งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผงวงจรพ่วง (Peripheral Board) ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผงวงจรพ่วง (Peripheral Board) ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผงวงจรพ่วง (Peripheral Board) ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 แผงวงจรพ่วง จุดเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดวงจรแสดงผล LED สามสีวงจรสวิตช์อินพุทวงจรวัดแสง

3 วงจรแสดงผล LED สามสี เชื่อมเข้ากับขา PC0..PC2 เชื่อมเข้ากับขา PC0..PC2 การใช้งาน : การใช้งาน :  ตั้งค่ารีจีสเตอร์ DDRC ให้ขา PC0..PC2 เป็นเอาท์พุท  เขียนลอจิก 1 ในบิตของรีจีสเตอร์ PORTC เพื่อให้ไฟติด  เขียนลอจิก 0 ในบิตของรีจีสเตอร์ PORTC เพื่อให้ไฟดับ

4 วงจรสวิตซ์อินพุท ต่อกับขา PC3 ต่อกับขา PC3 เมื่อสวิตซ์ถูกกด ขา PC3 จะถูกต่อลง กราวนด์ เมื่อสวิตซ์ถูกกด ขา PC3 จะถูกต่อลง กราวนด์ การใช้งาน : การใช้งาน :  ตั้งค่ารีจีสเตอร์ DDRC ให้ขา PC3 เป็น อินพุท  เขียนลอจิก 1 ลงที่บิต PC3 ของรีจีสเตอร์ PORTC เพื่อเปิดใช้งาน pull-up resistor  อ่านค่าบิต PC3 ของรีจีสเตอร์ PINC เพื่อ ตรวจสอบสถานะของสวิตช์

5 กลไกของวงจร I/O ภายในชิป รูปจากหน้า 76 ของดาต้าชีต ATmega48/88/168 (doc8161.pdf)

6 แบบฝึกหัด เขียนเฟิร์มแวร์เพื่อรายงาน สถานะการกดสวิตช์ออกมาทาง LED สีแดง เขียนเฟิร์มแวร์เพื่อรายงาน สถานะการกดสวิตช์ออกมาทาง LED สีแดง  หากสวิตช์ถูกกด LED ติด  หากสวิตช์ถูกปล่อย LED ดับ

7 แบบฝึกหัด เขียนเฟิร์มแวร์เพื่อนับจำนวนครั้ง การกดสวิตช์ โดยแสดงจำนวนครั้ง บน LED สามดวง เขียนเฟิร์มแวร์เพื่อนับจำนวนครั้ง การกดสวิตช์ โดยแสดงจำนวนครั้ง บน LED สามดวง เริ่มต้น กดแล้วปล่อยสวิตช์ ::

8 Contact Bounce เกิดจากหน้าสัมผัสกระเพื่อมขณะกด หรือปล่อยสวิตซ์แบบกลไก เกิดจากหน้าสัมผัสกระเพื่อมขณะกด หรือปล่อยสวิตซ์แบบกลไก ลอจิก เวลา 1 0 จังหวะที่สวิตช์ถูกกด ( หรือ ปล่อย )

9 วิธีแก้ไข Contact Bouncing แก้ไขทางฮาร์ดแวร์ แก้ไขทางฮาร์ดแวร์  ใช้วงจร RC กรองสัญญาณ ความถี่สูงออก แก้ไขทางซอฟต์แวร์ แก้ไขทางซอฟต์แวร์  เพิ่มคำสั่งหน่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อ ตรวจสอบได้ว่าสวิตช์มีการเปลี่ยน สถานะ

10 วงจรวัดแสง เชื่อมกับขา PC4 เชื่อมกับขา PC4 ใช้ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (Light Dependent Resistor หรือ LDR) ผสมกับวงจรแบ่ง แรงดัน ใช้ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง (Light Dependent Resistor หรือ LDR) ผสมกับวงจรแบ่ง แรงดัน สัญญาณที่ขา PC4 เป็นสัญญาณประเภท แอนะล็อก สัญญาณที่ขา PC4 เป็นสัญญาณประเภท แอนะล็อก การใช้งานต้องอ่านค่าแรงดันจาก PC4 แบบแอนะล็อก การใช้งานต้องอ่านค่าแรงดันจาก PC4 แบบแอนะล็อก

11 สัญญาณดิจิทัลและ สัญญาณแอนะล็อก บันทึกข้อมูลแบบ ดิจิทัล 2 ระดับ (1 บิต ) บันทึกข้อมูลแบบ ดิจิทัล 1023 ระดับ (10 บิต ) 0 1 0 102 3 สัญญาณแอ นาล็อก 0V 5V สัญญาณ ดิจิทัล 0V 5V 0 1

12 แบบฝึกหัด อ่านความเข้มแสงจากขา PC4 อ่านความเข้มแสงจากขา PC4 ตีความผลลัพธ์เป็น 8 ระดับ (0-7) ตีความผลลัพธ์เป็น 8 ระดับ (0-7) นำระดับที่ตีความได้มาแสดงผล บน LED ในรูปเลขฐานสอง ( ไบ นารี ) 3 บิต นำระดับที่ตีความได้มาแสดงผล บน LED ในรูปเลขฐานสอง ( ไบ นารี ) 3 บิต แนวทาง : นำบิต 9..7 จากผลลัพธ์ ADC มาแสดงผล แนวทาง : นำบิต 9..7 จากผลลัพธ์ ADC มาแสดงผล


ดาวน์โหลด ppt แผงวงจรพ่วง (Peripheral Board) ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (01204223) ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google