งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปปุริสธรรม 7 บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปปุริสธรรม 7 บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปปุริสธรรม 7 บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม

2 สัปปุริสธรรม 7 คือ หลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของ สัตตบุรุษ 7 ประการ ได้แก่ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักปฏิบัติ และรู้จักบุคคล 1. รู้จักเหตุหรือธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักวิเคราะห์หาสาเหตุของสิ่งต่างๆ สัปปุริสธรรม 7

3 2. รู้จักผลหรืออัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นจาก การกระทำ 3. รู้จักตนหรืออัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน ทั้งในด้านความรู้ คุณธรรม และความสามารถ สัปปุริสธรรม 7

4 4. รู้จักประมาณหรือมัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ รู้จักหลัก ของความพอดี การดำเนินชีวิตพอเหมาะพอควร 5. รู้จักกาลเวลาหรือกาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จัก กาลเวลา รู้จักเวลา ไหน ควรทำอะไร แล้วปฏิบัติให้ เหมาะสมกับเวลานั้น ๆ สัปปุริสธรรม 7

5 6. รู้จักปฏิบัติหรือปริสัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติ การปรับตน และ แก้ไขตนให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มและ ชุมชน 7. รู้จักบุคคลหรือบุคคลัญญุตา หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้ เหมาะสมกับบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน การที่บุคคลใดนำเอาหลักสัปปุริสธรรม 7 มา ใช้ในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้ชีวิตพบกับ ความสุขในชีวิตได้


ดาวน์โหลด ppt สัปปุริสธรรม 7 บรรยายโดย อ. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google