งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 จุดมุ่งหมาย การศึกษา และพฤติกรรม การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 จุดมุ่งหมาย การศึกษา และพฤติกรรม การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 จุดมุ่งหมาย การศึกษา และพฤติกรรม การศึกษา

2 2.1 ระดับของจุดมุ่งหมาย 1) จุดมุ่งหมายทั่วไป / นโยบายจัดการ ศึกษาของชาติ 2) จุดมุ่งหมายของ หลักสูตร 3) จุดมุ่งหมายเฉพาะ รายวิชา / กลุ่มสาระ 4) จุดมุ่งหมายการ เรียนการสอน

3 2.2 ประเภทของ พฤติกรรม 1) พฤติกรรมแฝง เช่น - ความรู้ ความเข้าใจ - ทัศนคติ - การสังเคราะห์ 2) พฤติกรรมที่สังเกต ได้ เช่น - บอก อธิบาย - จำแนก

4 2.3 จุดมุ่งหมายเชิง พฤติกรรม เป็นจุดมุ่งหมายที่ กำหนดขึ้นโดยบ่งถึง พฤติกรรมของผู้เรียนเมื่อ สิ้นสุดการเรียนการสอน โดย เป็นพฤติกรรมที่แสดงออก มาภายนอก สามารถสังเกต ได้ วัดและประเมินได้

5 องค์ประกอบของ จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 1) พฤติกรรมที่ คาดหวัง (Expected Behavior) 2) สถานการณ์หรือ เงื่อนไข (Situation or Condition) 3) เกณฑ์ (Criteria)

6 ประโยชน์ของมุ่งหมายเชิง พฤติกรรม 1. ช่วยในการจัดทำหลักสูตร / ปรับปรุงหลักสูตร 2. ช่วยให้ผู้สอนกำหนด แผนการสอนได้อย่างชัดเจน 3. ช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดหมาย ปลายทางที่ตนเองต้องทำได้ ทราบจุดเด่นจุดด้อยของ ตนเอง 4. ช่วยประเมินผลการสอน 5. ช่วยในการวัดและ ประเมินผล

7 พฤติกรรมที่คาดหวัง พฤติกรรมที่ต้องการวัดคือ อะไร มีลักษณะอย่างไร วัด โดยวิธีใด และใช้เครื่องมือ อะไร สถานการณ์ การวัดพฤติกรรมเหล่านี้ต้อง เตรียมอุปกรณ์อะไร ดำเนินการวัดอย่างไร เกณฑ์ ตัดสินว่าผู้เรียนเกิดพฤติกรม ที่คาดหวังตาม จุดมุ่งหมายหรือไม่

8 2.4 ประเภทของ พฤติกรรมการศึกษา Bloom(1956) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 2.4.1 ด้านพุทธิพิสัย / ด้าน สมอง (Cognitive Domain) 2.4.2 ด้านจิตพิสัย / ด้าน ความรู้สึก (Affective Domain) 2.4.3 ด้านทักษะพิสัย / ด้านการปฏิบัติ (Psychomotor Domain)

9 ด้านพุทธิพิสัย / ด้าน สมอง 1. ความรู้ความจำ (Knowledge) 2. ความเข้าใจ (Comprehension) 3. การนำไปใช้ (Application) 4. การวิเคราะห์ (Analysis) 5. การสังเคราะห์ (Synthesis) 6. ประเมินค่า (Evaluation)

10 ด้านจิตพิสัย / ด้าน ความรู้สึก ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม เจตคติ แบ่งเป็น 5 ระดับ การรับรู้หรือการใส่ใจต่อสิ่ง เร้า การตอบสนอง การเห็นคุณค่า การจัดระบบค่านิยม การแสดงลักษณะตาม ค่านิยม

11 ด้านทักษะพิสัย / ด้าน การปฏิบัติ ความสามารถในการ ปฏิบัติ การใช้กล้ามเนื้อ การประสานงานของ อวัยวะต่างๆ ได้แก่ การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย การเคลื่อนไหวที่ใช้อวัยวะ หลายส่วนประกอบกัน พฤติกรรมการสื่อ ความหมายโดยใช้ท่าทาง พฤติกรรมการพูด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 จุดมุ่งหมาย การศึกษา และพฤติกรรม การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google