งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการ เรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของ พืชมีดอก โดย... นายพีระพัฒน์ เสาระโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการ เรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของ พืชมีดอก โดย... นายพีระพัฒน์ เสาระโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการ เรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของ พืชมีดอก โดย... นายพีระพัฒน์ เสาระโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต ๔ http://www.nps.co.th

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุป กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ และเพศเมียของพืชมีดอก 2. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และสรุปรูปร่าง ลักษณะ ภายนอก จำนวนของละอองเรณูและ จำนวนรังไข่ของดอกไม้ชนิดต่างๆ

3 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ของพืชดอก จะเกิดขึ้นในรังไข่ ภายในรังไข่มี หนึ่งออวุลหรือหลายออวุล ภายใน ออวุลมีหลายเซลล์ มีเซลล์หนึ่ง ขนาดใหญ่เรียกว่า เมกะสปอร์มา เทอร์เซลล์ (megaspore mother cell ) มีโครโมโซม 2n จะแบ่งเซลล์ แบบไมโอซิสได้ 4 เซลล์สลายไป 3 เซลล์ เหลือ 1 เซลล์ เรียกว่า เมกะ สปอร์ (megaspore) หลังจากนั้น นิวเคลียสของเมกะสปอร์จะแบ่งแบบ ไมโทซิส 3 ครั้ง ได้ 8 นิวเคลียส และ มีไซโทพลาสซึมล้อมรอบเป็น 7 เซลล์

4

5 3 เซลล์อยู่ตรงข้าม ไมโคร ไพล์ (micropyle) เรียกว่า แอนติโพแดล (antipodals) ตรงกลาง 1 เซลล์มี 2 นิวเคลียส เรียกว่า เซลล์โพ ลาร์นิวคลีไอ (polar nuclei cell) ด้านไมโครไพล์มี 3 เซลล์ ตรงกลางเป็นเซลล์ไข่ (egg cell) และ 2 ข้างเรียก ซินเนอร์จิด ( synergid) ใน ระยะนี้ 1 เมกะสปอร์ได้พัฒนา ที่เรียกว่า ถุงเอ็มบริโอ (embryo sac) หรือแกมีโท ไฟต์เพศเมีย (female gametophyte)

6

7 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ของพืชดอก เกิดขึ้นภายในอับเรณู (anther) โดยมีไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ (microspore mother cell ) แบ่ง เซลล์แบบไมโอซิส ได้ 4 ไมโครส ปอร์ (microspore) แต่ละเซลล์มี จำนวนโครโมโซมเท่ากับ n แล้ว นิวเคลียสของไมโครสปอร์จะแบ่ง แบบไมโทซิส ได้ 2 นิวเคลียส คือ เจ เนอเรทีฟนิวเคลียส (generative nucleus) และ ทิวบ์นิวเคลียส (tube nucleus) เรียกเซลล์ระยะนี้ว่า ละออง เรณู ( pollen grain) หรือ แกมีโท ไฟต์เพศผู้ (male gametophyte)

8

9

10 ข้อทดสอบ คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อ เดียว 1. เซลล์ที่มีขนาดใหญ่ภายในออวุลเรียกว่าอะไร ก. เมกะสปอร์ข. ไมโครสปอร์ ค. เมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ง. ไมโครส ปอร์มาเทอรืเซลล์ 2. นิวเคลียสของเมกะสปอร์จะแบ่งแบบใดแบ่งกี่ ครั้งและได้กี่นิวเคลียส ก. ไมโทซิส 1 ครั้ง ได้ 2 นิวเคลียส ข. ไมโทซิส 3 ครั้ง ได้ 8 นิวเคลียส ค. ไมโอซิส 1 ครั้ง ได้ 4 นิวเคลียส ง. ไมโอซิส 3 ครั้ง ได้ 8 นิวเคลียส

11 3. ถุงเอ็มบริโอหมายถึงข้อใด ก. เซลล์ไข่ แอนติโพแดล ซินเนอร์ จิด ข. เซลล์ไข่ แอนติโพแดล เซลล์โพ ลาร์นิวคลีไอ ค. เซลล์ไข่ ซินเนอร์จิด เซลล์โพ ลาร์นิวคลีไอ ง. เซลล์ไข่ แอนติโพแดล เซลล์ไข่ ซินเนอร์จิดซินเนอร์จิด 4. เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสนธิ หมายถึงเซลล์ใด ก. เซลล์ไข่ แอนติโพแดล ข. เซลล์ไข่ ซินเนอร์จิด ค. เซลล์ไข่ เซลล์โพลาร์นิวคลีไอ ง. ซินเนอร์จิด เซลล์โพลาร์นิวคลีไอ

12 5. ไมโครสปอร์จะแบ่งนิวเคลียสแบบใด และได้กี่นิวเคลียส ก. ไมโทซิส ได้ 2 นิวเคลียส ข. ไม โทซิส ได้ 4 นิวเคลียส ค. ไมโอซิส ได้ 2 นิวเคลียส ง. ไม โอซิส ได้ 4 นิวเคลียส 6. ละอองเรณู ประกอบด้วยนิวเคลียส อะไรบ้าง ก. ทิวบ์นิวเคลียส โพลาร์นิวคลีไอ ข. เจเนอเรทีฟนิวเคลียส โพลาร์นิ วคลีไอ ค. ทิวบ์นิวเคลียส โพลาร์นิวคลีไอ เจ เนอเรทีฟนิวเคลียส ง. เจเนอเรทีฟนิวเคลียส ทิวบ์ นิวเคลียส

13 7. เซลล์โพลาร์นิวคลีไอ มีกี่ นิวเคลียส ก. 1 นิวเคลียสข. 2 นิวเคลียส ค. 3 นิวเคลียสง. 4 นิวเคลียส 8. นิวเคลียสที่ทำหน้าที่สร้างหลอด ละอองเรณูคือ ก. ทิวบ์นิวเคลียส ข. เจเนอเร ทีฟนิวเคลียส ค. โพลาร์นิวคลีไอง. เซลล์ไข่

14 9. เซลล์พี่เลี้ยงของเซลล์ไข่คือข้อ ใด ก. แอนติโพแดลข. ซิน เนอร์จิด ค. โพลาร์นิวคลีไอง. ถูกทุกข้อ 10. ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ จะมี จำนวนโครโมโซมเท่าใด ก. n ข. 2n ค. 3n ง. 4n


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการ เรียนรู้ วิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของ พืชมีดอก โดย... นายพีระพัฒน์ เสาระโส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๒ โรงเรียนน้ำพองศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google