งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO บรรยายโดย ฝ่ายการคลัง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO บรรยายโดย ฝ่ายการคลัง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO บรรยายโดย ฝ่ายการคลัง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

2 ข้อ 7 จำนวนเงินจากการเรียกเก็บเงิน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ข้อมูลจากระบบ (บาท) ข้อ 10 แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการโครงการ/กิจกรรม O ไม่มี O เงินทุนภายในคณะ ข้อมูลจากระบบ (บาท)

3

4 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดโครงการ และค่าใช้จ่าย (IO AA56xxxxx)

5

6 งานงบประมาณ คุณจิรัสย์มัณฑนา โทร ต่อ 115 คุณธนนันท์ โทร ต่อ 119 รหัส Internal Order AA ในอนุมัติหลักการ  ค่าตอบแทนบุคคลากรภายใน และค่าตอบแทน บุคคลภายนอก ให้แยกบรรทัด เนื่องจากใบจองงบจะตัด ค่าตอบแทนบุคคลากรภายในออก

7

8

9

10

11 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ (IO AA56xxxxx) งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ในอนุมัติเบิกเงิน  แนบ EFD และอนุมัติหลักการทุกครั้ง (กรณีเบิกหลายงวดใช้สำเนา)  กรณีเบิกงวดสุดท้ายต้องส่งอนุมัติหลักการและ EFD (ฉบับจริง)

12

13 Download

14 กรณีมีข้อซักถาม ประเด็นปัญหาหน่วยงานชื่อเบอร์โทร ฝ่ายการคลัง คุณอร่าม (หัวหน้าฝ่าย) ต่อ 19 การขออนุมัติ หลักการ ตรวจสอบ ฝ่ายการคลังคุณวีรวรรณ คุณพรหมพร คุณธงชัย คุณสุภาพร 8773, 9285 การออกใบจองงบงานงบประมาณ คุณจิรัสย์มัณฑนา คุณธนนันท์ ต่อ ต่อ 119 ค่าลงทะเบียนอบรม ใบเสร็จรับเงิน งานการเงินคุณประไพพร9487, 7184 ต่อ 0 ติดตามเช็ค (กรณี > 14 วัน)* งานบัญชีบัญชีเจ้าหนี้ คุณอนุสรา (หนง.บัญชี) ต่อ ต่อ 22 หมายเหตุ การเบิกจ่ายเงิน สามารถจ่ายเช็คได้ภายใน 14 วัน (กรณีเอกสารถูกต้อง)


ดาวน์โหลด ppt การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO บรรยายโดย ฝ่ายการคลัง วันที่ 24 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google