งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. ดร. นวภัค เอื้อ อนันต์ ผศ. ดร. ดารณี หอมดี อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อาจารย์ผู้ร่วม ประเมิน

2 Agenda  ความคืบหน้าของโครงการ  บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง  ออกแบบการทำงานของระบบ  การดำเนินการขั้นต่อไป  การแสดงการนับเวลาผ่าน 7 segment  การติดต่อและควบคุมผ่านระบบเครือข่าย  ปัญหาและอุปสรรค ภาพจาก http://www.gre enwichukip.org. uk/assets/imag es/traffic_light_ led2.jpg

3 ความคืบหน้าของ โครงการ  บอร์ดที่ใช้ในการทดลอง

4 ความคืบหน้าของ โครงการ  กำหนดรูปแบบการทำงาน ของไฟจราจร

5 ความคืบหน้าของ โครงการ  กำหนดรูปแบบการทำงาน ของไฟจราจร

6 ความคืบหน้าของ โครงการ  กำหนดรูปแบบการทำงาน ของไฟจราจร

7 ความคืบหน้าของ โครงการ  กำหนดรูปแบบการทำงาน ของไฟจราจร

8 ความคืบหน้าของ โครงการ  ศึกษา ทดลองต่อวงจรและเขียน โปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรเลอร์แสดงผลผ่าน ทาง GPIO port โดยแสดงการ ทำงานของสัญญาณไฟจราจร ผ่านทาง LED  ศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อ ควบคุมไมโครคอนโทรเลอร์โดย ใช้ Timer interrupt สำหรับ กำหนดการทำงานของสัญญาณ ไฟจราจร  กำหนดรูปแบบและเขียนคำสั่ง เพื่อควบคุมการแสดงผลไฟจราจร โดยแสดงผลตามรูปแบบต่างๆ ที่ กำหนดไว้

9 ความคืบหน้าของ โครงการ

10

11 การดำเนินการขั้น ต่อไป  การแสดงการนับเวลาผ่าน 7 segment  การติดต่อและควบคุมผ่าน ระบบเครือข่าย

12 TCP /IP ศูนย์ควบคุม การจราจร

13 ปัญหาและอุปสรรค  การเพิ่มเติมในส่วนของตัว แสดงผล ตัวเลขนับถอย หลังแบบ 7 segment ทำให้ GPIO port มีไม่เพียงพอ  ไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นที่ใช้มี GPIO port 25 GPIO แนวทางการแก้ไข  ใช้วงจร Latch เข้า มาช่วยในการขยาย GPIO port

14


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการเครือข่ายไฟ จราจรอัจฉริยะ Intelligent Traffic Light Network หมายเลขโครงการ COE2009-16 นายณัฐภัทร ไวพจน์ 493040149-7 นางสาววนิดา ลือฤทธิ์ 493041257-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google