งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อสอบ o- net วิชา ฟิสิกส์ ข้อที่ 23 -31 สหวิทยาเขต 4 สพม. เขต 26.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อสอบ o- net วิชา ฟิสิกส์ ข้อที่ 23 -31 สหวิทยาเขต 4 สพม. เขต 26."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อสอบ o- net วิชา ฟิสิกส์ ข้อที่ 23 -31 สหวิทยาเขต 4 สพม. เขต 26

2 ข้อ 23. ธาตุกัมมันตรังสี ธรรมชาติ X มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 5,000 ปี นักธรณีวิทยาค้นพบซากของสัตว์ โบราณที่มีปริมาณธาตุกัมมันตรังสี X เหลืออยู่เพียง 6.25% ของปริมาณ เริ่มต้น สัตว์โบราณนี้มีชีวิต โดยประมาณเมื่อกี่ปีมาแล้ว 1. 10,000 ปี 2. 15,000 ปี 3. 20,000 ปี 4. 25,000 ปี

3 วิเคราะห์ข้อ 23. สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 ตัวชี้วัดที่ 9 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ( การหา ครึ่งชีวิตของธาตุ ) แนวคิดในการตอบ ตอบข้อ 3. 20,000 ปี การหาช่วงครึ่งชีวิตของกัมมันตรังสี จาก 100 – 50 – 25 - 12.5 - 6.25 ได้ช่วงครึ่งชีวิต ทั้งหมด 4 ช่วง ธาตุกัมมันตรังสีธรรมชาติ X มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 5,000 ปี x 4 ช่วง = 20,000 ปี แนวคิดเพิ่มเติม แนวคิดเพิ่มเติม

4 24. วัตถุอันหนึ่งเมื่ออยู่บนโลกที่มี สนามโน้มถ่วง g พบว่ามีน้ำหนัก เท่ากับ W 1 ถ้านำวัตถุนี้ไปไว้บนดาว เคราะห์อีกดวงพบว่ามีน้ำหนัก W 2 จง หามวลของวัตถุนี้ 1. W 1 /g 2. W 2 /g 3. (W 1 + W 2 )/g 4. (W 1 + W 2 )/2g

5 วิเคราะห์ข้อ 24. สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.1 ตัวชี้วัดที่ 1 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แรงโน้มถ่วง แนวคิดในการตอบ ตอบข้อ 1. W 1 /g จาก W=mg บนโลก W 1 =mg m = W 1 /g มวล (m) มีค่าคงที่ไม่ เปลี่ยนแปลง

6 ข้อ 25. วางเข็มทิศอันหนึ่งบนโต๊ะ เข็มทิศ ชี้ขึ้นในลักษณะดังรูป ถ้านำประจุบวกไป วางไว้ทางด้านซ้ายของเข็มทิศ จะเกิด อะไรขึ้น 1. เข็มทิศชี้ไปทางขวา 2. เข็มทิศชี้ ไปทางซ้าย 3. เข็มทิศชี้ลง 4. เข็มทิศชี้ ทางเดิม เอกสาร เพิ่มเติม

7 วิเคราะห์ข้อ 25. สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.1 ตัวชี้วัดที่ 4 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แรงนิวเคลียร์ แนวคิดในการตอบ ตอบข้อ 4. เข็มทิศชี้ทางเดิม ประจุไฟฟ้าไม่มีผลต่อเข็มทิศ ทำให้ เข็มทิศชี้ทางเดิม ( แต่มีผลใสนามแม่เหล็ก ) http://www.il.mahidol.ac.th/e- media/electromagnetism/sub_lesson/8_2.htm

8 26. โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยู่รวมกัน เป็นนิวเคลียสได้ ด้วยแรงใด 1. แรงดึงดูดระหว่างมวล 2. แรงไฟฟ้า 3. แรงแม่เหล็ก 4. แรง นิวเคลียร์ วิเคราะห์ข้อ 26 สาระที่ 4 มาตรฐาน ว 4.1 ตัวชี้วัดที่ 4 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แรงนิวเคลียร์ แนวคิดในการตอบ ตอบข้อ 4. แรง นิวเคลียร์ นิวคลีออนในนิวเคลียสยึดเหนี่ยวกันด้วย แรงนิวเคลียร์ ซึ่งมีค่ามากกว่า แรงผลักทางไฟฟ้าระหว่างนิวคลีออน นิวคลี ออนจึงอยู่รวมกันในนิวเคลียสได้

9 27. ในรูปซ้าย A และ B คือเส้นทางการ เคลื่อนที่ของอนุภาค 2 อนุภาคที่ถูกยิง มาจากจุด P ไปทางขวาเข้าไปในบริเวณ ที่มีสนามแม่เหล็ก ( ดูในรูปซ้าย ) ถ้านำ อนุภาคทั้งสองไปวางลงในบริเวณที่มี สนามไฟฟ้าดังรูปขวา จะเกิดอะไรขึ้น

10 1. A เคลื่อนที่ไปทางขวา ส่วน B เคลื่อนที่ไปทางซ้าย 2. A เคลื่อนที่ไปทางซ้าย ส่วน B เคลื่อนที่ไปทางขวา 3. ทั้ง A และ B ต่างเคลื่อนที่ไปทางขวา 4. ทั้ง A และ B ต่างเคลื่อนที่ไปทางซ้าย สาระที่ 4 มาตรฐาน. ว 4.1 ตัวชี้วัดที่ 3 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุ ไฟฟ้า แนวคิดในการตอบ จากหลักการเคลื่อนที่ของประจุใน สนามแม่เหล็ก ที่กล่าวว่า เมื่อประจุวิ่งเข้าไปใน สนามแม่เหล็ก ถ้าประจุใดเป็นบวกจะมีพุ่งขึ้นส่วนประจุ ใดที่เป็นลบจะพุ่งลง จากภาพ ประจุ A พุ่งขึ้นจึงสรุปได้ ว่า A เป็นประจุบวก ส่วน B พุ่งลงจึงสรุปได้ว่า B เป็น ประจุลบ และเมื่อนำประจุดังกล่าวมาเคลื่อนที่ใน สนามไฟฟ้า จะเห็นว่า A พุ่งไปทางขวา ส่วน B พุ่งไป

11 28. ยิงอนุภาคอิเล็กตรอนเข้าไปใน แนวตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอที่มี ทิศพุ่งออกจากกระดาษ เส้นทางการ เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจะเป็นอย่างไร ( g แทนทิศสนามไฟฟ้าพุ่งออกและตั้ง ฉากกับกระดาษ ) 1. เบนขึ้น 2. เบนลง 3. เบนพุ่งออกจากกระดาษ 4. เบนพุ่งเข้าหากระดาษ

12 ข้อ 28 สาระที่ 4 มาตรฐาน ว 4.1 ตัวชี้วัดที่ 3 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องแรงกระทำต่ออนุภาค ที่มีประจุไฟฟ้า แนวคิดในการตอบอิเล็กตรอนวิ่งเข้า สนามไฟฟ้าที่ มีทิศพุ่งออกทำให้ทิศของอิเล็กตรอนมี ทิศพุ่งเข้าหากระดาษ

13 ข้อ 30 สาระที่ 4 มาตรฐาน. ว 4.2 ตัวชี้วัดที่ 1 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องการเคลื่อนที่ในแนวตรง แนวคิดในการตอบ พิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่

14 ข้อ 30 สาระที่.4 มาตรฐานว 4.2 ตัวชี้วัดที่ 1 เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง แนวคิดในการตอบ พิจารณาถึงปริมาณที่อยู่บน แกนของกราฟ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อสอบ o- net วิชา ฟิสิกส์ ข้อที่ 23 -31 สหวิทยาเขต 4 สพม. เขต 26.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google