งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO บรรยายโดย ฝ่ายการคลัง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO บรรยายโดย ฝ่ายการคลัง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO บรรยายโดย ฝ่ายการคลัง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

2 ข้อ 7 จำนวนเงินจากการเรียกเก็บเงิน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลจากระบบ (บาท) ข้อ 10 แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการโครงการ/กิจกรรม O ไม่มี O เงินทุนภายในคณะ ข้อมูลจากระบบ (บาท)

3

4 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดโครงการ.......................... และค่าใช้จ่าย (IO AA56xxxxx)

5

6 งานงบประมาณ คุณจิรัสย์มัณฑนา โทร 7670-1 ต่อ 115 คุณธนนันท์ โทร 7670-1 ต่อ 119 รหัส Internal Order AA56000044 ในอนุมัติหลักการ  ค่าตอบแทนบุคคลากรภายใน และค่าตอบแทน บุคคลภายนอก ให้แยกบรรทัด เนื่องจากใบจองงบจะตัด ค่าตอบแทนบุคคลากรภายในออก

7

8

9

10

11 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ............................... (IO AA56xxxxx) งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ในอนุมัติเบิกเงิน  แนบ EFD และอนุมัติหลักการทุกครั้ง (กรณีเบิกหลายงวดใช้สำเนา)  กรณีเบิกงวดสุดท้ายต้องส่งอนุมัติหลักการและ EFD (ฉบับจริง)

12

13 Download www.si.mahidol.ac.th

14 กรณีมีข้อซักถาม ประเด็นปัญหาหน่วยงานชื่อเบอร์โทร ฝ่ายการคลัง คุณอร่าม (หัวหน้าฝ่าย) 7693-4 ต่อ 19 การขออนุมัติ หลักการ ตรวจสอบ ฝ่ายการคลังคุณวีรวรรณ คุณพรหมพร คุณธงชัย คุณสุภาพร 8773, 9285 การออกใบจองงบงานงบประมาณ คุณจิรัสย์มัณฑนา คุณธนนันท์ 7670-1 ต่อ 115 7670-1 ต่อ 119 ค่าลงทะเบียนอบรม ใบเสร็จรับเงิน งานการเงินคุณประไพพร9487, 7184 ต่อ 0 ติดตามเช็ค (กรณี > 14 วัน)* งานบัญชีบัญชีเจ้าหนี้ คุณอนุสรา (หนง.บัญชี) 7693-4 ต่อ 15-18 7693-4 ต่อ 22 หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงิน สามารถจ่ายเช็คได้ภายใน 14 วัน (กรณีเอกสารถูกต้อง)


ดาวน์โหลด ppt การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO บรรยายโดย ฝ่ายการคลัง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google