งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของสาร เสพติด สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า " ยาเสพติด " หมายถึงสิ่งที่เสพ เข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของสาร เสพติด สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า " ยาเสพติด " หมายถึงสิ่งที่เสพ เข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของสาร เสพติด สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า " ยาเสพติด " หมายถึงสิ่งที่เสพ เข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น เรื่อยๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิด โรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและ จิตใจขึ้น

4 1. ออกฤทธิ์กดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เซโคบาร์บิทาล ( บาร์บิทูเรต ) เหล้าแห้งหรือโซ โคบาล ทำให้ประสานมึนชา สมอง อารมณ์และจิตใจเฉื่อยชา

5 2. ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท เช่น แอมเฟทามีนหรือยาบ้า กระท่อม โคเคน มีฤทธิ์กระตุ้น ประสาท ทำให้เกิดความตื่นตัว กระวนกระวายประสาทตื่นตัวอยู่ เสมอ

6 3. ออกฤทธิ์หลอนประสาท เช่น แอลเอสดี ทำให้เกิดประสาท หลอนเห็นภาพผิดไปจากปกติ

7 4. ออกฤทธิ์ผสมผสานกัน ทั้งกด ประสาทกระตุ้นประสาท และ หลอนประสาท เช่น กัญชา

8 1. ปัจจัยทางชีววิทยา

9 2. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม

10 3. ปัจจัยทางครอบครัว

11 4. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

12 5. ปัจจัยด้านชุมชน

13 1. ความประพฤติเปลี่ยนไป 2. เจ้าอารมณ์ 3. หน้าตาเฉยเมยแบบคนที่มีความ ทุกข์ 4. เบื่อหน่ายการงานและการเรียน 5. มีลับลมคมใน 6. ใช้เงินเปลืองผิดปกติ 7. ผอมซีด สุขภาพทรุดโทรม

14 1. นักเรียนมีความรู้ 2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 3. ต้องร่วมมือกับพ่อแม่โดยเข้าใจ ถึงภาระหน้าที่ของพ่อแม่ 4. หากสงสัยว่าเพื่อนมีอาการคล้าย คนติดสารเสพติดต้องบอกครู 5. เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างพลัง ใจอารมณ์

15 สารเสพที่ผิดกฎหมาย

16 สารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย

17 1. ผลต่อหัวใจ 2. ผลต่อตับ 3. ผลต่อผิวหนัง 4. ผลต่อสมอง 5. ผลต่อกระเพาะอาหาร 6. ผลต่อระบบสืบพันธุ์

18 แอลกอฮอล์ - โรคพิษสุราเรื้อรัง - โรคตับอักเสบ

19 บุหรี่ บุหรี่สร้างอันตรายแก่ผู้สูบและ บุคคลรอบข้าง

20 1. โรคมะเร็งปอด 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและ ถุงลมโป่งพอง 4. โรคแผลในกระเพาะอาหาร 5. ผลร้ายต่อเด็กในครรภ์และ อาหาร

21 ยาบ้า เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ระยะแรกจะ ออกฤทธิ์ทำให้ร่างกายตื่นตัว หัว ใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ใจ สั่น ประสาทตึงเครียด

22 เฮโรอีน ลักษณะของเฮโรอีน มี 2 ชนิด เฮโรอีนบริสุทธิ์และเฮโรอีนผสม ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ผอม ซีด น้ำหนักตัวลดอย่างรวดเร็ว สมองเสื่อม ความจำเสื่อม ผู้ที่เสพ เกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้

23 - ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ เสพ - ต่อเศรษฐกิจของครอบครัวและ ประเทศรวมทั้งความมั่นคง - ความสงบสุขของสังคมและ ประเทศชาติ - ทำให้เกิดความทุกข์อย่างใหญ่หลวง ในครอบครัวที่มีลูกหลานติดสารเสพ ติด

24 1. การสร้างเสริมความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและ ผลกระทบต่อการใช้สารเสพติด 3. พ่อแม่ผู้ปกครองควรช่วยให้วัยรุ่น ยอมรับและเข้าใจตนเอง 4. โรงเรียนควรส่งเสริมกิจกรรม นันทนาการ

25 1. ไม่หลงเชื่อคำชักชวน 2. รู้จักหลีกเลี่ยงการคบหาคนที่ ติดสารเสพติด 3. ไม่หลงเชื่อคนแปลกหน้าที่เข้า มาพูดคุยกับเรา 4. ไม่ทดลองเสพสารเสพติด

26 หมายถึงพฤติกรรมการใช้อำนาจ กำลัง หรือความ ก้าวร้าวในการตัดสินใจ

27 1. การอบรมเลี้ยงดูเริ่มตั้งแต่วัย ทารก 2. ต้องไม่ใช้ความรุนแรงให้เด็ก เห็น 3. พ่อแม่ต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ใน การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน

28 เลือกหนังสือ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ จัดให้เหมาะสมกับเด็ก และเยาวชนอย่างสร้าง สรรค์ให้เกิดจินตนาการส่งเสริมสติ ปัญญา ความคิด และคุณธรรมจริยธรรมต่อสังคม และประเทศชาติ


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของสาร เสพติด สิ่งเสพติด หรือที่เรียกกันว่า " ยาเสพติด " หมายถึงสิ่งที่เสพ เข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการ ทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป โดยไม่สามารถหยุดเสพได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google