งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม สังคหวัตถุ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม สังคหวัตถุ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม สังคหวัตถุ 4

2 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูก ไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ สังคหวัตถุ 4 จูงคนแก่ข้ามถนน

3 ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประ โยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่าย เดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว 1. ทาน เราควรคำนึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของ ที่เราหามาได้ มิใช่สิ่งจี รังยั่งยืนเมื่อเราสิ้นชีวิต ไปแล้วก็ไม่สามารถจะนำ ติดตัวเอาไปได้

4 คือ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูด ด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็น ประโยชน์เหมาะสำหรับ กาลเทศะ พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับ การพูดเป็นอย่างยิ่ง การพูดเป็นบันไดขั้นแรกที่จะสร้างมนุษย์ สัมพันธ์ อันดีให้เกิดขึ้น วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้น จะต้องพูดโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 2. ปิย วาจา

5 วิธีการที่จะพูดให้เป็นปิยวาจานั้นจะต้องพูด โดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดคำหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ปิยวาจา

6 คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประ พฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 3. อัตถจริยา การสงเคราะห์คนชรา เด็กกำพร้า

7 คือ การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ หรือมีความประพฤติ เสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่น ไม่โลเล รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยม และไว้วางใจ ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 4. สมานัตตา การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การทำงานอย่างสม่ำเสมอ


ดาวน์โหลด ppt บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม สังคหวัตถุ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google