งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2 Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อนำเข้าข้อมูลรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่าหรือสัญญาเข้าสู่ระบบ GFMIS โดยการนำเข้าข้อมูลผ่าน Excel Loader

3 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (GFMIS.บส01)
ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี Excel Loader : การบันทึกรายการ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (GFMIS.บส01) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการปรกติ ระบบเบิกจ่าย เลขทีใบสั่งซื้อ กรอกข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม GFMIS.บส01 บันทึกแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล

4 ตรวจสอบพบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีข้อผิดพลาด
ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณี Excel Loader : การยกเลิกรายการ ตรวจสอบพบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีข้อผิดพลาด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับใบยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (GFMIS.บส02) กรอกข้อมูลยกเลิกใบจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม GFMIS.บส02 บันทึกแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล

5 Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับบันทึกรายการใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาเข้าสู่ระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (GFMIS.บส01) 1 สำหรับบันทึกรายการยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า หรือสัญญาสำหรับใบสั่งซื้อที่มีการสร้างข้อมูลในระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (GFMIS.บส02) 2 วัตถุประสงค์การใช้เอกสาร ชื่อแบบฟอร์ม เลขที่ แบบฟอร์ม Excel

6 GFMIS.บส01 – ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

7 GFMIS.บส02 – ใบยกเลิกใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า

8 รายการที่ครอบคลุมใน Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น วัสดุคงคลัง การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น สินทรัพย์/งานระหว่างทำ การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีมีการส่งมอบงานมากกว่า 1 งวด โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีสัญญาผูกพันข้ามปี โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การจัดซื้อ/จัดจ้างจะบันทึกเฉพาะส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

9 รายการที่ไม่ครอบคลุมใน Excel Loader
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณี ซื้อต่างประเทศจากผู้ขายโดยตรง การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณี ซื้อโดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้า

10 สรุปการเปรียบเทียบระหว่าง GFMIS Terminal และ Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

11 สรุปการเปรียบเทียบระหว่าง GFMIS Terminal และ Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)

12 Thank You


ดาวน์โหลด ppt โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google