งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดต่อสื่อสาร 1 บทที่ 6 การติดต่อสื่อสารในการ ทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดต่อสื่อสาร 1 บทที่ 6 การติดต่อสื่อสารในการ ทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดต่อสื่อสาร 1 บทที่ 6 การติดต่อสื่อสารในการ ทำงาน

2 การติดต่อสื่อสาร 2 การติดต่อสื่อสารในการ ทำงาน - ความหมาย - วัตถุประสงค์ - กระบวนการติดต่อสื่อสาร - โครงสร้างการติดต่อสื่อสาร - การวิเคราะห์การติดต่อสื่อสาร - ปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร - ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร - การประยุกต์จิตวิทยาการติดต่อสื่อสารใน งานธุรกิจ

3 การติดต่อสื่อสาร 3 ความหมายการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสาร (Communication) การสื่อข้อความระหว่างบุคคลใน องค์การทั้งในหน่วยงานเดียวกัน และ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆในองค์การนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับองค์การ และ บุคคลภายนอกด้วยคำว่า “ ข้อความ ” และ การสื่อสารนั้นต้องช่วยให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยไม่มีอุปสรรค

4 การติดต่อสื่อสาร 4 วัตถุประสงค์ของการ ติดต่อสื่อสาร 1. เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร 2. เพื่อประเมินผลการ ทำงาน 3. เพื่อแนะแนวทางและ สั่งการ 4. เพื่อกระตุ้นและจูงใจ 5. เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์

5 การติดต่อสื่อสาร 5 กระบวนการติดต่อสื่อสาร sender mess age receive r ผู้ส่ง ข่าวสาร ข่าวส าร ผู้รับ ข่าวสาร sender receive r

6 การติดต่อสื่อสาร 6 One-Way Communication One-Way Communication กระบวนการติดต่อสื่อสารที่ไม่ เปิดช่องทาง Two- Way Communication Two- Way Communication การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง

7 การติดต่อสื่อสาร 7 กระบวนการติดต่อสื่อสาร 1. เป็นพิธีการ (Formal Communication) 2. ไม่เป็นพิธีการ (Informal Communication) หรือ 1. การสื่อสารระหว่างบุคคล 2. การสื่อสารระหว่างกลุ่มหรือระหว่าง หน่วยงาน ภายในองค์กร 3. การสื่อสารระดับองค์กร

8 การติดต่อสื่อสาร 8 เข้ารหัสสื่อ / ช่องทางถอดรหัส เข้ารหัสสื่อ / ช่องทาง ถอดรหัส การสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้ส่งข่าวสาร / ผู้รับข่าวสาร / ผู้ส่งข่าวสาร / ผู้รับข่าวสาร / ข่าวสารที่จะส่ง ข่าวสารที่ถูกจับได้ เสียง / สิ่งรบกวน

9 การติดต่อสื่อสาร 9 การสื่อสารระดับองค์กร 1. การสื่อสารจากบนมาล่าง (Downward Communication) 2. การสื่อสารจากล่างไปบน (Upward Communication) 3. การสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication)

10 การติดต่อสื่อสาร 10 โครงสร้างการติดต่อสื่อสาร 1. การสื่อสาร แบบวงกลม 2. โครงสร้างการสื่อสารแบบลูกโซ่ 2. โครงสร้างการสื่อสารแบบลูกโซ่ 12341234

11 การติดต่อสื่อสาร 11 3. โครงสร้างการสื่อสารแบบตัววาย 4. โครงสร้างการสื่อสารแบบวงล้อม A B x MD A B D E C

12 การติดต่อสื่อสาร 12 การวิเคราะห์การ ติดต่อสื่อสาร 1. บิดามารดา (Parent) ผู้มี อำนาจ รู้มาก ถูกเสมอ เห็นใจ ห่วงใย ใช้คำสั่ง ปกป้องฯ 2. ผู้ใหญ่ (Adult) แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยเหตุผลฯ 3. เด็ก (Child) เชื่อฟัง ขาดการไตร่ตรองอย่าง รอบคอบ สนใจเรื่องสนุกสนาน อยากรู้อยากเห็น แสดง อารมณ์ อย่าง ชัดเจน

13 การติดต่อสื่อสาร 13 เทคนิคและวิธีการ ติดต่อสื่อสาร 1. การรับฟัง 2. การช่วยเหลือให้ผู้อื่นคิดแก้ปัญหา เอง 3. การช่วยให้ผู้อื่นมีความรับผิดชอบ 4. การต่อรอง มุ่งให้มีการเจรจาและ ต่อรอง 5. การวิเคราะห์ปัญหา (4W)

14 การติดต่อสื่อสาร 14 4W WHAT WHERE WHEN WHY WHO

15 การติดต่อสื่อสาร 15 ปัญหาหรืออุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร ปัญหาหรืออุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร 1. ภาษา หรือ ข้อความหรือ รูปภาพ ฯลฯ 2. ลักษณะและขนาด ขององค์การ 3. ภูมิหลัง (Background) 4. อารมณ์ 1. บุคคล 2. บรรยากาศขององค์กร 3. ความไม่สะดวกในการสื่อสาร หรือ

16 การติดต่อสื่อสาร 16 ประโยชน์ของการ ติดต่อสื่อสาร 1. เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร 2. เพื่อกระตุ้นและจูงใจ 3. เพื่อประเมินผลการทำงาน 4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่ คณะ 5. เพื่อวินิจฉัยสั่งการ

17 การติดต่อสื่อสาร 17 หากท่านเป็นหัวหน้างานที่มี ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มี ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ปัญหา คือชอบเอาเปรียบเพื่อนเวลา ทำงาน และชอบขัดแย้งเวลา ประชุมทีมงานเพื่อระดมสมอง ท่านจะแก้ปัญหาโดยการสื่อสาร กับผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าว อย่างไร อธิบาย


ดาวน์โหลด ppt การติดต่อสื่อสาร 1 บทที่ 6 การติดต่อสื่อสารในการ ทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google