งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป ภาษาไทย. บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ภาควิชา : วิศววัสดุ วิศววัสดุ บูรณาการ บูรณาการ ฟิสิกส์กับเคมี กลศาสตร์และชีววิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป ภาษาไทย. บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ภาควิชา : วิศววัสดุ วิศววัสดุ บูรณาการ บูรณาการ ฟิสิกส์กับเคมี กลศาสตร์และชีววิศวกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป ภาษาไทย

2 บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ภาควิชา : วิศววัสดุ วิศววัสดุ บูรณาการ บูรณาการ ฟิสิกส์กับเคมี กลศาสตร์และชีววิศวกรรม กลศาสตร์และชีววิศวกรรม บูรณาการ บูรณาการ ชีววิศวกรรมกับกลศาสตร์ นวัตกรรมระบบ นวัตกรรมระบบ บูรณาการ บูรณาการ มนุษยศาสตร์กับวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถาบัณ การศึกษาที่เข้มแข็งและมีพื้นฐานจาก การวิจัยและการศึกษาสหวิทยาการ

3 หลักสูตรปริญญบัตรภาษาอังกฤษ “Engineering Science 21st Century” นักศึกษาจะได้รับการดูแลและแนะแนว จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเน้นการ ประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้า ด้วยกัน นักศึกษาจะได้รับการดูแลและแนะแนว จากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเน้นการ ประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้า ด้วยกัน การวิจัย สัมมนาและการเรียนการสอน ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิใน สาขาวิชานั้นๆ การวิจัย สัมมนาและการเรียนการสอน ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิใน สาขาวิชานั้นๆ โอกาสที่จะได้ฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือ สถาบันวิจัย โอกาสที่จะได้ฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือ สถาบันวิจัย

4 หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นไม่มี ปริญญา “FrontierLab@OsakaU” ออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรใน นักศึกษาโดยการเข้าร่วมการวิจัยที่ หลากหลายและเน้นประสบการณ์ปฎิบัติจริง ในการวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการจะถูก กำหนดให้เข้าร่วมกลุ่มการวิจัยที่ เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มวิจัยที่มีชื่อเสียงทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย โอซาก้า ออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรใน นักศึกษาโดยการเข้าร่วมการวิจัยที่ หลากหลายและเน้นประสบการณ์ปฎิบัติจริง ในการวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการจะถูก กำหนดให้เข้าร่วมกลุ่มการวิจัยที่ เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มวิจัยที่มีชื่อเสียงทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย โอซาก้า การศึกษาเฉพาะเรื่องจะดำเนินการภายใต้ การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา, การทดลอง, ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน และการ ทำงานเป็นกลุ่มและการอภิปราย การศึกษาเฉพาะเรื่องจะดำเนินการภายใต้ การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา, การทดลอง, ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน และการ ทำงานเป็นกลุ่มและการอภิปราย “Research Course in Regular Exchange Programs” คล้ายกับ FrontierLab@OsakaU.

5 ทุนการศึกษา Engineering Science 21 st Century MEXT Scholarship MEXT: Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology in Japan FrontierLab@OsakaU Research Course in Regular Exchange Program JASSO Scholarship OU Scholarship JASSO: Japan Student Services Organization; OU: Osaka University

6 Very interested อยากไป เรียนที่ โอซาก้าจัง OsakaUniv. เ ลือกสาขาวิชา ที่สนใจจากการ วิจัยที่มีอยู่ใน คณะวิศวะ - วิทยาศาสตร์ ปรึกษาผู้ ติดต่อและ อาจารย์ที่ ปรึกษาของ มหาวิทยาลั ยที่ศึกษา อยู่ แผนการ ศึกษา งานวิจัยที่ สนใจ Osaka Thailand ก่อนถึงกำหนดส่งใบสมัคร นักศึกษาควรจะ ผู้สมัครทุกท่านต้องมี ใบรับรอง จากอาจารย์ของโอ ซาก้า


ดาวน์โหลด ppt สรุป ภาษาไทย. บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ภาควิชา : วิศววัสดุ วิศววัสดุ บูรณาการ บูรณาการ ฟิสิกส์กับเคมี กลศาสตร์และชีววิศวกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google