งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล (Fundamental of Data Communications) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล (Fundamental of Data Communications) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล (Fundamental of Data Communications) 1

2 Overview การสื่อสารข้อมูล กระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสาร >> สื่อสารยังไง, วิธีการสื่อสาร ข้อมูล >> คำพูด, ข้อความ, เสียง ผู้ส่ง (Sender) ผู้รับ (Receiver)

3 นิยาม การสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การ ถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล (Transmission) ระหว่างต้นทางกับ ปลายทาง โดยผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีปัจจัยในการสื่อสารข้อมูล คือ : คอมพิวเตอร์ (Computer) ช่องทางการสื่อสาร (Transmission Media) โปรแกรม (Software) คน (People ware)

4 รูปที่ 1 การสื่อสาร ข้อมูล

5 องค์ประกอบระบบสื่อสาร 1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล และ ผู้รับ หรืออุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์รับและส่งอาจเป็นชนิดเดียวกัน มี 2 ชนิดคือ DTE (Data Terminal Equipment) คือ อุปกรณ์สำหรับส่งข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ DCE (Data Communication Equipment) คือ อุปกรณ์สำหรับทำการ ติดต่อ เช่น โมเด็ม จาน ดาวเทียม

6 องค์ประกอบระบบสื่อสาร ( ต่อ ) 2. โปรโตคอล และ ซอฟต์แวร์ โปรโตคอล คือ วิธีการ ข้อตกลงที่ใช้ใน การสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่ง สามารถเข้าใจกัน เช่น TCP/IP, IPx/SPx ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมที่มีหน้าที่ทำให้ การดำเนินงานในการสื่อสารเป็นไปตาม โปรแกรมที่วางไว้ เช่น Unix, Windows NT

7 องค์ประกอบระบบสื่อสาร ( ต่อ ) 3. ข่าวสาร (Message) คือ สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านไปใน ระบบสื่อสาร มี 4 รูปแบบ เสียง การส่งจะส่งด้วยความเร็วต่ำ ข้อมูล การส่งจะส่งด้วยความเร็วสูง ข้อความ การส่งจะส่งด้วยความเร็วปานกลาง ภาพ การส่งจะส่งด้วยความเร็วสูง

8 องค์ประกอบระบบสื่อสาร ( ต่อ ) 4. สื่อกลาง (Media) คือ เส้นทาง มี 4 รูปแบบ เสียง การส่งจะส่งด้วยความเร็วต่ำ ข้อมูล การส่งจะส่งด้วยความเร็วสูง ข้อความ การส่งจะส่งด้วยความเร็วปานกลาง ภาพ การส่งจะส่งด้วยความเร็วสูง

9 มาตรฐานสากล อุปกรณ์ของผู้ส่งและผู้รับจะต้องใช้ วิธีการส่ง (Transmission) การเชื่อมต่อ (Interface) การเข้ารหัส (Encoding) วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาด (Coding Error Detection ) Transmission, Interface, Encoding, Coding Error Detection International Standard ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน หรือสามารถแปลงเป็น รูปแบบเดียวกัน

10 มาตรฐานสากล ( ต่อ ) ISO > The International Standards Organization เป็นองค์กรพัฒนามาตรฐานสากลการ สื่อสารข้อมูล OSI Model > Open Systems Interconnection Model CCITT > The Consultive Committee in International Telegraphy and Telephony การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคม มาตรฐาน V ใช้สำหรับวงจรโทรศัพท์และโมเด็ม เช่น V.29, V.56, V.90 มาตรฐาน X ใช้กับเครือข่ายข้อมูลสาธารณะ เช่น X.25 Packet Switched

11 มาตรฐานสากล ( ต่อ ) IEEE > The Institute of Electric and Electronic Engineers มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Microprocessor /Electronic Device IEEE 802.3 Ethernet EIA > Electronic Industries Association กำหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

12 รหัสสากล การแปลงอักขระ ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ จะอยู่ในรูปแบบสัญญาณพัลส์ ไฟฟ้าหรือบิต แทน รหัส (code) รหัสแอสกี รหัสแอบซีดิก ( EBCDIC )

13 รหัสสากลที่ใช้ในการส่งสัญญาณ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ASCII Code > American Standard Code for Information Interchange กำหนดโดย ANSI (American National Standard Institute) ประกอบด้วยรหัส 7 บิต + 1 พาริตี้บิต /1 อักขระ ASCII > 128 ตัว อักขระที่พิมพ์ได้ 96 ตัว > ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เช่น 100 0000 : P อักขระควบคุม 32 ตัว > ใช้ในการ ควบคุมเครื่องพิมพ์ เช่น DEL : 111 1111

14 ตารางรหัสแอสกี อักษร A ประกอบด้วย 100 0001 => 41 16 => 65

15

16 รหัสสากลที่ใช้ในการส่งสัญญาณ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ EBCDIC > Extended Binary Coded Decimal Interchange Code พัฒนาโดย IBM มีขนาด 256 ตัว 8 บิต / อักขระ

17 โครงข่ายการสื่อสารแบบต่างๆ เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (Public Switched Telephone Network : PSTN) เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) สายคู่เช่า (Leased Lines) โครงข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะ (Public Switched Data Network : PSDN) Integrated Services Digital Network (ISDN)

18 เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ : Public Switched Telephone Network (PSTN) การรับ - ส่งข่าวสารข้อมูลจะผ่านทางเครือข่าย โทรศัพท์สาธารณะ องค์ประกอบของ PSTN คือ Station อุปกรณ์ต้นทางและปลายทาง Modem อุปกรณ์แปลงสัญญาณ A/D และ D/A Node ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN)

19 เครือข่ายท้องถิ่น : Local Area Networks (LAN) ลักษณะของทั่วไป คือ ออกแบบพื้นที่ในการ จัดวางได้ การจัดการแบบรวม ศูนย์ อัตราการรับส่งข้อมูล สูง

20 สายคู่เช่า : Leased Line เป็นระบบส่งสัญญาณแบบวงจรสวิตช์ (Circuit switching) ลักษณะ คือ ออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณดิจิตอลแทน อนาล็อก จำนวนอุปกรณ์สื่อสารดิจิตอลมากขึ้น ทนทานและยืดหยุ่น

21 โครงข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล สาธารณะ : Public Switched Data Network (PSDN) ลักษณะ คือ ออกแบบมาเน้นเพื่อส่งข้อมูลดิจิตอล แชร์ข้อมูลร่วมกัน เครือข่ายแบบนี้ ได้แก่ X.25, Frame Relay, ATM

22 Integrated Services Digital Network (ISDN) เพื่อพัฒนาเครือข่ายดิจิตอลออกไปให้ กว้างไกลทั่วโลก การเชื่อมต่อทุกขั้นตอนจากผู้ใช้บริการไปยัง ชุมสายผู้ให้บริการ สายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างชุมสาย และ จากตู้ชุมสายไปถึงผู้รับใช้สัญญาณแบบ ดิจิตอลทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System) พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล (Fundamental of Data Communications) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google