งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนการทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและคำสั่ง Input ขั้นประมวลผลกลาง Prosess ขั้นนำเข้า รับข้อมูลและคำสั่ง Output

3 ขั้นการนำเข้า Input ขั้น Input เป็นการนำข้อมูลเข้าไปในเครื่องผ่านทางอุปกรณ์นำเข้าคือ เม้าท์ (mouse), คีย์บอร์ด (keyboard) ฯลฯ Mouse keyboard

4 ลักษณะการทำงานของ Mouse และ Keyboard
1. กลุ่มแป้นตัวอักขระ (alphanumeric key) 2. กลุ่มแป้นตัวเลขและเครื่องหมายต่าง (numeric key) 3. กลุ่มแป้นฟังชั่น (function keys) มี 12 ปุ่มใช้ในการทำ หน้าที่พิเศษตามที่โปรแกรมต่าง ๆ กำหนด 4. กลุ่มแป้นพิเศษ (special key) ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ตาม key เช่น Insert, home, page up, page down 5. กลุ่มแป้นทิศทาง (direction keys)

5 ขั้นประมวลผลกลาง (Central process unit)
เป็นส่วนที่ทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้นำเข้าจากส่วนนำข้อมูล (Input) ส่วนประมวลผลจะประกอบไปด้วย 3 หน่วยหลัก คือ 1. หน่วยความจำ (Memory) ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจาการนำเข้าหรือจาก การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ แรม(Ram) เป็นหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลและลบได้ รอม(Rom)เป็นที่หน่วยความจำที่เก็บข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว 2. หน่วยคำนวณ (Arithmetic & logic) มี 2 หลักการคำนวณคือ การคำนวณ การบวก, ลบ, คูณ, หาร การเปรียบเทียบ เช่นการคำนวณหาค่าผลรวมของยอดกำไรขาดทุน และการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละกลุ่มหรือแต่ละหมวดแต่ละหมู่ 3. หน่วยควบคุม (Control unit) ทำหน้าที่ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่ประสานงานการทำงานภายในและภายนอกของคอมพิวเตอร์

6 ขั้นการแสดงข้อมูลผลลัพธ์ (Output)
เป็นขั้นตอนการเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลางและได้ถูกจัดเก็บไว้แล้วในหน่วยความจำ                                            -จอภาพ (Monitor) เป็นอุปกรณ์ที่นำเสนอผลลัพธ์ จากการประมวลผลกลาง - เครื่องพิมพ์ (Printer) END


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการทำงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google