งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบและรูปแบบของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารข้อมูล รหัสวิชา ง 40101 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบและรูปแบบของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารข้อมูล รหัสวิชา ง 40101 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบและรูปแบบของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารข้อมูล รหัสวิชา ง 40101 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 โดย นายบุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

2 ความเป็นมาของระบบเครือข่าย การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาท และ ความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะ ไมโครคอมพิวเตอร์ได้รับการใช้งานอย่าง แพร่หลาย จึงเกิดความต้องการที่จะ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกับเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถของระบบให้สูงขึ้น เพิ่ม การใช้งานด้านต่าง ๆ มีการแบ่งใช้งาน อุปกรณ์และข้อมูลต่างๆ ตลอดจนสามารถ ทำงานร่วมกันได้ สิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบ ข้อมูลมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น คือ  การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกัน  การเชื่อมต่อหรือการสื่อสาร

3 Network Concept การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กร หรือหน่วยงานเริ่มมีการพัฒนาขึ้นแทนที่ จะใช้ในลักษณะหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งคน การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในองค์กร หรือหน่วยงานเริ่มมีการพัฒนาขึ้นแทนที่ จะใช้ในลักษณะหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งคน ก็ ให้มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และข้อมูลต่างๆร่วมกัน โดยนำ คอมพิวเตอร์มาต่อเชื่อมกัน ซึ่งเรียกสิ่งนี้ ว่า “ ระบบแลน ” ในปัจจุบันระบบแลนถูก นำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น จึง จำเป็นต้องมีการจัดระบบการใช้งาน นิยามความหมายของเนตเวิร์กสามารถ จำกัดได้มากมายหลายวิธี เช่น

4 Network Concept  ตามขนาด : แบ่งเป็น Workgroup, LAN, MAN และ WAN  ลักษณะการทำงาน : แบ่งเป็น Peer- to-peer และ client-server  ตามรูปแบบ : แบ่งเป็น Bus, Ring และ Star  ตาม Bandwidth: แบ่งเป็น base band และ broadband หรือว่าเป็น megabits และ gigabits ต่อวินาที  ตามสถาปัตยกรรม : แบ่งเป็น Ethernet หรือ Token-Ring

5 Network Concept การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้า ด้วยกันเป็นระบบเครือข่ายเนตเวิร์ก ที่มี การนำมาใช้กันมาก ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็น 3 ระบบ คือ  ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network หรือ WAN)  ระบบเครือข่ายเนตเวิร์กระยะกลาง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)  ระบบเครือข่ายเนตเวิร์กระยะใกล้ (Local Area Network หรือ LAN)

6 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและ โปรโตรคอล การสื่อสารข้อมูลกัน นั้นย่อยต้องมี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการสื่อสารข้อมูลกัน ระหว่างอุปกรณ์ที่ต่างผู้ผลิต หรือต่างรุ่น ก็อาจจะทำให้เกิดความแตกต่าง ในการ กำหนดรูปแบบ ของข้อมูล และรูปแบบ การส่งข้อมูล ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมี การกำหนดมาตาราฐานทางการสื่อสาร ข้อมูลขึ้นมา ตัวอย่างเช่น  Open System International (OSI)  TCP / IP  SNA

7 สถาปัตยกรรมเครือข่ายและ โปรโตรคอล

8 การส่งการรับข้อมูลผ่านชั้นเลเยอร์ของสถาปัตยกรรมเครือข่าย M= Message H = Header T = Tailor

9 สถาปัตยกรรมเครือข่าย OSI จุดมุ่งหมายของการกำหนดการแบ่งโครงสร้าง  แต่ละเลเยอร์จะต้องมีการทำงานแตกต่างกันทั้งขบวนการและเทคโนโลยี  จัดกลุ่มหน้าที่การทำงานที่คล้ายกันให้อยู่ในเลเยอร์เดียวกัน  เลือกเฉพาะการทำงานที่เคยใช้ได้ผลประสบความสำเร็จแล้ว  กำหนดหน้าที่การทำงานเฉพาะง่ายๆ แก่เลเยอร์ เผื่อว่าในอนาคตถ้ามีการ ออกแบบเลเยอร์ใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลใหม่ในอันที่จะทำให้สถาปัตยกรรม ออกแบบเลเยอร์ใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลใหม่ในอันที่จะทำให้สถาปัตยกรรม มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จะไม่มีผล ทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จะไม่มีผล ทำให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่เคยใช้อยู่เดิมจะต้องเปลี่ยนแปลง ที่เคยใช้อยู่เดิมจะต้องเปลี่ยนแปลง 5. กำหนดอินเตอร์เฟซมาตรฐาน 6. ให้มีการยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลในแต่ละเลเยอร์ 7. สำหรับเลเยอร์ของแต่ละเลเยอร์ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่กล่าวมาใน 7 ข้อแรก

10 สถาปัตยกรรมเครือข่าย OSI

11

12 เล เย อร์ มาตรฐานรายละเอียด 7 ISO 8571 ISO 8572 การบริการโอนถ่าย และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ISO 8831 ISO 8832 การบริการโอนถ่าย และการแลกเปลี่ยนข้อมูล โปรโตคอลการบริการโอนถ่าย และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ISO 9040 ISO 9041 การบริหารเทอร์มินัลแบบเสมือน โปรโตคอลการบริหารเทอร์มินัลแบบเสมือน CCITT X.400 ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ และกักเก็บข่าวสาร 6 ISO 8822 ISO 8823 การบริหารแบบ Connection-oriented ในเลเยอร์ Presentation โปรโตคอลการบริการแบบ Connection-oriented ในเลเยอร์ Presentation 5 ISO 8326 ISO 8327 การบริการแบบ Connection-oriented ในเลเยอร์ Session โปรโตคอลการบริการแบบ Connection-oriented ในเลเยอร์ Session 4 ISO 8072 ISO 8073 การบริหารแบบ Connection-oriented ในเลเยอร์ Transport โปรโตคอลการบริการแบบ Connection-orientedในเลเยอร์ Transport 3CCITT X.25 โปรโตคอล X.25 ในเลเยอร์ Network 2 ISO 8802 (IEEE 802) CCITT X.25 โปรโตคอลสำหรับเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) โปรโตคอล SDLC,HDLC ในเลเยอร์ Data Link 1CCITT X.21 ดิจิตอลอินเตอร์เฟซของเลเยอร์ Physical

13 สถาปัตยกรรมเครือข่าย OSI สรุปเราสามารถแบ่งส่วนการทำงานของสถาปัตยกรรมรูปแบบ OSI

14 OSI And TCP/IP

15 TCP/IP

16 Network

17 Networks Devices

18 Physical Topologies Bus Network Topologies

19 Physical Topologies (Con.) Start Network Topologies

20 Physical Topologies (Con.) Ring Network Topologies

21 Physical Topologies (Con.) Tree Network Topologies

22 Cabling Cabling Terms

23 Type of Cabling Coaxial Cable

24 Type of Cabling (con.) TWISTED PAIR CABLING (STP and UTP)

25 Type of Cabling (con.) TWISTED PAIR CABLING (STP and UTP)

26 Type of Cabling (con.)

27

28

29

30 UTP cat. 6

31 Type of Cabling (con.) Fiber CABLING

32 Type of Cabling (con.) Fiber CABLING

33 Type of Cabling (con.) Fiber CABLING


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบและรูปแบบของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายวิชา องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และ การสื่อสารข้อมูล รหัสวิชา ง 40101 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google