งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
umaporn

2 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้ไม่หมดสิ้น ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ ใช้แล้วหมดไป

3 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้น

4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้

5 ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

6

7

8 แหล่งน้ำ น้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน หยาดน้ำฟ้า

9

10

11

12 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ
Dissolved Oxygen:DO ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ค่าปกติ ประมาณ 5-7 mg/l ค่า DO < 3 mg/l จัดเป็นน้ำเสีย

13 Biochemical Oxygen Demand: BOD
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ในน้ำใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์ในน้ำ

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 พื้นที่ป่าอนุรักษ์

37 พื้นที่ป่าอนุรักษ์

38 พื้นที่ป่าอนุรักษ์

39 พื้นที่ป่าอนุรักษ์

40 พื้นที่ป่าอนุรักษ์

41 พื้นที่ป่าอนุรักษ์

42 พื้นที่ป่าอนุรักษ์

43 พื้นที่ป่าอนุรักษ์

44 UNESCO

45

46 ป่าชายเลน

47 กระซู่

48 กูปรี

49 เลียงผา

50 เก้งหม้อ

51 ควายป่า

52 นกแต้วแร้วท้องดำ

53 นกกระเรียน

54 นกเจ้าฟ้าหญิงสิริธร

55 พะยูน

56 แมวลายหินอ่อน

57 แรด

58 ละองละมั่ง

59 กวางผา

60 สมเสร็จ

61 สมัน

62

63

64 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การใช้แบบยั้งยืน การเก็บกัก การรักษา ซ่อมแซม การฟื้นฟู การป้องกัน

65 Alien Species สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในที่ที่แตกต่างจากพื้นที่การแพร่กระจายตามธรรมชาติ

66 Non-invasive alien species [NIAS]
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกราน ไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิม

67

68

69 Invasive alien species [IAS]
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน สิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อระบบนิเวศเดิม

70

71


ดาวน์โหลด ppt มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google