งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเครื่องมือ วัดตัวแปร ( ตาม ) การวิจัยในชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเครื่องมือ วัดตัวแปร ( ตาม ) การวิจัยในชั้นเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเครื่องมือ วัดตัวแปร ( ตาม ) การวิจัยในชั้นเรียน

2 เครื่องมือวัด ตัวแปร วิธีการที่ผู้วิจัยใช้เก็บ รวบรวมข้อมูล ตัวแปร ( ตาม ) ในการ วิจัยครั้งนั้น อา ทิ สังเ กต สัมภา ษณ์ ทดสอ บ ประเมิ น ฯลฯ สอบถ าม

3 คุณลักษณะสำคัญของ เครื่องมือ ความตรง (Validity) ความเที่ยง (Reliability)

4 ความตรง (Validity)  : วัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ วัด ( เนื้อหา ) CC: วัดได้ตรงกับแนวคิด ทฤษฏีที่ใช้วิจัย BB: วัดได้ตรงกับ ความเป็นจริง ( สภาพจริงของสิ่ง นั้น )

5 ความเที่ยง (Reliability) ถ้าสภาพของสิ่งนั้นไม่ เปลี่ยนไป วัดกี่ครั้งๆ ก็จะได้ค่า เท่าเดิม ประเด็นสิ่งที่วัดในเครื่องมือ มีความสอดคล้องกัน - วัดใน สิ่งเดียวกัน

6 1. วิเคราะห์ตัวแปร ( ตาม ) ที่จะวัด ตัวแปร เป็น พฤติกรรมในกลุ่ม ใด ความรู้ - ความคิด (Cognitive) จิตใจ - ความรู้สึก (Affective) ทักษะปฏิบัติ (Psychomotor)

7 ตัวแปรความรู้ - ความคิด (Cognitive) รู้ เข้าใจ.......... คิดวิเคราะห์ ความคิดรวบ ยอด คิดฯ....

8 ตัวแปรจิตพิสัย - ความรู้สึก (Affectiive) เจตคติ ความ ซื่อสัตย์ ความมี วินัย ความ กระตือรือ ร้น ความพึง พอใจ

9 ตัวแปรทักษะ พิสัย (Psychomo tor) ทักษะ ปฏิบัต งาน ทักษะทาง กีฬา.. กระบวนกา รทำงาน ความ คล่องแค ล่ว

10 2. ศึกษาหาวิธีการ ที่เหมาะสม ความรู้ ความคิด (Cognitive ) เครื่องมือ ทดสอบ - ปรนัย - อัตนัย

11 ตัวแปรจิตพิสัย - ความรู้สึก (Affectiive) เจตคติ ความ ซื่อสัตย์ ความมี วินัย ความ กระตือรือ ร้น เครื่องมือ - สังเกต - มาตรวัด (Scale) - ประเมิน ตนเอง - ตรวจสอบ รายการ

12 ตัวแปรทักษะพิสัย (Psychomotor) ทักษะ ปฏิบัต งาน ทักษะทาง กีฬา.. กระบวนกา รทำงาน ความ คล่องแค ล่ว เครื่องมือ - สังเกต - ตรวจสอบ รายการ - ปฏิบัติจริง

13 3. เลือกรูปแบบของ เครื่องมือวัด ตัวแปร : ทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือ : แบบทดสอบ

14 สิ่งที่ประเมินรายการรายการย่อ - เกณฑ์ ทักษะพื้นฐาน ทาง คณิตศาสตร์ การสังเกต จำแนก สังเกต จำแนกสิ่งของได้ถูกต้อง 1 – 4 รายการ : ปรับปรุง 5 – 7 รายการ : พอใช้ 8 – 10 รายการ : ดี การเปรียบเทียบ ขนาดและรูปร่าง เปรียบเทียบขนาดและรูปร่างได้ ถูกต้อง 1 – 4 รายการ : ปรับปรุง 5 – 7 รายการ : พอใช้ 8 – 10 รายการ : ดี การจัดหมวดหมู่ และจำแนก ความสัมพันธ์ จัดหมวดหมู่และจำแนก ความสัมพันธ์ ได้ถูกต้อง  1 – 4 รายการ : ปรับปรุง 5 – 7 รายการ : พอใช้ 8 – 10 รายการ : ดี 4. กำหนดรายละเอียดของเครื่องมือ วัดและเกณฑ์

15 5. สร้างเครื่องมือตาม โครงสร้างรายละเอียด ที่กำหนด

16 6. เสนอให้ผู้รู้ / เชี่ยวชาญด้านการ วัด พิจารณา ตรวจสอบ

17 แบบทดสอบด้าน ความรู้ - ความคิด ควรทดลองใช้ หาความตรงตาม สภาพการณ์ ความยาก - ง่าย / อำนาจ จำแนก

18 7. ปรับปรุง ให้มี คุณภาพที่เหมาะสม 8. จัดทำฉบับสมบูรณ์ และ นำไปใช้ตาม แผนการวิจัยที่ กำหนด


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเครื่องมือ วัดตัวแปร ( ตาม ) การวิจัยในชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google