งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ปริศนา ชัยดวง โครงการสัมมนากองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต ปัตตานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2554 หัวข้อ “Beyond Development” 6 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ปริศนา ชัยดวง โครงการสัมมนากองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต ปัตตานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2554 หัวข้อ “Beyond Development” 6 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ปริศนา ชัยดวง โครงการสัมมนากองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต ปัตตานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2554 หัวข้อ “Beyond Development” 6 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต ปัตตานี ประสบการณ์ และคุณค่าแห่ง การทำงานร่วมกัน

2 ประเด็น  ทำไมต้องทำงานร่วมกัน  ทำอย่างไรจึงจะทำงานร่วมกันได้  แรงบันดาลใจในการทำงาน / ทำดี  ประสบการณ์และคุณค่าในการ ทำงานร่วมกัน  สรุป

3 ทำไมต้องทำงานร่วมกัน  โดยโครงสร้างหน่วยงาน  แนวโน้มขององค์กรสมัยนี้ --> การ ทำงานเป็นทีม KM  คุณค่า --> การเจริญเติบโต Beyond Development

4 ทำอย่างไรจึงจะทำงาน ร่วมกันได้  จิตใจ / ความเชื่อ  มุมมองเกี่ยวกับงาน  รู้ --> ธรรมชาติของคน / วิธี สัมพันธ์กับคน  มี --> มารยาท กาละเทศะ / ปัญญา

5 แรงบันดาลใจในการ ทำงาน / ทำดี  ตอบคำถาม 5 ข้อ  องค์ประกอบเสริม 6 ข้อ

6 6 แรงบันดาลใจในการ ทำงาน / ทำดี ตอบคำถาม 5 ข้อ  เราเป็นใคร  ทำอะไร  ทำไปทำไม  ทำอย่างไร  ประเมินสิ่งที่ทำได้อย่างไร

7 7 แรงบันดาลใจในการ ทำงาน / ทำดี องค์ประกอบเสริมแรงบันดาลใจ  องค์กรจัดภารกิจเหมาะสม  มี buddy ที่มีแวว ไว้ใจได้ ปล่อยได้  บุคลิกของหัวหน้า  เพื่อนร่วมงาน  จังหวะ โอกาส  ตัวเอง

8 8 ประสบการณ์ & คุณค่าใน การทำงานร่วมกัน

9 9 ประสบการณ์ & คุณค่า 5 ปีแรก เป็นลูกทีม 1. โครงการอบรมสอนเสริม ประสบการณ์ 2. โครงการสอนเสริม น. ร. ม. ปลาย ร. ร. เอกชน 2. โครงการสอนเสริม น. ร. ม. ปลาย ร. ร. เอกชน สอนศาสนาอิสลาม จชต.

10 10 ประสบการณ์ฯ  เรียนรู้อะไร การทำงานของผู้มี ประสบการณ์ / ทุกตำแหน่ง สำคัญเท่ากัน / ระเบียบ / แนว ทางการเขียนรายงาน การทำงานของผู้มี ประสบการณ์ / ทุกตำแหน่ง สำคัญเท่ากัน / ระเบียบ / แนว ทางการเขียนรายงาน  ได้อะไร โอกาส / ความไว้วางใจ / รู้จัก ลูกค้า โอกาส / ความไว้วางใจ / รู้จัก ลูกค้า

11 11 ประสบการณ์ & คุณค่าฯ 5 ปีแรก เป็นลูกทีม ( ต่อ ) 3. ลูกทีมวิจัย 3. ลูกทีมวิจัย

12 12 ประสบการณ์ & คุณค่า  เรียนรู้อะไร กระบวนการทำวิจัย กระบวนการทำวิจัย ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง  ได้อะไร โอกาส / รู้จักทีมงาน / รู้จักพื้นที่ ที่ศึกษา โอกาส / รู้จักทีมงาน / รู้จักพื้นที่ ที่ศึกษา

13 13 ประสบการณ์ & คุณค่า ปีที่ 6-7 ลาศึกษาต่อ  เรียนรู้อะไร ได้ประสบการณ์ทำงานเป็นทีมจาก กลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกัน ( ความรู้ และหรือวุฒิ ) ได้ประสบการณ์ทำงานเป็นทีมจาก กลุ่มคนที่มีจุดมุ่งหมายใกล้เคียงกัน ( ความรู้ และหรือวุฒิ )  ได้อะไร ปริญญา / เพื่อน / ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน หลักสูตร ปริญญา / เพื่อน / ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน หลักสูตร

14 14 ประสบการณ์ & คุณค่าฯ ปีที่ 10 เป็นต้นมา 1. ประชุมวิชาการวิจัย  เรียนรู้อะไร ทีมงานที่ดี / มาตรฐานสากล / การ ทีมงานที่ดี / มาตรฐานสากล / การ บรรณาธิกร / ปสก. อ่าน ผลงานวิจัย 50x10 บรรณาธิกร / ปสก. อ่าน ผลงานวิจัย 50x10 ปี / นำผลงานวิจัยไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ปี / นำผลงานวิจัยไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน

15 15 ประสบการณ์ & คุณค่าฯ ปีที่ 10 เป็นต้นมา ( ต่อ ) 2. หัวหน้าทีมวิจัย  เรียนรู้อะไร การทำวิจัย / การตีพิมพ์ เผยแพร่ / การเลือก การทำวิจัย / การตีพิมพ์ เผยแพร่ / การเลือก ทีมวิจัย / งานสำเร็จแต่โอกาส หน้าต้องปรับปรุง ทีมวิจัย / งานสำเร็จแต่โอกาส หน้าต้องปรับปรุง จำนวนและการเลือกทีมให้ ดีกว่านี้ จำนวนและการเลือกทีมให้ ดีกว่านี้

16 16 ประสบการณ์ & คุณค่าฯ ปีที่ 10 เป็นต้นมา ( ต่อ ) 3. ฝ่ายบริหารแผนงานวิจัย บูรณาการ “ ปัญหาสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้

17 17 ประสบการณ์ & คุณค่าฯ  ผลงาน สำเร็จ - ปรับปรุง - มี จุดอ่อน  เรียนรู้อะไร วิธีบริหารงานและงวดเงินที่มี ประสิทธิภาพ / การทำงานภายใต้ การเมือง / รู้จักผู้ทรงคุณวุฒิ / เจ้าหน้าที่แหล่งทุน / ได้รับความรู้ เพิ่ม / คนของวข. ปน. ได้รับความ เชื่อถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ แหล่งทุน วิธีบริหารงานและงวดเงินที่มี ประสิทธิภาพ / การทำงานภายใต้ การเมือง / รู้จักผู้ทรงคุณวุฒิ / เจ้าหน้าที่แหล่งทุน / ได้รับความรู้ เพิ่ม / คนของวข. ปน. ได้รับความ เชื่อถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของ แหล่งทุน

18 18 ประสบการณ์ & คุณค่าฯ ปีที่ 10 เป็นต้นมา ( ต่อ ) 4. เป็นทีมพิจารณาหลักสูตร  งานที่ทำ  เรียนรู้อะไร -> แม้จะทำไป เกือบทุกอย่างแล้วแต่ หลักสูตรที่นำเสนอจากคณะ ยังมีข้อผิดพลาด / คณะเสนอ หลักสูตรช้ากว่าปฏิทิน

19 19 สรุป  Team work  Team ไม่ work  คุณค่าที่ได้

20 20 สรุป  Team work บุคลิกภาพของหัวหน้าทีม / ทีมงานมี ปสก. สูง มีจุดมุ่งหมาย ความมุ่งมั่น ความเชื่อที่เข้มข้นว่า จะประสบความสำเร็จ / บริหาร จัดการดี / ทำในสิ่งที่รู้และถนัด / จังหวะและโอกาสเหมาะ / บันทึก ปสก. ล้มเหลวและปรับให้ดีขึ้นทุก ครั้งที่ทำเรื่องเดิมอีก บุคลิกภาพของหัวหน้าทีม / ทีมงานมี ปสก. สูง มีจุดมุ่งหมาย ความมุ่งมั่น ความเชื่อที่เข้มข้นว่า จะประสบความสำเร็จ / บริหาร จัดการดี / ทำในสิ่งที่รู้และถนัด / จังหวะและโอกาสเหมาะ / บันทึก ปสก. ล้มเหลวและปรับให้ดีขึ้นทุก ครั้งที่ทำเรื่องเดิมอีก

21 21 สรุป  Team ไม่ work งานที่เลือกหัวหน้าทีมไม่ได้ / ทีม มากคนเกินไปสื่อสารไม่สะดวก / ไม่เหมาะที่จะทำตอนนั้น / ขัดกับ ผลประโยชน์ / ทีมมีองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ งานที่เลือกหัวหน้าทีมไม่ได้ / ทีม มากคนเกินไปสื่อสารไม่สะดวก / ไม่เหมาะที่จะทำตอนนั้น / ขัดกับ ผลประโยชน์ / ทีมมีองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ

22 22 สรุป  คุณค่าที่ได้จากประสบการณ์ใน การทำงาน ร่วมกัน ร่วมกัน  รู้จักตัวเอง ทำให้ต้องใฝ่รู้ใฝ่ เรียน  รู้จักตัวเอง ทำให้ต้องใฝ่รู้ใฝ่ เรียน  ได้มิตรจาการร่วมทุกข์ร่วมสุข  ได้มิตรจาการร่วมทุกข์ร่วมสุข

23 23 สรุป  คุณค่าฯ ( ต่อ )  ได้เรียนรู้แบบก้าวกระโดดจากผู้ มี ปสก. สูงเรื่องวิธีบริหารจัดการ การเลือกคน การผูกใจคน วิธี ทำงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้  ได้เรียนรู้คน / วิธีการเข้าถึงคนแต่ ละแบบ

24 24 สรุป  คุณค่าฯ ( ต่อ )  เห็นแวว ความสามารถของทีมงาน  เห็นแวว ความสามารถของทีมงาน  มีแนวทางคัดเลือกและ ปฏิบัติต่อทีมงาน  มีแนวทางคัดเลือกและ ปฏิบัติต่อทีมงาน  ได้วิธีการมอบหมายและ ติดตามงาน  ได้วิธีการมอบหมายและ ติดตามงาน  การทำงานในรูปของ โครงการ  การทำงานในรูปของ โครงการ

25 25  คุณค่าฯ ( ต่อ )  การบันทึก / การเขียน รายงานวิจัย / การเขียน  การบันทึก / การเขียน รายงานวิจัย / การเขียน รายงาน / การเขียนบทความ วิจัยตีพิมพ์ รายงาน / การเขียนบทความ วิจัยตีพิมพ์ ฯลฯ ฯลฯ

26 26 Hope you enjoy your work and your teamwork as long as possible Thank you very much Thank you very much


ดาวน์โหลด ppt โดย ปริศนา ชัยดวง โครงการสัมมนากองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต ปัตตานี ประจำปีการศึกษาที่ 1/2554 หัวข้อ “Beyond Development” 6 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google