งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิด ความเข้าใจซึ่งกันและกัน วิธีการส่งข้อมูล จะแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ หรือรหัสเสียก่อนแล้ว จึงส่งไปยังผู้รับ และเมื่อถึงปลายทางหรือผู้รับก็จะต้องมีการแปลง สัญญาณนั้น กลับมาให้อยู่ในรูปที่มนุษย์ สามารถที่จะเข้าใจได้ ใน ระหว่างการส่งอาจจะมีอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งรบกวน (Noise) จากภายนอกทำให้ข้อมูลบางส่วนเสียหาย หรือผิดเพี้ยนไปได้ซึ่ง ระยะทางก็มีส่วนเกี่ยวข้อง

3 เครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เน็ต เวิร์ก ( อังกฤษ : computer network) คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวน ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป อังกฤษการสื่อสารคอมพิวเตอร์ การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทสำคัญมากขึ้น ในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน เพื่อ เพิ่มความสามารถของระบบให้สูงขึ้น และ ลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง

4 NIC (Network Interface Card) การ์ดเน็ตเวิร์ก หรือการ์ดแลนด์ มี การนำมาใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC นานร่วม 15 ปี มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารและรับ - ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเมนเฟรม และ เครื่องไมโคคอมพิวเตอร์ ในอดีตการ์ดเน็ตเวิร์กจะเป็นแบบบัส ISA ซึ่งใช้เสียบลงไปบนสลอต ISA บนเครื่องคอมพิวเตอร์และต้องมานั่ง เซตจั๊มเปอร์ของ IRQ. Address เพื่อไม่ให้ไปชนกับอุปกรณ์อื่นๆ อีก ด้วยเช่น

5 ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งเครือข่ายจะมีการ ทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup) แต่ เมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกัน ก็จะเป็นเครือข่าย ขององค์กร และถ้าเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผ่านเครือข่ายแวน ก็ จะได้เครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่าง กว้างขวางและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย ทั้งนี้เพราะ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสารข้อมูลระหว่างกันได้

6 LAN เป็นเครือข่าย ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์และให้บริการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันภายในองค์กรที่มีการ ติดตั้งและใช้งานในบริเวณที่ไม่กว้างนัก ไม่ว่าจะอยู่ชั้นเดียวกันหรือระหว่างชั้นของอาคาร หรือ ระหว่างอาคารที่อยู่ไม่ห่างกันมากนัก

7 จัดทำโดย เด็กหญิงอริศรา เพ็ชรศรีช่วง เลขที่ 28 ชั้น ม.2/1


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google