งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Combination Logic Circuits. วงจร logic แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. วงจร combination เป็นวงจรที่สัญญาณ ออก (output) ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า (input) ณ เวลานั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Combination Logic Circuits. วงจร logic แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. วงจร combination เป็นวงจรที่สัญญาณ ออก (output) ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า (input) ณ เวลานั้นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Combination Logic Circuits

2 วงจร logic แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. วงจร combination เป็นวงจรที่สัญญาณ ออก (output) ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า (input) ณ เวลานั้นๆ 2. วงจร sequential เป็นวงจรที่สัญญาณ ออกขึ้นอยู่กับ - สัญญาณเข้า ณ เวลานั้นๆ และ - สถานะของวงจรในขณะนั้น ( หรือ สัญญาณเข้าก่อนหน้า ) รูปแบบของวงจรลอจิก

3 วงจร combination วงจรคอมบิเนชัน (Combination circuits) บางครั้งจะเรียกว่า วงจรเชิงจัดหมู่ เป็นวงจรที่ ประกอบขึ้นด้วยลอจิกเกตต่าง ๆ การสร้างวงจรก็ คือ การนำเอาเกตต่าง ๆ มาต่อกันเป็นวงจร เพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการ การทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเกตและ สัญญาณอินพุทที่ป้อนเข้า โดยแสดงออกทาง เอาท์พุตของวงจร

4 วงจร combination โดยปกติวงจรคอมบิเนชันจะออกแบบเป็น วงจรลอจิกเฉพาะอย่าง และผลิตออกมาใช้ งานเป็นวงจรสำเร็จรูปหรือไอซีระดับ SSI และ MSI  small-scale integration (SSI) <12 gates/chip (Transistor)  medium-scale integration (MSI) 12 - 99 gates/chip (Transistor) ได้แก่ วงจรมัลติเพล็กเซอร์ ดีวงจรมัลติเพล็ก เซอร์ วงจรสร้างและตรวจสอบพาริตี้ วงจร ถอดรหัส วงจรเข้ารหัส วงจรเปรียบเทียบ และวงจรบวก เป็นต้น แต่ถ้าต้องการวงจร คอมบิเนชันที่แตกต่างก็สามารถที่จะ ออกแบบได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

5 วงจร combination สามารถเขียนในรูปแบบ ต่างๆได้เป็น 1.AND-OR configuration ได้จากสมการรูป SOP 2.NAND configuration 3.OR-AND configuration ได้จากสมการรูป POS 4.NOR configuration รูปแบบของวงจร combination

6 AND-OR configuration ได้จาก สมการรูป SOP ตัวอย่าง หมายเหตุ เนื่องจากไม่มีไอซี ออร์เกต ชนิด 4 อินพุต ผลิตออกมาใช้งาน

7 NAND configuration ตัวอย่าง

8 OR-AND configuration ได้จาก สมการรูป POS ตัวอย่าง หมายเหตุ เนื่องจากไม่มีไอซี ออร์เกต ชนิด 3 อินพุต TTL

9 NOR configuration ตัวอย่าง

10 การออกแบบวงจรคอมบิเนชัน สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการหรือปัญหาจาก โจทย์ ขั้นที่ 2 สร้างตารางความจริง ขั้นที่ 3 เขียนสมการบูลลีน ขั้นที่ 4 ลดรูปสมการ ขั้นที่ 5 เขียนวงจรลอจิกและปรับปรุงวงจร ขั้นที่ 6 สร้างและทดสอบวงจร

11 ตัวอย่างการออกแบบวงจรลอจิก สมมติว่าต้องการจะสร้างวงจรควบคุม เครื่องจักรในโรงงานแห่งหนึ่ง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  เครื่องจักรจะหยุดทำงานเมื่อตัวเซ็นเซอร์ 2 ใน 3 ตัว หรือทั้ง 3 ตัว มีค่าลอจิกเป็น HIGH ให้ออกแบบวงจรเซนเซอร์ ที่จะใช้ควบคุม เครื่องจักร  เครื่องจักรจะหยุดทำงานเมื่อตัวเซ็นเซอร์ 2 ใน 3 ตัว หรือทั้ง 3 ตัว มีค่าลอจิกเป็น HIGH ให้ออกแบบวงจรเซนเซอร์ ที่จะใช้ควบคุม เครื่องจักร

12 ตัวอย่างการออกแบบวงจรลอจิก ขั้นตอนของการออกแบบวงจรมีดังต่อไปนี้ ขั้นที่ 1 วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการหรือปัญหาจาก โจทย์ อินพุต : คือ ตัวเซ็นเซอร์ 3 ตัว กำหนดให้เป็นตัวแปร A, B และ C เอาท์พุต : กำหนดให้ค่าเอาท์พุตเป็น HIGH เครื่องจักรจะหยุดทำงาน และให้เอาท์พุตเป็นตัวแปร S เงื่อนไข : เอาท์พุตเป็น HIGH เมื่อ อินพุต 2 ใน 3 ตัว หรือ ทั้งหมดมีค่าลอจิกเป็น HIGH

13 ตัวอย่างการออกแบบวงจรลอจิก ขั้นที่ 2 สร้างตารางความจริง สร้างตารางความจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์ ต้องการพร้อมทั้งกำหนดมินเทอมหรือ อาจจะกำหนดเป็นแมกซ์เทอมก็ได้ สำหรับ ตัวอย่างนี้จะกำหนดเป็นมินเทอม จึง จะต้องพิจารณาเอาท์พุตที่มีค่าลอจิกเป็น 1 ใน ตารางความจริง ดังนั้นจะได้เทอม ของการคูณ ที่ทำให้เอาท์พุต S มีค่าลอจิกเป็น 1 จำนวน 4 เทอม ดังนี้

14 ตัวอย่างการออกแบบวงจรลอจิก ขั้นที่ 2 สร้างตารางความจริง

15 ตัวอย่างการออกแบบวงจรลอจิก ขั้นที่ 3 เขียนสมการบูลลีน ปกติจะเขียนสมการได้ 2 รูปแบบ ซึ่งเป็นรูปแบบ มาตรฐาน คือ แบบผลบวก ของผลคูณ (SOP) หรือแบบผลคูณของผลบวก (POS) แต่ในตัวอย่างนี้จะใช้ สมการรูปแบบ SOP อย่างเดียว ดังนี้

16 ตัวอย่างการออกแบบวงจรลอจิก ขั้นที่ 4 ลดรูปสมการ การลดรูปสมการเป็นการทำให้จำนวนตัวแปร ในสมการลดน้อยลง เพื่อ ประหยัดเกตที่ใช้ต่อวงจร ทำให้วงจรง่าย ไม่ ซับซ้อน และไม่เสียเวลาใน การสร้างวงจร

17 ตัวอย่างการออกแบบวงจรลอจิก ขั้นที่ 5 เขียนวงจรลอจิกและปรับปรุงวงจร จากสมการที่ลดรูปแล้ว เป็นสมการผลบวกของผลคูณ หรือ SOP ประกอบด้วย การคูณทางลอจิก ( หรือ AND) 3 เทอม จะต้องใช้ แอนด์เกต 2 อินพุต 3 ตัวและ นำผลคูณทั้ง 3 มาบวกกันทางลอจิก ( หรือ OR) จะต้องใช้ออร์เกต 3 อินพุต 1 ตัว s

18 ตัวอย่างการออกแบบวงจรลอจิก ขั้นที่ 5 เขียนวงจรลอจิกและปรับปรุงวงจร การปรับปรุงวงจรเป็นการทำให้วงจรดูง่าย หาเกต ต่าง ๆ ได้ง่าย จากตัวอย่าง วงจรที่ผ่านมา ไอซีทีทีแอล ออร์เกต ชนิด 3 อินพุต ไม่สามารถหาไอซีชนิด นี้ได้นอกจากจะดัดแปลงจาก ออร์เกต 2 อินพุต ดังนั้นจึงปรับปรุงวงจรจาก วงจร AND – OR เป็นวงจร NAND – NAND S

19 ตัวอย่างการออกแบบวงจรลอจิก ขั้นที่ 6 การสร้างและทดสอบวงจร เป็นการสร้างวงจรตามวงจรที่ได้ออกแบบไว้พร้อม ทั้งทดสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ตามตารางความจริงทุกเงื่อนไข ว่าถูกต้อง จึงจะ นำไปใช้งานจริง


ดาวน์โหลด ppt Combination Logic Circuits. วงจร logic แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. วงจร combination เป็นวงจรที่สัญญาณ ออก (output) ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้า (input) ณ เวลานั้นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google