งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรควัณโรค 1 วัณโรค (Tuberculosis/ TB) ระบาดวิทยา มีการระบาดทั่วโลก animal production » public health ปี 1916 ใน USA รายงานว่า 0.53% ของโคที่มีการตรวจเนื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรควัณโรค 1 วัณโรค (Tuberculosis/ TB) ระบาดวิทยา มีการระบาดทั่วโลก animal production » public health ปี 1916 ใน USA รายงานว่า 0.53% ของโคที่มีการตรวจเนื้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรควัณโรค 1 วัณโรค (Tuberculosis/ TB) ระบาดวิทยา มีการระบาดทั่วโลก animal production » public health ปี 1916 ใน USA รายงานว่า 0.53% ของโคที่มีการตรวจเนื้อ พบวิการของ วัณโรค ซึ่งต้องสั่งทำลายซาก ในขณะ ที่ปี 1991 พบว่า 0.0005% เท่านั้นที่ถูก สั่งทำลายซาก ความสำเร็จในการ ควบคุมโรคเนื่องจากนโยบาย test and slaughter ประเทศไทยมีรายงานการตรวจโรค (skin test) ในโคนม 35281 ตัวพบโรค 251 ตัว คิดเป็น 0.71% (BTP project, 2545)

3 โรควัณโรค 2 พบการระบาดของโรคในคนและ สัตว์ เศรษฐกิจ นอกจากนี้อาจพบในสัตว์อื่น เช่น กวาง อูฐ และสัตว์ประเภทกีบคู่อื่นๆ, สัตว์ประเภทฟันแทะ, ช้าง, ยีราฟ, สัตว์ ป่าโดยเฉพาะสัตว์ประเภทเดียวกับแมว จัดเป็น reservoir host ที่สำคัญของ เชื้อวัณโรคในโค เนื่องจากมีการนำ น้ำนมดิบของโคมาใช้เลี้ยงแมวกันมาก ( ในประเทศกำลังพัฒนา ) และ แมวมีนิสัยชอบจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร ด้วย

4 โรควัณโรค 3 สาเหตุ - เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Mycobacterium spp. ชนิดที่สำคัญใน ปศุสัตว์คือ สุกร, โค M. bovis สุกร, ไก่ M. avium คน *** M. tuberculosis M. bovis Mycobacterium = slow growing bacteria, acid-fast bacilli เชื้อทนต่อความร้อน, ความแห้งแล้ง และ disinfectant

5 โรควัณโรค 4 การติดต่อ การติดต่อเกิดจาก –1. การหายใจ การติดโรคผันแปรมาก –2. การกิน * ส่วนมากสัตว์ติดโดยวิธีนี้ สัตว์มักติดจาก –Contaminated pasture อาหาร และน้ำดื่ม – นมจากแม่สัตว์ที่มีเชื้อ – การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการ สุขาภิบาลสัตว์ เช่น ปรอทวัดไข้ * กรง หน้ากาก เป็นต้น

6 โรควัณโรค 5 การติดต่อ โดยเฉพาะการอยู่กันอย่างหนาแน่นเกินไป, poor ventilation เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้มีการ ระบาดของโรคได้ดียิ่งขึ้น

7 โรควัณโรค 6 คน ติด M. bovis จากสัตว์โดย การดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จาก นมโคที่ไม่ผ่านขบวนการฆ่าเชื้อ เช่น pasteurization หรือ sterilization ( แต่คนป่วยเป็นวัณโรค จากเชื้อ M. tuberculosis มากกว่า M.bovis) สุกรติดเชื้อจากการกินอาหารที่มีการ ปนเปื้อนของเชื้อ M. tuberculosis จาก ผู้เลี้ยงที่ป่วย และมีความไวที่สุด ต่อการ ติด M.bovis ( มากกว่าโค ) No pasturizat ion

8 โรควัณโรค 7 อาการและวิการ อาการของโรคผันแปรมาก ขึ้นกับชนิดของเชื้อและวิธีการที่ ได้รับเชื้อ และระยะเวลาที่เกิดโรค โดยปกติโคจะไวต่อการติดเชื้อ M. bovis ซึ่งจะทำให้เกิดการติดเชื้อทั้ง ในระบบหายใจและระบบทางเดิน อาหารและต่อมน้ำเหลืองในบริเวณ ใกล้เคียง โดยจะพบลักษณะฝีเป็น หนองข้นคล้ายเนยและมีการสะสม ของแคลเซี่ยมร่วมด้วย

9 โรควัณโรค 8 อาการและวิการ ( ต่อ ) โดยทั่วไป สัตว์จะแสดงอาการผอม ลงเรื่อย ขนหยาบ ผลผลิตลดลง ท้องเสีย ( ถ้ามีการติดเชื้อใน ทางเดินอาหาร ) ในโค ส่วนใหญ่จะพบวิการดังกล่าว ที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณปอด มากกว่าที่เนื้อปอด และพบที่ต่อม น้ำเหลืองในช่องท้อง

10 9 ความอ้วนหรือผอมของ สัตว์ป่วยขึ้นกับว่าสภาพ การเลี้ยงดูให้อาหารดี หรือไม่ และสัตว์ป่วยนั้น อยู่ในระยะไหน ซึ่งระยะ ท้ายๆ สัตว์จะผอมลง อาการท้องเสียจะพบได้ หากมีรอยโรคที่ ลำไส้ ซึ่งต้องมีการ วินิจฉัย แยกจากโรคท้องร่วง เรื้อรัง (Para TB)

11 โรควัณโรค 10 วิการ เกิดการอักเสบเป็น ฝีขนาดใหญ่ที่ต่อม น้ำเหลืองที่ขั้วปอด

12 โรควัณโรค 11 วิกา ร เป็นฝีใน เนื้อปอด นอกจากนี้ยังอาจพบฝีที่ต่อมน้ำเหลืองอื่นๆ ในร่างกาย เส้นน้ำเหลือง รวมทั้งไขกระดูกด้วย

13 โรควัณโรค 12 การวินิจฉัยโรค 1. โดย screening test – ในคน ภาพถ่าย x-ray ปอด, ย้อมดู acid fast bacilli ในเสมหะ – ในสัตว์ (esp โคนม ) intradermal tuberculin test โดยเฉพาะเมื่อนำสัตว์ใหม่มาเข้าฝูงและ ทำติดต่อกันทุกปี อย่างน้อย 3 ปี ส่วนใหญ่แล้วสัตว์จะไม่ค่อยมีอาการให้ สังเกตเห็นได้ชัดและมักพบโรคจากการ ทำ TB test หรือโดยบังเอิญการผ่าซาก

14 โรควัณโรค 13 การฉีด Tuberculin antigen 0.1 cc. เข้าที่โคน หาง ในชั้นผิวหนัง ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า Single Intradermal test แล้ววัดความบวมของผิวหนังหลังฉีด 72 ชั่วโมง ด้วย Caliper ถ้าบวมมากกว่า 5 mm. และสัมผัสพบว่า ร้อน ( แดง ) แข็งเป็นไต แสดงว่าสัตว์เป็นโรค และมักมี ไข้ต่ำๆ ร่วมด้วย สัตว์ที่พบปฏิกริยาต่อ TB test จรั้งแรก ต้องทำ การตรวจยืนยันผลซ้ำ

15 โรควัณโรค 14 การฉีด TB antigen ซ้ำที่แผงคอ เพื่อเป็นการยืนยันผล skin test ครั้งแรก 60 วัน Stormont test

16 โรควัณโรค 15 การรักษา ไม่รักษาสัตว์ที่เป็นโรคนี้ในสัตว์ เนื่องจาก เชื้อชนิดนี้มีกลไกการเกิดโรคที่ทำลายด้วย ยาปฏิชีวนะทั่วไปไม่ได้ (intracellular characteristic) ยาที่ใช้ได้ผลจึงมีราคาแพง และจะต้องใช้เวลารักษานานมาก รักษาไปก็ไม่คุ้ม

17 โรควัณโรค 16 การควบคุมและป้องกันโรค 1. ป้องกันการแพร่ของเชื้อออกสู่ภายนอก - เลี้ยงโคในบริเวณที่จำกัด มีรั้ว -Pasteurize น้ำนมที่บริโภค 2. ตรวจสัตว์ก่อนซื้อเข้ามาในฝูงและกำจัด สัตว์เป็นโรคออกจากฝูง สัตว์ที่ตาย ต้องทำลายด้วยการ เผา เท่านั้น Pasteur ized


ดาวน์โหลด ppt โรควัณโรค 1 วัณโรค (Tuberculosis/ TB) ระบาดวิทยา มีการระบาดทั่วโลก animal production » public health ปี 1916 ใน USA รายงานว่า 0.53% ของโคที่มีการตรวจเนื้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google