งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gfmis.go.th 1 Excel Loader โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gfmis.go.th 1 Excel Loader โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gfmis.go.th 1 Excel Loader โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

2 www.gfmis.go.th 2 Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำเข้าข้อมูลรายการใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่าหรือสัญญาเข้าสู่ระบบ GFMIS โดยการนำเข้าข้อมูลผ่าน Excel Loader วัตถุประส งค์

3 www.gfmis.go.th 3ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง กรณี Excel Loader : การบันทึกรายการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (GFMIS. บส 01) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการปรกติ กรอกข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม GFMIS. บส 01 บันทึกแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล ระบบเบิกจ่าย เลขทีใบสั่งซื้อ

4 www.gfmis.go.th 4 ขั้นตอนการทำงานโดยรวมของกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง กรณี Excel Loader : การยกเลิกรายการ ตรวจสอบพบใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่มีข้อผิดพลาด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับใบยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (GFMIS. บส 02) กรอกข้อมูลยกเลิกใบจัดซื้อจัดจ้างลงในแบบฟอร์ม GFMIS. บส 02 บันทึกแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบ เรียกดูรายงานผลการนำเข้าข้อมูล

5 www.gfmis.go.th 5 Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับบันทึกรายการใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า หรือสัญญาเข้าสู่ระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader ใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า (GFMIS. บส 01 ) 1 สำหรับบันทึกรายการยกเลิก ใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า หรือสัญญา สำหรับใบสั่งซื้อที่มีการสร้าง ข้อมูลในระบบ GFMIS ผ่าน Excel Loader ใบยกเลิกใบสั่ง ซื้อ / จ้าง / เช่า (GFMIS. บส 02) 2 วัตถุประสงค์การใช้เอกสารชื่อแบบฟอร์มเลข ที่ แบบฟอร์ม Excel

6 www.gfmis.go.th 6 GFMIS. บส 01 – ใบสั่งซื้อ / จ้าง / เช่า

7 www.gfmis.go.th 7 GFMIS. บส 02 – ใบยกเลิกใบสั่ง ซื้อ / จ้าง / เช่า

8 www.gfmis.go.th 8 รายการที่ครอบคลุมใน Excel Loader ระบบ จัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น วัสดุคงคลัง การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีซื้อเป็น สินทรัพย์ / งานระหว่างทำ การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีมีการส่งมอบงานมากกว่า 1 งวด โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีมีการส่งมอบงานมากกว่า 1 งวด โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีสัญญาผูกพันข้ามปี โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การจัดซื้อ / จัดจ้างจะบันทึกเฉพาะส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณีสัญญาผูกพันข้ามปี โดยต้องบันทึกรายการ 1 งวดต่อ 1 Excel File อ้างอิงเลขที่เดียวกัน การจัดซื้อ / จัดจ้างจะบันทึกเฉพาะส่วนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

9 www.gfmis.go.th 9 รายการที่ไม่ครอบคลุมใน Excel Loader การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณี ซื้อต่างประเทศจากผู้ขายโดยตรง การบันทึกการจัดซื้อ / จัดจ้าง กรณี ซื้อโดยมีการจ่ายเงินล่วงหน้า ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

10 www.gfmis.go.th 10 สรุปการเปรียบเทียบระหว่าง GFMIS Terminal และ Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  การบันทึกรายการในเครื่อง GFMIS Terminal จะครอบคลุม รายการการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี แต่ Excel Loader จะครอบคลุม เฉพาะบางกรณี และจะต้องมีการส่ง มอบทั้งจำนวนในงวดเดียวกัน  ขั้นตอนการบันทึกของ Excel loader จะง่ายกว่า และมีขั้นตอนที่ น้อยกว่า

11 www.gfmis.go.th 11 สรุปการเปรียบเทียบระหว่าง GFMIS Terminal และ Excel Loader ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ( ต่อ )  การบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่าน Excel Loader จะไม่มีขั้นตอน ในการบันทึกรับสินค้า  สามารถ ตั้งเบิกได้ทันที  การบันทึกรายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal จะ บันทึก “ ข้อมูลการกำหนดบัญชี ” ( เช่น ศูนย์ต้นทุน รหัสบัญชีแยก ประเภททั่วไป รหัสงบประมาณ ) ไว้ ที่รายละเอียดรายการ ในขณะที่ การบันทึกรายการผ่าน Excel Loader จะบันทึกข้อมูลการกำหนด เลขที่บัญชีไว้ที่ส่วนหัว

12 www.gfmis.go.th 12


ดาวน์โหลด ppt Www.gfmis.go.th 1 Excel Loader โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google