งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ผู้เรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ผู้เรียน

2 ขอบเขตเนื้อหา ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้เรียน ขั้นตอนการปฏิบัติ ผลผลิต/หลักฐาน การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้

3 ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้เรียน
ภูมิหลังทางครอบครัว บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย สุขภาพ ความสนใจ/ความถนัดของนักเรียน วิธีการเรียนรู้ (Learning style) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ความรู้เดิมของผู้เรียน ความพร้อมและทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องใหม่

4 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลของผู้เรียน
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับผู้เรียน เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมและพื้นฐาน พอเพียงที่จะเรียนเรื่องใหม่ วางแผนพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีปัญหา

5 ขั้นตอนการปฏิบัติ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนเป็น
รายบุคคลอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์และจัดกลุ่มตามความแตกต่าง ระหว่างบุคคล นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการกำหนด กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

6 ผลผลิต/หลักฐาน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนเป็น รายบุคคล
แผนการจัดการเรียนการสอนสำหรับ ผู้เรียนกลุ่มต่างๆ รายงานผลการจัดกิจกรรม

7 การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล
กำหนดข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลสำคัญ: ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน เพื่อวางแผนพัฒนาผู้เรียน นิยามลักษณะของข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เพื่อสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล

8 กำหนดวิธีการเก็บข้อมูล. เงื่อนไข:. - วัยของผู้เรียน. - ปริมาณผู้เรียน
กำหนดวิธีการเก็บข้อมูล เงื่อนไข: วัยของผู้เรียน - ปริมาณผู้เรียน - ลักษณะของชุมชน - ทรัพยากรที่ใช้ กำหนดแหล่งข้อมูล - นักเรียน - ผู้ปกครอง - เพื่อนนักเรียน - ครู

9 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สังเกตพฤติกรรม ศึกษาร่องรอยหลักฐานจากประวัติหรือบันทึก ผลการเรียนที่ผ่านมา สอบถาม/สัมภาษณ์นักเรียน ผู้ปกครอง ครู สำรวจลักษณะบางประการที่ครูสนใจ ทดสอบความรู้พื้นฐาน/ความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียน ฯลฯ

10 เครื่องมือที่ใช้ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวัดทัศนคติ แบบสำรวจโดยให้ผู้เรียนรายงานตนเอง ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ผู้เรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google