับอาหาร การผลิต การเก็บรักษา การขนย้าย และการ ขนส่ง ผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการผลิต อาหาร การบันทึกและรายงานผล

8

9 4) การสุขาภิบาล น้ำที่ใช้ภายในโรงงาน อ่างล้างมือหน้าทางเข้าบริเวณผลิต ห้องน้ำห้องส้วม และอ่างล้างมือหน้า ห้องส้วม การป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลง การกำจัดขยะมูลฝอย ทางระบายน้ำทิ้ง

10

11 5) การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด ตัวอาคารสถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในการผลิต สารเคมีทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

12

13 6) บุคลากร สุขลักษณะ สุขภาพ การฝึกอบรม

14

15 อ้าง อิง ข้อกำหนดจีเอ็มพีตามกฎหมาย. เภสัชกรประชาสรรณ์แสน ภักดี M.P.H. CMU. [ นำมาใช้เมื่อ 27 ตุลาคม 2009] แนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ( จี. เอ็ม. พี.). คณะกรรมการอาหารและยา. [ นำมาใช้เมื่อ 27 ตุลาคม 2009] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, แนวทางการผลิต อาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ( จีเอ็มพี ), โรงพิมพ์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, กันยายน 2544


ดาวน์โหลด ppt 1) สุขลักษณะของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต 1.1 ที่ตั้งและสิ่งแวดล้อม 1.2 อาคารผลิต บริเวณผลิต พื้น ฝาผนัง และเพดาน ระบบระบายอากาศและ แสงสว่าง การป้องกันแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google