งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและ คำสั่ง Input ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและ คำสั่ง Output ขั้นประมวลผลกลาง Prosess.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและ คำสั่ง Input ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและ คำสั่ง Output ขั้นประมวลผลกลาง Prosess."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ขั้นตอนการทำงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและ คำสั่ง Input ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและ คำสั่ง Output ขั้นประมวลผลกลาง Prosess

4 ขั้นการนำเข้า Input ขั้น Input เป็นการนำข้อมูลเข้าไปในเครื่อง ผ่านทางอุปกรณ์นำเข้าคือ เม้าท์ (mouse), คีย์บอร์ด (keyboard) ฯลฯ Mouse keyboard

5 ลักษณะการทำงานของ Mouse และ Keyboard Mouse ( เม้าส์ ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บังคับตัวชี้บน จอภาพ เพื่อเลือกคำสั่งต่าง ๆ แทนการป้อนคำสั่ง ทางคีย์บอร์ด Keyboard ( แป้นพิมพ์ ) อาจเรียกทับศัพท์ว่า คีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พิมพ์คำสั่งหรือป้อนข้อมูล เข้าสู่คอมพิวเตอร์โดย แบ่งแป้นพิมพ์ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มแป้นตัวอักขระ (alphanumeric key) 2. กลุ่มแป้นตัวเลขและเครื่องหมายต่าง (numeric key) 3. กลุ่มแป้นฟังชั่น (function keys) มี 12 ปุ่ม ใช้ในการทำ หน้าที่พิเศษตามที่โปรแกรมต่าง ๆ กำหนด 4. กลุ่มแป้นพิเศษ (special key) ทำหน้าที่ เฉพาะอย่าง ตาม key เช่น Insert, home, page up, page down 5. กลุ่มแป้นทิศทาง (direction keys)

6 ขั้นประมวลผลกลาง (Central process unit) เป็นส่วนที่ทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้นำเข้า จากส่วนนำข้อมูล (Input ) ส่วนประมวลผลจะประกอบ ไปด้วย 3 หน่วยหลัก คือ 1. หน่วยความจำ (Memory ) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจา การนำเข้าหรือจาก การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1.1 แรม (Ram ) เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูล และลบได้ 1.2 รอม (Rom) เป็นที่หน่วยความจำที่เก็บข้อมูล ได้เพียงอย่างเดียว 2. หน่วยคำนวณ (Arithmetic & logic) มี 2 หลักการ คำนวณคือ 2.1 การคำนวณ การบวก, ลบ, คูณ, หาร 2.2 การเปรียบเทียบ เช่นการคำนวณหาค่าผลรวม ของยอดกำไรขาดทุน และการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละกลุ่มหรือแต่ ละหมวดแต่ละหมู่ 3. หน่วยควบคุม (Control unit) ทำหน้าที่ในการ ทำงานของคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่ประสานงานการทำงานภายในและ ภายนอกของคอมพิวเตอร์

7 ขั้นการแสดงข้อมูลผลลัพธ์ (Output) เป็นขั้นตอนการเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการ ประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลางและได้ถูกจัดเก็บไว้ แล้วในหน่วยความจำ - จอภาพ ( Monitor) เป็นอุปกรณ์ที่นำเสนอ ผลลัพธ์ จากการประมวลผล กลาง - เครื่องพิมพ์ (Printer) END


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำงานและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและ คำสั่ง Input ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและ คำสั่ง Output ขั้นประมวลผลกลาง Prosess.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google