งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE นายณัฐภัทร ไวพจน์ นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อาจารย์ผู้ร่วม ประเมิน

2 Agenda  ความคืบหน้าของโครงการ  บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง  ออกแบบการทำงานของระบบ  การดำเนินการขั้นต่อไป  การแสดงการนับเวลาผ่าน 7 segment  การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย  ปัญหาและอุปสรรค ภาพจาก enwichukip.org. uk/assets/imag es/traffic_light_ led2.jpg

3 ความคืบหน้าของ โครงการ  บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง

4 ความคืบหน้าของ โครงการ  กำหนดรูปแบบการทำงาน ของไฟจราจร

5 ความคืบหน้าของ โครงการ  กำหนดรูปแบบการทำงาน ของไฟจราจร

6 ความคืบหน้าของ โครงการ  กำหนดรูปแบบการทำงาน ของไฟจราจร

7 ความคืบหน้าของ โครงการ  กำหนดรูปแบบการทำงาน ของไฟจราจร

8 ความคืบหน้าของ โครงการ  ศึกษา ทดลองต่อวงจรและเขียน โปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรเลอร์แสดงผลผ่าน ทาง GPIO port โดยแสดงการ ทำงานของสัญญาณไฟจราจร ผ่านทาง LED  ศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อ ควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์โดย ใช้ Timer interrupt สำหรับ กำหนดการทำงานของสัญญาณ ไฟจราจร  กำหนดรูปแบบและเขียนคำสั่ง เพื่อควบคุมการแสดงผลไฟจราจร โดยแสดงผลตามรูปแบบต่างๆ ที่ กำหนดไว้

9 ความคืบหน้าของ โครงการ

10

11 การดำเนินการขั้น ต่อไป  การแสดงการนับเวลาผ่าน 7 segment  การติดต่อและควบคุมผ่าน ระบบเครือข่าย

12 TCP /IP ศูนย์ควบคุม การจราจร

13 ปัญหาและอุปสรรค  การเพิ่มเติมในส่วนของตัว แสดงผล ตัวเลขนับถอย หลังแบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มีไม่เพียงพอ  ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ใช้มี GPIO port 25 GPIO แนวทางการแก้ไข  ใช้วงจร Latch เข้า มาช่วยในการขยาย GPIO port

14


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google