งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์ บทที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์ บทที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์ บทที่ 3
แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์ บทที่ 3

2 ชุดข้อสอบ คำถามที่ 1 คำถามที่ 8 คำถามที่ 15 คำถามที่ 2 คำถามที่ 9
คำถามที่ 16 คำถามที่ 3 คำถามที่ 10 คำถามที่ 17 คำถามที่ 4 คำถามที่ 11 คำถามที่ 18 คำถามที่ 5 คำถามที่ 12 คำถามที่ 19 คำถามที่ 6 คำถามที่ 13 คำถามที่ 20 คำถามที่ 7 คำถามที่ 14

3 คำถามที่1 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล 1. ผู้ส่งสาร
2. โปรโตคอล 3. ตัวกลาง 4. สัญญาณ wifi

4 ที่ต้องตอบ “สัญญาณ wifi “ เพราะว่า
ไปยังข้อต่อไป องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล มี 1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) เป็นแหล่งต้นทางของการสื่อสาร 2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็นแหล่งปลายทางของการสื่อสาร 3. ข่าวสาร (Message) เป็นตัวเนื้อหาของข้อมูล เช่น ข้อความ เสียง รูปภาพ 4. สื่อกลางหรือตัวกลางในการนำส่งข้อมูล (Medium) เป็นสื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งอาจเป็นตัวกลางที่มี หรือ ไม่ใช้สายสัญญาณก็ได้ 5. โปรโตคอล (Protocol) เป็นข้อกำหนดหรือข้อตกลงถึงกฎระเบียบและวิธีการที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับมีความเข้าใจตรงกัน ดังนั้นสัญญาณ wifi จึงไม่อยู่ในองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

5 คุณตอบ.... ข้อนี้ผิด กลับไปยังข้อสอบข้อเดิม

6 คุณตอบ.... ถูกต้อง นะคะ อธิบายข้อสอบ

7 คำถามที่ 2 ข้อใดไม่ใช่ตัวกลางแบบมีสาย 1. สายคู่บิดเกลียว
3. สายไฟเบอร์ออปติค 4. สายไฟเกลียวเดียว 2. สายโคแอ็กซ์

8 ที่ต้องตอบ สายไฟเกลียวเดียว เพราะว่า
ตัวกลางส่งข้อมูลแบบมีสายนำทาง (Guided Media) คือ ตัวกลางที่ใช้สายในการส่งข้อมูล เช่น สายเคเบิล สายคู่บิดเกลียว สายไฟเบอร์ออปติค ดังนั้น สายไฟเกลียวเดียว ไม่ได้จัดเป็นตัวกลางส่งข้อมูลแบบมีสายนำทาง ไปยังข้อต่อไป

9 ถูกกก..... ซะเมื่อไหร่ละ (ผิดนะจ๊ะ) เอ่อ..คือว่า......ข้อนี้
ซะเมื่อไหร่ละ (ผิดนะจ๊ะ) กลับไปยังข้อเดิม

10 เอ่อ..คือว่า......ข้อนี้ ถูกกก..... นะจ๊ะ อธิบายข้อสอบ

11 คำถามที่ 3 คลื่นวิทยุ เป็นตัวกลางของการสื่อสารชนิดใด
1. ตัวกลางแบบมีสาย 3. ตัวกลางแบบสัญญาณไร้สาย 2. ตัวกลางแบบเชื่อมโยง 4. ผิดทุกข้อ

12 ที่ต้องตอบ ตัวกลางแบบสัญญาณไร้สาย เพราะว่า
สัญญาณวิทยุ(Radio Wave) สัญญาณวิทยุเป็นสื่อประเภทไร้สาย ที่มีการส่งสัญญาณข้อมูลเป็นคลื่นวิทยุไปในอากาศไปยังตัวรับสัญญาณ จึงทำให้ถูกสภาพแวดล้อมรบกวนข้อมูลได้ในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดี การส่งสัญญาณวิธีนี้จะช่วยส่งข้อมูลในระยะทางไกล หรือในสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยในการใช้สายส่งข้อ สัญญาณคลื่นวิทยุสามารถแบ่งตามช่วงความถี่ได้ ดังนั้น คลื่นวิทยุ จึงเป็นตัวกลางนำสัญญาณแบบไร้สาย ไปยังข้อต่อไป

13 แน่นอน... ข้อนี้ผิด คะ กลับไปยังข้อสอบเดิม

14 แน่นอน... ข้อนี้ ถูกต้อง คะ อธิบายข้อสอบ

15 คำถามที่ 4 ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
1. โมเด็ม - การ์ดแลม 3. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย - เราเตอร์ 2. เราเตอร์ – ฮับ/สวิตซ์ 4. ฮับ/สวิตช์ - โคแอ็กซ์

16 ที่ต้องตอบ ฮับ/สวิตช์ - โคแอ็กซ์ เพราะว่า
ฮับ/สวิตช์ ( hub/switch ) เป็นตังกลางเชื่อมโยง ระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย แต่ โคแอกซ์ เป็น สายสัญญาณที่มีสายทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไฟรั่ว ดังนั้น โคแอ็กซ์ จึงไม่ใช่ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังข้อต่อไป

17 ความจำไม่ดีซะเลย รู้มั้ยว่าตอบผิด พยายามใหม่นะ
คุณนี่... ความจำไม่ดีซะเลย รู้มั้ยว่าตอบผิด พยายามใหม่นะ กลับไปยังข้อเดิม

18 คุณนี่... ความจำดีจังเลยนะ รู้มั้ยว่าตอบถูก เก่งมากเลย อธิบายคำตอบ

19 คำถามที่ 5 1. พุทธศักราช 2522 2. พุทธศักราช 2523 4. พุทธศักราช 2525
ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์เริ่มใช้เป็นครั้งแรกใน พุทธศักราชใด 1. พุทธศักราช 2522 2. พุทธศักราช 2523 4. พุทธศักราช 2525 3. พุทธศักราช 2524

20 ที่ต้องตอบ พุทธศักราช 2522 เพราะว่า
ระบบโทรศัพท์เซลลูล่าร์ ( cellular ) เริ่มมีใช้เป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น ใน พ.ศ. 2522 แต่ ใช้งานซึ่งในประเทศไทย ได้เริ่มมีการนำระบบ เซลลูลาร์มา ใช้งานเมื่อราวปี พ.ศ เป็น แบบอะนาล็อก ดังนั้น ระบบโทรศัพท์เซลลูล่าร์ เริ่มใช้ครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 ไปยังข้อต่อไป

21 พะ....พะ....พะ....พะ....พะ ถั่วต้มแล้วจ้า ถูก อธิบายข้อสอบ

22 ถั่วยังต้มไม่สุกนะ..ผิดจ้า
ถะ....ถะ....ถะ....ถะ....ถะ ถั่วยังต้มไม่สุกนะ..ผิดจ้า ไปยังข้อสอบเดิม

23 คำถามที่ 6 ข้อใดเป็นตัวย่อของเครือข่ายนครหลวง 1 .Local Area Network
2 .Personal Area Network 3 .Wide Area Network 4 .Metropolitan Area Network

24 ที่ต้องตอบ Metropolitan area network เพราะว่า
Local Area Network : LAN ( เครือข่ายเฉพาะที่ หรือ แลน ) เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกันใน-พื้นที่ใกล้เคียงกัน Personal area network : PAN ( เครือข่ายส่วนบุคคล หรือ แพน ) - เป็นเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล เช่น โน้ตบุ๊ก มือถือ Wide Area Network : WAN ( เครือข่ายวงกว้าง หรือ แวน ) - เป็นเครือข่ายที่ใช้ในการ เชื่อมโยงกัน ในระยะทางที่ห่างไกล อาจจะเป็น กิโลเมตร หรือ หลาย ๆ กิโลเมตร Metropolitan area network : MAN (เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง ) -เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือแลนหลายเครือข่าย ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตเมืองเดียวกัน ดังนั้น เครือข่ายนครหลวง คือ Metropolitan area network : MAN ไปยังข้อต่อไป

25 ถะ....ถะ....ถะ....ถะ....ถะ.... หน้าตาดีแล้ว ยังฉลาดด้วย. ถูกต้องขอรับ
ถะ....ถะ....ถะ....ถะ....ถะ.... หน้าตาดีแล้ว ยังฉลาดด้วย. ถูกต้องขอรับ อธิบายข้อสอบ

26 แงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เสียใจด้วย..ผิดจ้า ลองใหม่นะ กลับไปข้อสอบเดิม

27 คำถามที่ 7 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่บริการ 1.เครือข่ายส่วนบุคคล 2.เครือข่ายเฉพาะที่ 3.เครือข่ายนครหลวง 4.เครือข่ายระดับเดียวกัน

28 ที่ต้องตอบ เครือข่ายระดับเดียวกัน เพราะว่า
- เครือข่ายส่วนบุคคล - เครือข่ายเฉพาะที่ - เครือข่ายนครหลวง เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่บริการ เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามลักษณ์การให้บริการ - เครือข่ายระดับเดียวกัน ดังนั้น เครือข่ายระดับเดียวกัน จึงไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ แบ่งตามขนาดบริเวณพื้นที่บริการ ไปยังข้อต่อไป

29 เอ่อ...คือว่า...ฉันรักเธอ ถูกต้องขอรับ อธิบายข้อสอบ

30 เอ่อ...คือว่า...ฉันไม่รัก เธอแล้วนะ รู้ไหมว่ามัน ผิด
กลับไปยังข้อสอบเดิม

31 คำถามข้อที่ 8 ก. พ.ศ. 2516 ข. พ.ศ. 2513 ง. พ.ศ. 2512 ค. พ.ศ. 2530
อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาใช้เป็นการสื่อสารในปีพ.ศ.ใด ก. พ.ศ. 2516 ข. พ.ศ. 2513 ง. พ.ศ. 2512 ค. พ.ศ. 2530

32 ที่ต้องตอบ พ.ศ. 2512 เพราะว่า
พ.ศ การสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางที่อยู่ไกลเข้ามายังคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเพื่อประมวลผล พ.ศ – การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระยะใกล้เพื่อทำงานร่วมกัน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต พ.ศ การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ดังนั้น พ.ศ อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาใช้เป็นการสื่อสาร ไปยังข้อต่อไป

33 ข้อนี้ ผิดนะจ๊ะ กลับไปยังคำถามข้อเดิม

34 ถูกต้อง อธิบายข้อสอบ

35 คำถามข้อที่ 9 ระบบแพนที่ใช้ในปัจจุบันคือ ก. แพนไร้สาย ข. แพนมีสาย
ค. แพนเฉพาะที่ ง. แพนที่กว้าง

36 ที่ต้องตอบ แพนไร้สาย เพราะว่า
แพนที่ใช้ในปัจจุบันคือแพนไร้สาย มีการใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งการเชื่อมต่อนี้จะใช้ระยะไม่เกิน 10 เมตร เช่น บลูทูธ ดังนั้น แพนไร้สาย คือแพนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไปยังข้อต่อไป

37 แย่แล้ว ..ข้อนี้ผิด กลับไปยังคำถามข้อเดิม

38 ดีจัง ..ข้อนี้ถูกต้อง อธิบายข้อสอบ

39 คำถามข้อที่ 10 ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระหว่างอะไรกับอะไร ก. ตัวรับเครือข่ายกับตัวส่งเครือข่ายเข้าด้วยกัน ข. เครือข่ายกับตัวรับเครือข่ายเข้าด้วยกัน ค. อุปกรณ์เครือข่ายกับอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน ง. ตัวรับเครือข่ายกับตัวรับเครือข่ายเข้าด้วยกัน

40 ที่ต้องตอบ อุปกรณ์เครือข่ายกับอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน เพราะว่า
ที่ต้องตอบ อุปกรณ์เครือข่ายกับอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน เพราะว่า ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลเดินทางผ่านจากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ ดังนั้น ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายของคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์เครือข่ายกับอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน ไปยังข้อต่อไป

41 อาวว~ ..ข้อนี้ผิด กลับไปยังคำถามข้อเดิม

42 ถูกต้อง จ้า อธิบายข้อสอบ

43 คำถามที่ 11 ข้อใดคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามลักษณะการให้บริการ
1.เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ 2.เครือข่ายระดับเดียวกัน 3.เครือข่ายส่วนบุคคล 4.ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

44 ที่ต้องตอบ ถูกทั้งข้อ 1 และ 2 เพราะว่า
ที่ต้องตอบ ถูกทั้งข้อ 1 และ 2 เพราะว่า 1.เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ 2.เครือข่ายระดับเดียวกัน เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตามลักษณะการให้บริการ ดังนั้น จึงถูกทั้ง ข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปยังข้อต่อไป

45 ลองพยายามทำใหม่ดูนะ ข้อนี้ ผิดนะ ไปยังข้อสอบเดิม

46 ข้อนี้ ถูกต้อง แล้วนะ อธิบายข้อสอบ

47 1.เครือข่ายแวน 2.เครือข่ายแพน 3.เครือข่ายแมน 4.เครือข่ายแลน
คำถามที่ 12 ข้อใดคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกล 1.เครือข่ายแวน เครือข่ายแพน 3.เครือข่ายแมน เครือข่ายแลน

48 ที่ต้องตอบ เครือข่ายแวน เพราะว่า
เครือข่ายแวน เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะ ห่างไกล เช่นเชื่อมโยง ระหว่างจังหวัด ระหว่าง ประเทศ เครือข่ายแวน เป็นเครือข่ายที่ ทำให้ เครือข่ายแลน หลายๆ เครือข่าย เชื่อมถึง กันได้ เช่นที่ทำการ สาขาทุกแห่ง ของธนาคาร แห่งหนึ่ง มีเครือข่ายแลน เพื่อใช้ทำงาน ภายในสาขานั้นๆ และมีการ เชื่อมโยง เครือข่ายแลน ของทุกสาขา ให้เป็นระบบ เดียวด้วย เครือข่ายแวน ดังนั้น เครือข่ายแวนคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกล ไปยังข้อต่อไป

49 พยายามต่อไปอย่าเพิ่งท้อนะ
ข้อนี้ ผิดนะ กลับไปยังข้อสอบเดิม

50 เก่งจังเลย ข้อนี้ ถูกแล้ว นะ อธิบายข้อสอบ

51 ตัวกลางแบบมีสายใดที่ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 2 เส้น
คำถามที่ 13 ตัวกลางแบบมีสายใดที่ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 2 เส้น 2.สายไฟเบอร์ออปติก 1.สายคู่บิดเกลียว 3.สายโคแอกซ์ 4.ผิดทุกข้อ

52 ที่ต้องตอบ สายคู่บิดเกลียว เพราะว่า
สายคู่บิดเกลียว ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดง หุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 2 เส้นเพื่อลดผลกระทบของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากคู่สายข้างเคียง สายโคแอกซ์ เป็นสายสัญญาณที่มีทองแดงเดี่ยวเป็นแกนกลางหุ้มด้นฉนวนพื่อป้องกันไฟรั่ว สายไฟเบอร์ออปติก ทำจากแก้วหรือพลาสติกที่มีความบริสุทธิ์สูง ดังนั้น สายคู่บิดเกลียว จึงประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 2 เส้น ไปยังข้อต่อไป

53 พยายามอีกหน่อยนะ ข้อนี้ ผิดแล้ว ไปยังข้อสอบเดิม

54 ข้อนี้ ถูกต้อง แล้วนะ อธิบายข้อสอบ

55 คำถามข้อที่ 14 ข้อใดเป็นการเชื่อมโยงเครื่อข่ายส่วนบุคคลหรือแพน 1. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้าน ภายในอาคาร 2. ใช้บลูทูธเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือเข้ากับหูฟังและไมโครโฟนไร้สาย 3. ใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด 4. ถูกทุกข้อ

56 ที่ต้องตอบ ใช้บลูทูธเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือเข้ากับหูฟังและไมโครโฟนไร้สาย เพราะว่า
แพน ( PAN ) : มีการใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งการเชื่อมต่อนี้จะใช้ระยะไม่เกิน 10 เมตร เช่น บูลทูท เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ากับหูฟังและไมโครฟไร้สาย . คลื่นวิทยุเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับม์หรือคีบอร์ดแบบไร้สาย ดังนั้น การใช้บลูทูธเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือเข้ากับหูฟังและไมโครโฟนไร้สาย จึงเป็นหน้าข้อแพน ไปยังข้อต่อไป

57 คุณตอบ… ข้อนี้ ผิด กลับไปยังข้อสอบข้อเดิม

58 คุณตอบ… ถูกต้อง นะคะ อธิบายข้อสอบ

59 คำถามข้อที่ 15 1. บิดต่อวินาทีคือ kbps
ข้อใดถูกต้อง 1. บิดต่อวินาทีคือ kbps 2.’อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล’ได้คิดค้นรหัสมอร์สเพื่อใช้ในการสื่อสาร (โทรเลข) 3. เครือข่ายนครหลวงหรือแมน เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือแลน หลายเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในบริเวณไม่ไกลกันนักหรือภายในอาณาเขตของ เมืองเดียวเข้ากันด้วยกัน 4. ผิดทุกข้อ

60 ที่ต้องตอบ เครือข่ายนครหลวงหรือแมน เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือแลนหลายเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในบริเวณไม่ไกลกันนักหรือภายในอาณาเขตของเมืองเดียวเข้ากันด้วยกัน เพราะว่า - บิดต่อวินาทีคือ bps - อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล’ได้ประดิษฐ์โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารด้วยเสียงผ่านตัวนำ Metropolitan area network : MAN (เครือข่ายงานบริเวณนครหลวง ) -เป็นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือแลนหลายเครือข่าย ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตเมืองเดียวกัน หรือใช้บริการสายวงจรสื่อสาที่เชื่อมจากผู้ให้บริการสัญญาณสื่อสารก็ได้ ดังนั้น จึงต้องตอบเครือข่ายนครหลวงหรือแมน ไปยังข้อต่อไป

61 คุณตอบ… ข้อนี้ ผิด กลับไปยังข้อสอบข้อเดิม

62 คุณตอบ… ถูกต้อง นะคะ อธิบายข้อสอบ

63 คำถามข้อที่ 16 1.ญี่ปุ่น 2.ปากีสถาน 3.สหรัฐอเมริกา 4.อังกฤษ
ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์เริ่มใช้เป็นครั้งแรกที่ ประเทศใด 1.ญี่ปุ่น ปากีสถาน 3.สหรัฐอเมริกา อังกฤษ

64 ที่ต้องตอบ ญี่ปุ่น เพราะว่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หลักการของเซลลูล่านี้ เริ่มต้นจากการวิจัยของบริษัท Bell Labs ประเทศอเมริกา ต่อมามาตรฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแรกได้ถูกกำหนดขึ้นในประเทศอเมริกา เรียกว่า AMPS ( Advanced Mobile Phone Service ) และได้เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในปี 1979 ที่รัฐ ชิคาโก แต่ได้มีการเริ่มนำมาใช้ที่ญี่ปุ่นเป็นที่แรก ดังนั้น มีการเริ่มนำระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ เข้ามาใช้เป็นประเทศแรกคือ ประเทศญี่ปุ่น แต่ ให้บริการเป็นครั้งแรกที่คือ ประเทศอเมริกา 1979 ที่รัฐ ชิคาโก ไปยังข้อต่อไป

65 คุณตอบ… ข้อนี้ ผิด กลับไปยังข้อสอบข้อเดิม

66 คุณตอบ… ถูกต้อง นะคะ อธิบายข้อสอบ

67 คำถามข้อที่ 17 1.อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล 2.เซมมัวล์ มอร์ส
ใครเป็นคนประดิษฐ์โทรศัพท์เพื่อสื่อสารด้วยเสียง ผ่านสายตัวนำ 1.อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล 2.เซมมัวล์ มอร์ส 3.กูกลิโกโม มาร์โคนี 4.เมนเดเลเอฟ

68 ที่ต้องตอบ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล เพราะว่า
เซมมัวล์ มอร์ส : คิดประดิษฐ์รหัสมอร์ส อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล : เป็นคนประดิษฐ์โทรศัพท์เพื่อสื่อสารด้วยเสียงผ่านสายตัวนำ กูกลิโกโม มาร์โคนี : เป็นผู้ทดลองส่งรหัสมอร์ส เมนเดเลเอฟ : สร้างตารางธาตุ ดังนั้นจึงต้องตอบ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮมเบล ไปยังข้อต่อไป

69 ข้อนี้ ผิด คุณตอบ… กลับไปยังข้อสอบข้อเดิม

70 คุณตอบ… ถูกต้อง นะคะ อธิบายข้อสอบ

71 คำถามข้อที่ 18 ใครเป็นผู้ทดลองส่งรหัสมอร์ส 1.Samuel Morse 2.Alexander Graham Bell 3.Gugligomo Marconi 4.Gugligomo Morse

72 ที่ต้องตอบ Gugligomo Marconi เพราะว่า
Samuel Morse : คิดประดิษฐ์รหัสมอร์ส Alexander Graham Bell : เป็นคนประดิษฐ์โทรศัพท์เพื่อสื่อสารด้วยเสียงผ่านสายตัวนำ Gugligomo Marconi : เป็นผู้ทดลองส่งรหัสมอร์ส Gugligomo Morse : ไม่มีตัวตน (คิดขึ้นเอง ) ดังนั้น จึงตอบ Gugligomo Marconi ไปยังข้อต่อไป

73 คุณตอบ… ข้อนี้ ผิด กลับไปยังข้อสอบข้อเดิม

74 คุณตอบ… ถูกต้อง นะคะ อธิบายข้อสอบ

75 คำถามข้อที่ 19 ใครเป็นผู้คิดค้นรหัส มอร์ส 1.Samuel Morse 2.Alexander Graham Bell 3. Bill Gates 4. Gideon Sundback

76 ที่ต้องตอบ Samuel Morse เพราะว่า
Alexander Graham Bell : เป็นคนประดิษฐ์โทรศัพท์เพื่อสื่อสารด้วยเสียงผ่านสายตัวนำ Bill Gates : หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์ Gideon Sundback : ผู้คิดค้นซิป ดังนั้นจึงตอบ Samuel Morse ที่เป็นผู้คิดประดิษฐ์รหัส มอร์ส ไปยังข้อต่อไป

77 คุณตอบ… ข้อนี้ ผิด กลับไปยังข้อสอบข้อเดิม

78 คุณตอบ… ถูกต้อง นะคะ อธิบายข้อสอบ

79 คำถามข้อที่ 20 ข้อใดเรียงลำดับการติดต่อสื่อสารได้ถูกต้อง
1. การส่งสารจากนกพิราบ > การทดลองใช้รหัส มอร์ส > การคิดค้นโทรศัพท์เพื่อสื่อสารด้วยเสียงผ่านสายตัวนำ > การใช้อินเทอร์เน็ต 2. การส่งสารจากนกพิราบ > การคิดค้นโทรศัพท์เพื่อสื่อสารด้วยเสียงผ่านสายตัวนำ > การทดลองใช้รหัส มอร์ส > การใช้อินเทอร์เน็ต 3. การทดลองใช้รหัส มอร์ส > การคิดค้นโทรศัพท์เพื่อสื่อสารด้วยเสียงผ่านสายตัวนำ > ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ > การใช้อินเทอร์เน็ต 4. การคิดค้นรหัส มอร์ส > ระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ > การทดลองใช้รหัส มอร์ส > การใช้อินเทอร์เน็ต

80 ที่ต้องตอบ การส่งสารจากนกพิราบ > การคิดค้นโทรศัพท์เพื่อสื่อสารด้วยเสียงผ่านสายตัวนำ > การทดลองใช้รหัส มอร์ส > การใช้อินเทอร์เน็ต เพราะว่า

81 ข้อนี้ ..ผิด  ไปยังข้อสอบเดิม

82 ข้อนี้ ..ถูก  อธิบายข้อสอบ


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ วิชา คอมพิวเตอร์ บทที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google