งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ ผู้เรียน. ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของผู้เรียน ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลผลิต / หลักฐาน การวางแผนเก็บรวบรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ ผู้เรียน. ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของผู้เรียน ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลผลิต / หลักฐาน การวางแผนเก็บรวบรวม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ ผู้เรียน

2 ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของผู้เรียน ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลผลิต / หลักฐาน การวางแผนเก็บรวบรวม ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้

3 ข้อมูลที่ควรรู้ เกี่ยวกับผู้เรียน ภูมิหลังทางครอบครัว บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย สุขภาพ ความสนใจ / ความถนัดของ นักเรียน วิธีการเรียนรู้ (Learning style) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / ความรู้เดิมของผู้เรียน ความพร้อมและทักษะ พื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องใหม่

4 การใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลของผู้เรียน ออกแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่เหมาะสม กับผู้เรียน เตรียมผู้เรียนให้มีความ พร้อมและพื้นฐาน พอเพียงที่จะเรียนเรื่องใหม่ วางแผนพัฒนาพฤติกรรม ของผู้เรียนที่มีปัญหา

5 ขั้นตอนการปฏิบัติ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับผู้เรียนเป็น รายบุคคลอย่างเป็น ระบบ วิเคราะห์และจัดกลุ่ม ตามความแตกต่าง ระหว่างบุคคล นำผลการวิเคราะห์ไป ใช้ในการกำหนด กิจกรรมพัฒนาการ เรียนการสอน

6 ผลผลิต / หลักฐาน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ผู้เรียนเป็น รายบุคคล แผนการจัดการเรียน การสอนสำหรับ ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ รายงานผลการจัด กิจกรรม

7 การวางแผนเก็บ รวบรวมข้อมูล กำหนดข้อมูลที่ ต้องการ ข้อมูลสำคัญ : ข้อมูล เกี่ยวกับการเรียน เพื่อวางแผน พัฒนาผู้เรียน นิยามลักษณะของ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อสร้างเครื่องมือเก็บ ข้อมูล

8 กำหนดวิธีการเก็บ ข้อมูล เงื่อนไข : - วัย ของผู้เรียน - ปริมาณ ผู้เรียน - ลักษณะของชุมชน - ทรัพยากรที่ใช้ กำหนดแหล่งข้อมูล - นักเรียน - ผู้ปกครอง - เพื่อนนักเรียน - ครู

9 วิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล สังเกตพฤติกรรม ศึกษาร่องรอยหลักฐานจาก ประวัติหรือบันทึก ผลการ เรียนที่ผ่านมา สอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครู สำรวจลักษณะบางประการที่ครู สนใจ ทดสอบความรู้พื้นฐาน / ความ รอบรู้ในเรื่องที่จะเรียน ฯลฯ

10 เครื่องมือที่ใช้ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวัดทัศนคติ แบบสำรวจโดยให้ผู้เรียน รายงานตนเอง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ ผู้เรียน. ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน การใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของผู้เรียน ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลผลิต / หลักฐาน การวางแผนเก็บรวบรวม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google