งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดต่าง ๆ ระบบ IT ระบบงานวิจัย และนวัตกรรม ระบบงานบริการ วิชาการ ระบบงานชุมชน สัมพันธ์และ ถ่ายทอด เทคโนโลยี KM 5 ส.+ การบริหาร บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดต่าง ๆ ระบบ IT ระบบงานวิจัย และนวัตกรรม ระบบงานบริการ วิชาการ ระบบงานชุมชน สัมพันธ์และ ถ่ายทอด เทคโนโลยี KM 5 ส.+ การบริหาร บุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ตัวชี้วัดต่าง ๆ ระบบ IT ระบบงานวิจัย และนวัตกรรม ระบบงานบริการ วิชาการ ระบบงานชุมชน สัมพันธ์และ ถ่ายทอด เทคโนโลยี KM 5 ส.+ การบริหาร บุคคล

4 ตัวชี้วัดต่าง ๆ ระบบ IT ระบบงานวิจัย และนวัตกรรม ระบบงานบริการ วิชาการ KM 5 ส.+ การบริหาร บุคคล ระบบงานชุมชน สัมพันธ์และ ถ่ายทอด เทคโนโลยี

5 วัฒนธรรมองค์กรคือ พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคน ในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่ง กันและกัน และยึดถือปฏิบัติ กันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในองค์กรนั้น ๆ

6 professional product & services

7 จิตบริการ (Service mind )

8 ลูกค้าคือแขกคนสำคัญที่สุด..... ที่ได้มาเยือนเรา ณ สถานที่แห่งนี้ เขามิได้มาเพื่อพึงพิงเรา..... เราต่างหากที่ต้อง พึ่งพาอาศัยเขา หากแต่ว่าการรับใช้เขา..... คือวัตถุประสงค์แห่ง งานของพวกเรา เขามิใช่บุคคลที่มาขัดจังหวะการปฏิบัติงาน ของพวกเรา.....

9 Service + mind จิตสำนึกในการ ให้บริการ

10  ทางกาย - สวัสดี - ยิ้มแย้ม

11  ทางวาจา - คำพูด - น้ำเสียง - การทักทาย มีเทคนิคและคำพูดในการสร้างความคุ้นเคยและ ความไว้วางใจจากลูกค้า

12 3. ใจ – เต็มใจให้บริการ มีน้ำใจแนะนำสิ่งที่มี ประโยชน์ ควบคุมกิริยาท่าทางและน้ำเสียงได้อย่างเหมาะสมเมื่อ ลูกค้าซักถามข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง รับฟังข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆจากลูกค้าโดยไม่แสดง กิริยาท่าทางหรือน้ำเสียงที่ไม่พอใจ เสนอแนะบุคคลที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้า ในเรื่องอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของตนได้ แสวงหาโอกาสที่จะรับฟังข้อมูลป้อนกลับในการให้ บริการของตนจากลูกค้า การมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ

13 แย้มยิ้มพริ้มใจ ปราศรัย ทายทัก พร้อมพรักเอ่ยนาม ติดตาม ช่วยเหลือ เหนือชั้นยกย่อง สอดส่อง เอาใจใส่... เพิ่มพลังบริการ... เข้าใจอ่อนน้อมเพียบพร้อม การฟัง

14  ไวต่อความรู้สึก  ถามข้อขัดข้อง  รับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ  ขอโทษ / แสดงความเห็นใจ  เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา  ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว  รายงานผล

15 การงานเป็น ทีม (Teamwork )

16 งานของ “ เรา ” เท่านั้น มีส่วนร่วมกัน เรียนรู้งานผู้อื่นด้วย บูรณาการ การสื่อสารที่ดี / ข้อมูลข่าวสาร รับ “ ผิด ” และ “ ชอบ ” ร่วมกัน อัธยาศัยไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ แบ่งปัน รู้จักเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ยกย่อง ชมเชยให้เกียรติซึ่งกันและกัน

17 ความรู้ ความสามารถ (Ability)

18 พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น เข้าอบรม อ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในด้านต่างๆ เช่น การพูดการนำเสนอในที่ชุมชน การสร้าง ภาวะผู้นำ ฯลฯ วางแผนและบริหารเวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ

19 การคิดบวก (Positive Thinking)

20

21  เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของ คน  เรียนรู้และรับรู้ความรู้สึก และ อารมณ์ตนเอง  ให้กำลังใจตนเอง  มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กร  ภูมิใจในการทำหน้าที่ที่รับผิดชอบ

22 ความคิด สร้างสรรค์ (Creative Thinking)

23 หมั่นแสดงความคิดเห็นในเชิง สร้างสรรค์ แสดงออกถึงความสามารถและ ศักยภาพของตนเองอย่าง สม่ำเสมอ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ให้ เกียรติกับทุกความคิดเห็น วิจารณ์อย่างเสรี

24 มีความสุข (Always Pleasant)

25 รักในงานที่ทำ ทำงานที่เรารัก ( ให้ดี ) รักคนที่เกี่ยวข้อง ด้วย

26 สังคหวัตถุ 4  ทาน - การให้  ปิยวาจา - การพูดจา ไพเราะ  อัตถจริยา - ทำตนให้เป็น ประโยชน์  สมานัตตา – เสมอต้น เสมอปลาย

27 วางแผนการทำงาน / ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์ / แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทุ่มเท อุทิศตน ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา และไม่เฉื่อยชา ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ดี มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจกับคนรอบข้าง ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม / สถานการณ์ได้ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

28


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดต่าง ๆ ระบบ IT ระบบงานวิจัย และนวัตกรรม ระบบงานบริการ วิชาการ ระบบงานชุมชน สัมพันธ์และ ถ่ายทอด เทคโนโลยี KM 5 ส.+ การบริหาร บุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google