งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลอจิกเกต (Logic Gate). บทนำ  วงจรดิจิตอลที่มีอินพุตมากกว่าหรือมีหนึ่งอินพุต และมีเอาท์พุตเพียงเอาท์พุตเดียว เราเรียกวงจร นี้ว่า ลอจิกเกต  ในทางปฏิบัติอุปกรณ์ที่ใช้แทนตัวกระทำทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลอจิกเกต (Logic Gate). บทนำ  วงจรดิจิตอลที่มีอินพุตมากกว่าหรือมีหนึ่งอินพุต และมีเอาท์พุตเพียงเอาท์พุตเดียว เราเรียกวงจร นี้ว่า ลอจิกเกต  ในทางปฏิบัติอุปกรณ์ที่ใช้แทนตัวกระทำทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลอจิกเกต (Logic Gate)

2 บทนำ  วงจรดิจิตอลที่มีอินพุตมากกว่าหรือมีหนึ่งอินพุต และมีเอาท์พุตเพียงเอาท์พุตเดียว เราเรียกวงจร นี้ว่า ลอจิกเกต  ในทางปฏิบัติอุปกรณ์ที่ใช้แทนตัวกระทำทาง ลอจิก ก็คือ เกต ซึ่งประกอบขึ้นด้วยวงจร อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความคิดพื้นฐานมาจาก วงจรสวิตชิ่ง  เกตพื้นฐานมี 3 ชนิด ได้แก่ อินเวอร์เตอร์ (Inverter or NOT Gate), ออร์เกต (OR Gate), และแอนด์เกต (AND Gate) สามารถที่จะใช้ เกตต่าง ๆ เหล่านี้สร้างเป็นวงจรลอจิกหรือระบบ ดิจิตอลต่าง ๆ

3 บทนำ  เกตแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัว โดยใช้การแสดงด้วยสิ่งต่อไปนี้ คุณลักษณะที่ 1 สัญลักษณ์ (symbol) เกตแต่ ละชนิดจะมีสัญลักษณ์แตกต่างกัน มีขาที่ แสดงอินพุตและเอาท์พุต เพื่อนำมาใช้เขียน วงจรได้ง่ายขึ้น คุณลักษณะที่ 2 ตารางความจริง (truth table) เป็นตารางที่ใช้แสดงข้อมูลของ อินพุตว่าเป็นลอจิก “0” หรือ “1” จึงจะทำ ให้เอาท์พุตเป็นลอจิก “0” หรือ “1” ดังนั้น เกตแต่ละชนิดจะมีตารางความจริงที่แสดง คุณสมบัติของเกตเพื่อบอกการทำงาน จึงมี ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตารางการทำงาน (function table)

4 บทนำ คุณลักษณะที่ 3 สมการลอจิก (logic equation) เป็นสมการของพีชคณิต - บูลลีน ที่ใช้อธิบาย การทำงานของเกตแต่ละชนิด หรือวงจรลอจิก คุณลักษณะที่ 4 ไดอะแกรมเวลา (timing diagram) หรือรูปคลื่น (wave form) ใช้อธิบาย การทำงานของเกตหรือวงจร ตามช่วงเวลาที่ ผ่านไป เพื่อให้ทราบว่าในเวลาที่ผ่านไปลอจิก ทางอินพุต กับลอจิกทางเอาท์พุตมี ความสัมพันธ์กันอย่างไร การอธิบายการทำงานของลอจิกเกตจะใช้ สัญลักษณ์ของเกต ตารางความจริงและ ไดอะแกรมเวลาประกอบการอธิบายเกตพื้นฐาน ดังนี้

5 เกตพื้นฐาน (Gate)  Inverter or NOT Gate ภาพที่ 1 อินเวอร์เตอร์หรือนอตเกต ( ก ) สัญลักษณ์ ( ข ) ตารางความจริง ( ค ) ไดอะแกรมเวลา

6 เกตพื้นฐาน (Gate)  OR Gate ภาพที่ 2 ออร์เกต (OR gates) ( ก ) สัญลักษณ์ ( ข ) ตารางความจริง ( ค ) ไดอะแกรมเวลา

7 เกตพื้นฐาน (Gate)  AND Gate ภาพที่ 3 แอนด์เกต (AND Gate) ( ก ) สัญลักษณ์ ( ข ) ตารางความจริง ( ค ) ไดอะแกรมเวลา

8 ตัวอย่างที่ 1 ให้เขียนตารางความ จริงของวงจรลอจิกในภาพ วิธีทำ จากภาพเป็นออร์เกต 2 อินพุต แต่ละอินพุตต่อ อยู่กับเอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ ดังนั้นความเป็นไป ได้ของอินพุตในตารางความจริงจะเท่ากับ 2 2 = 4 จะต้องเรียงลำดับเลขฐานสองไป 4 จำนวนนั่นคือ อินพุต AB จะเท่ากับ 00, 01, 10 และ 11 ABX 00 01 10 11

9 ตัวอย่างที่ 2 ให้เขียนตารางความ จริงของวงจรลอจิกในภาพ ABCX 0000 0010 0100 0110 1000 1010 1100 1111  ความเป็นไปได้ของอินพุต ในตารางความจริงจะเท่ากับ 2 3 = 8


ดาวน์โหลด ppt ลอจิกเกต (Logic Gate). บทนำ  วงจรดิจิตอลที่มีอินพุตมากกว่าหรือมีหนึ่งอินพุต และมีเอาท์พุตเพียงเอาท์พุตเดียว เราเรียกวงจร นี้ว่า ลอจิกเกต  ในทางปฏิบัติอุปกรณ์ที่ใช้แทนตัวกระทำทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google