งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AX-11 Board ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ( ครูดุ่ย ) krudui.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AX-11 Board ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ( ครูดุ่ย ) krudui."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AX-11 Board ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ( ครูดุ่ย ) http://www.chiangkham.ac.th/ krudui

2

3  หนังสือสีม่วง หน้า 15 - 19 ( ทำเมื่อต้องการ reset โปรแกรมใหม่ หรือเมื่อ ขาดไฟเลี้ยงที่บอร์ด หรือแบตเตอร์รี่หมด )

4  ใช้ฟังก์ชั่น printf  แสดงผลได้เพียง 2 บรรทัดเท่านั้น หากตั้งการ ขึ้นบรรทัดใหม่ \n  ใช้งานร่วมกับอักขระพิเศษ  %d รับค่าและแสดงผลเป็นตัวเลข int ฐานสิบ (decimal)  %x รับค่าและแสดงผลเป็นตัวเลข int ฐานสิบหก (hexadecimal)  %b รับค่าและแสดงผลเป็นตัวเลข int ฐานสอง (binary)  %c รับค่าและแสดงผลเป็นตัวอักขระ รหัสเอสกี (ASCII)  %f รับค่าและแสดงผลเป็นจำนวนจริง (floating point)  %s รับค่าและแสดงผลเป็นกลุ่มตัวอักขระ ( อะเรย์ ) (string)

5 void main(void) { printf(“Hello World”); }

6 void main(void) { printf(“Hello World\n”); }

7 void main(void) { int x; x=2 6 ; printf(“Value is %d\n”,x); }

8 void main(void) { int x; x=2 6 ; printf(“Value is %x\n”,x); }

9 void main(void) { int x; x=2 6 ; printf(“Value is %b\n”,x); }

10 void main(void) { beep(); } ฟังก์ชั่น beep เป็นการสร้างสัญญาณเสียงความถี่ 500 Hz 1 ครั้ง นาน 0.3 วินาที

11 void main(void) { tone(8 00.0,0.1 ); } ฟังก์ชั่น tone เป็นการสร้างสัญญาณเสียงความถี่ 800 Hz 1 ครั้ง นาน 0.1 วินาที

12 void main(void) { beep(); sleep(0.5); beep(); } ฟังก์ชั่น sleep เป็นการหน่วงเวลา 0.5 วินาที

13 void main(void) { float freq=100.0; while(!(freq>3000.0)) { printf(“Freq.%f Hertz\n”,freq); tone(freq,0.1); freq += 100.0; sleep(1.0); } beep(); sleep(1.0); beep(); printf(“Stop\n”); }

14 void main(void) { fd( 1 ); } ฟังก์ชั่น fd (forward) ( จ่ายไฟแบบตรง ขั้ว หรือเดินหน้า ) จ่ายไฟตรงขั้วเพื่อขับมอเตอร์ 1 ให้หมุน 50% ของกำลังขับสูงสุด LED สีเขียวจะติด ( มอเตอร์มีได้ 4 ค่า คือ 0, 1, 2, 3 จ่ายไฟตรงขั้วเพื่อขับมอเตอร์ 1 ให้หมุน 50% ของกำลังขับสูงสุด LED สีเขียวจะติด ( มอเตอร์มีได้ 4 ค่า คือ 0, 1, 2, 3 เดินหน้ า

15 void main(void) { bk( 1 ); } ฟังก์ชั่น bk (backward) ( จ่ายไฟแบบกลับ ขั้ว หรือถอยหลัง ) จ่ายไฟกลับขั้วเพื่อขับมอเตอร์ 1 ให้หมุน 50% ของกำลังขับสูงสุด LED สีแดงจะติด ( มอเตอร์มีได้ 4 ค่า คือ 0, 1, 2, 3 จ่ายไฟกลับขั้วเพื่อขับมอเตอร์ 1 ให้หมุน 50% ของกำลังขับสูงสุด LED สีแดงจะติด ( มอเตอร์มีได้ 4 ค่า คือ 0, 1, 2, 3 ถอย หลัง

16 void main(void) { motor( 0,100 ); } ฟังก์ชั่น motor ( ควบคุมความเร็ว และทิศทางเอง ) จ่ายไฟตรงขั้วเพื่อขับมอเตอร์ 0 ให้หมุน 100% ของกำลังขับสูงสุด เดินหน้ า

17 void main(void) { motor( 1,-50 ); } ฟังก์ชั่น motor ( ควบคุมความเร็ว และทิศทางเอง ) จ่ายไฟกลับขั้วเพื่อขับมอเตอร์ 1 ให้หมุน 50% ของกำลังขับสูงสุด ถอย หลัง

18 void main(void) { off( 1 ); } ฟังก์ชั่น off ( หยุดการขับมอเตอร์ ไฟตรง ) หยุดการขับมอเตอร์ช่อง 1 ( มีได้ 4 ค่า คือ 0, 1, 2, 3) หยุด

19 void main(void) { ao(); } ฟังก์ชั่น ao หรือ alloff ( หยุดการขับ มอเตอร์ทั้งหมด ) หยุดการขับมอเตอร์ทุกช่องพร้อมกัน ( ตั้งแต่ช่อง 0 ถึง 3) หยุด ทุก ช่อง

20 void main(void) { printf(“Motor test\n”); while(1) { fd(0); sleep(3.0); beep(); bk(0); sleep(3.0); beep(); }

21 void main(void) { while(1) { int result; result=analog(5); printf(“analog5 = %d\n”,result); sleep(0.1); } ฟังก์ชั่น analog สามารถต่อเข้ากับช่องอินพุตอะนาลอกได้ทั้ง 21 ช่อง คือ Al2- Al6 และ Al16-Al31 ค่าที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0-255 เท่านั้น สามารถต่อเข้ากับช่องอินพุตอะนาลอกได้ทั้ง 21 ช่อง คือ Al2- Al6 และ Al16-Al31 ค่าที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0-255 เท่านั้น ต่อช่อง Al5

22 void main(void) { while(1) { int result; result=knob(); printf(“knob = %d\n”,result); sleep(0.1); } ฟังก์ชั่น knob ( ตัว ต้านทาน ) ค่าที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0-255 เท่านั้น

23 void main(void) { while(1) { int result; result=digital (15); printf(“digital15 = %d\n”,result); sleep(0.1); } ฟังก์ชั่น digital สามารถต่อเข้ากับช่องอินพุตดิจิตอลได้ทั้ง 9 ช่อง คือ IN-7 ถึง IN-15 ค่าที่ได้มีแค่ 0 หรือ 1 เท่านั้น สามารถต่อเข้ากับช่องอินพุตดิจิตอลได้ทั้ง 9 ช่อง คือ IN-7 ถึง IN-15 ค่าที่ได้มีแค่ 0 หรือ 1 เท่านั้น ต่อช่อง IN-15

24 void main(void) { while(1) { while(!start_button()); { beep(); sleep(0.1); } ฟังก์ชั่น start_button ถ้าสวิตซ์ start ถูกกด มีผลลัพธ์เป็น 1, ถ้าไม่ถูกกด มี ผลลัพธ์เป็น 0 กด start ค้างไว้

25 void main(void) { while(1) { while(!start_button()); while(start_button()); { beep(); sleep(0.1); } ฟังก์ชั่น start_button ถ้าสวิตซ์ start ถูกกด มีผลลัพธ์เป็น 1, ถ้าไม่ถูกกด มี ผลลัพธ์เป็น 0 กด start แล้ว ปล่อย

26 void main(void) { while(1) { start_press(); { beep(); sleep(0.1); } ฟังก์ชั่น start_press ถ้าสวิตซ์ start ถูกกด มีผลลัพธ์เป็น 1, ถ้าไม่ถูกกด มี ผลลัพธ์เป็น 0 กด start แล้ว ปล่อย

27 void main(void) { while(1) { while(!stop_button()); { beep(); sleep(0.1); } ฟังก์ชั่น stop_button ถ้าสวิตซ์ stop ถูกกด มีผลลัพธ์เป็น 1, ถ้าไม่ถูกกด มี ผลลัพธ์เป็น 0 กด stop ค้างไว้

28 void main(void) { while(1) { while(!stop_button()); while(stop_button()); { beep(); sleep(0.1); } ฟังก์ชั่น stop_button ถ้าสวิตซ์ stop ถูกกด มีผลลัพธ์เป็น 1, ถ้าไม่ถูกกด มี ผลลัพธ์เป็น 0 กด stop แล้ว ปล่อย

29 void main(void) { while(1) { stop_press(); { beep(); sleep(0.1); } ฟังก์ชั่น stop_press ถ้าสวิตซ์ stop ถูกกด มีผลลัพธ์เป็น 1, ถ้าไม่ถูกกด มี ผลลัพธ์เป็น 0 กด stop แล้ว ปล่อย

30 void main(void) { while(1) { int x=digital(15); if(x==1) { fd(0); sleep(0.1); } คำสั่ง if ถ้ามีการกดปุ่มสวิตซ์ เงื่อนไขเป็นจริง หรือ 1 มอเตอร์ 0 เดินหน้า ถ้าไม่กดออก ต่อช่อง m-0 ต่อช่อง IN-15

31 void main(void) { while(1) { int x=digital(15); if(x==1) { fd(0); sleep(0.1); }else { bk(0); sleep(0.1); } คำสั่ง if- else ต่อช่อง m-0 ต่อช่อง IN-15 ถ้ามีการกดปุ่มสวิตซ์ เงื่อนไขเป็นจริง หรือ 1 มอเตอร์ 0 เดินหน้า ถ้าไม่กดเงื่อนไขเท็จ ถอยหลัง


ดาวน์โหลด ppt AX-11 Board ครูศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ( ครูดุ่ย ) krudui.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google