งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System)
1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล (Fundamental of Data Communications)

2 Overview ผู้ส่ง (Sender) ผู้รับ (Receiver) การสื่อสารข้อมูล
กระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล สื่อสาร >> สื่อสารยังไง, วิธีการสื่อสาร ข้อมูล >> คำพูด, ข้อความ, เสียง ผู้ส่ง (Sender) ผู้รับ (Receiver)

3 นิยาม การสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล (Transmission) ระหว่างต้นทางกับปลายทาง โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีปัจจัยในการสื่อสารข้อมูล คือ : คอมพิวเตอร์ (Computer) ช่องทางการสื่อสาร (Transmission Media) โปรแกรม (Software) คน (People ware)

4 รูปที่ 1 การสื่อสารข้อมูล

5 องค์ประกอบระบบสื่อสาร
1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล และ ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์รับและส่งอาจเป็นชนิดเดียวกัน มี 2 ชนิดคือ DTE (Data Terminal Equipment) คือ อุปกรณ์สำหรับส่งข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ DCE (Data Communication Equipment) คือ อุปกรณ์สำหรับทำการติดต่อ เช่น โมเด็ม จานดาวเทียม

6 องค์ประกอบระบบสื่อสาร (ต่อ)
2. โปรโตคอล และ ซอฟต์แวร์ โปรโตคอล คือ วิธีการ ข้อตกลงที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถเข้าใจกัน เช่น TCP/IP, IPx/SPx ซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมที่มีหน้าที่ทำให้การดำเนินงานในการสื่อสารเป็นไปตามโปรแกรมที่วางไว้ เช่น Unix, Windows NT

7 องค์ประกอบระบบสื่อสาร (ต่อ)
3. ข่าวสาร (Message) คือ สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านไปในระบบสื่อสาร มี 4 รูปแบบ เสียง การส่งจะส่งด้วยความเร็วต่ำ ข้อมูล การส่งจะส่งด้วยความเร็วสูง ข้อความ การส่งจะส่งด้วยความเร็วปานกลาง ภาพ การส่งจะส่งด้วยความเร็วสูง

8 องค์ประกอบระบบสื่อสาร (ต่อ)
4. สื่อกลาง (Media) คือ เส้นทาง มี 4 รูปแบบ เสียง การส่งจะส่งด้วยความเร็วต่ำ ข้อมูล การส่งจะส่งด้วยความเร็วสูง ข้อความ การส่งจะส่งด้วยความเร็วปานกลาง ภาพ การส่งจะส่งด้วยความเร็วสูง

9 มาตรฐานสากล อุปกรณ์ของผู้ส่งและผู้รับจะต้องใช้
วิธีการส่ง (Transmission) การเชื่อมต่อ (Interface) การเข้ารหัส (Encoding) วิธีการตรวจสอบข้อผิดพลาด (Coding Error Detection ) Transmission, Interface, Encoding, Coding Error Detection International Standard ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน หรือสามารถแปลงเป็นรูปแบบเดียวกัน

10 มาตรฐานสากล (ต่อ) ISO > The International Standards Organization
เป็นองค์กรพัฒนามาตรฐานสากลการสื่อสารข้อมูล OSI Model > Open Systems Interconnection Model CCITT > The Consultive Committee in International Telegraphy and Telephony การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคม มาตรฐาน V ใช้สำหรับวงจรโทรศัพท์และโมเด็ม เช่น V.29, V.56, V.90 มาตรฐาน X ใช้กับเครือข่ายข้อมูลสาธารณะ เช่น X.25 Packet Switched

11 มาตรฐานสากล (ต่อ) IEEE > The Institute of Electric and Electronic Engineers มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Microprocessor /Electronic Device IEEE Ethernet EIA > Electronic Industries Association กำหนดมาตรฐานทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

12 รหัสสากล การแปลงอักขระ ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ จะอยู่ในรูปแบบสัญญาณพัลส์ไฟฟ้าหรือบิต แทน รหัส (code) รหัสแอสกี รหัสแอบซีดิก ( EBCDIC )

13 รหัสสากลที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์
ASCII Code > American Standard Code for Information Interchange กำหนดโดย ANSI (American National Standard Institute) ประกอบด้วยรหัส 7 บิต + 1 พาริตี้บิต/1 อักขระ ASCII > 128 ตัว อักขระที่พิมพ์ได้ 96 ตัว > ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ เช่น : P อักขระควบคุม 32 ตัว > ใช้ในการควบคุมเครื่องพิมพ์ เช่น DEL :

14 ตารางรหัสแอสกี อักษร A ประกอบด้วย => 4116 => 65

15

16 รหัสสากลที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้อมูลคอมพิวเตอร์
EBCDIC > Extended Binary Coded Decimal Interchange Code พัฒนาโดย IBM มีขนาด 256 ตัว 8 บิต/อักขระ

17 โครงข่ายการสื่อสารแบบต่างๆ
เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (Public Switched Telephone Network : PSTN) เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) สายคู่เช่า (Leased Lines) โครงข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะ (Public Switched Data Network : PSDN) Integrated Services Digital Network (ISDN)

18 เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ : Public Switched Telephone Network (PSTN)
การรับ-ส่งข่าวสารข้อมูลจะผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ องค์ประกอบของ PSTN คือ Station อุปกรณ์ต้นทางและปลายทาง Modem อุปกรณ์แปลงสัญญาณ A/D และ D/A Node ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่น เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ (PSTN)

19 เครือข่ายท้องถิ่น: Local Area Networks (LAN)
ลักษณะของทั่วไปคือ ออกแบบพื้นที่ในการจัดวางได้ การจัดการแบบรวมศูนย์ อัตราการรับส่งข้อมูลสูง

20 สายคู่เช่า : Leased Line
เป็นระบบส่งสัญญาณแบบวงจรสวิตช์ (Circuit switching) ลักษณะ คือ ออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณดิจิตอลแทนอนาล็อก จำนวนอุปกรณ์สื่อสารดิจิตอลมากขึ้น ทนทานและยืดหยุ่น

21 โครงข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะ : Public Switched Data Network (PSDN)
ลักษณะ คือ ออกแบบมาเน้นเพื่อส่งข้อมูลดิจิตอล แชร์ข้อมูลร่วมกัน เครือข่ายแบบนี้ ได้แก่ X.25 , Frame Relay, ATM

22 Integrated Services Digital Network (ISDN)
เพื่อพัฒนาเครือข่ายดิจิตอลออกไปให้กว้างไกลทั่วโลก การเชื่อมต่อทุกขั้นตอนจากผู้ใช้บริการไปยังชุมสายผู้ให้บริการ สายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างชุมสาย และจากตู้ชุมสายไปถึงผู้รับใช้สัญญาณแบบดิจิตอลทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data Communication System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google