งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Objective Analysis การวิเคราะห์วัตถุประสงค์. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของบทเรียน ได้แก่ •การกำหนดขอบเขตเนื้อหาบทเรียน •การออกแบบทดสอบที่ใช้ประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Objective Analysis การวิเคราะห์วัตถุประสงค์. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของบทเรียน ได้แก่ •การกำหนดขอบเขตเนื้อหาบทเรียน •การออกแบบทดสอบที่ใช้ประเมินผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Objective Analysis การวิเคราะห์วัตถุประสงค์

2 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของบทเรียน ได้แก่ •การกำหนดขอบเขตเนื้อหาบทเรียน •การออกแบบทดสอบที่ใช้ประเมินผล ผู้เรียน •การเลือกสื่อการเรียนการสอน •การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน •การจัดแบ่งเวลาเรียน

3 ประเภทของวัตถุประสงค์ มี 2 ประเภทคือ •วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objectives) •วัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม (Specific Objectives or Behavioral Objectives)

4 ประเภทของวัตถุประสงค์ •วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นในแนว กว้างๆ ว่า เมื่อมีการเรียนการสอนแล้วผู้เรียน จะเรียนรู้อะไรบ้าง เป็นเพียงกรอบหรือแนบ กว้างๆ ของบทเรียน

5 ประเภทของวัตถุประสงค์ •วัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม (Specific Objectives or Behavioral Objectives) เป็นวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น เพื่อแสดงให้เห็น อย่างชัดแจ้งว่าหลังจากที่มีการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถแสดงพฤติกรรมที่วัดได้สังเกตเห็น ได้ออกมาอย่างไรบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร และ ต้องทำได้มากน้อยเพียงใด

6 ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน •พฤติกรรมขั้นสุดท้าย หรือ พฤติกรรมที่คาดหวัง (Terminal Behavior) •เงื่อนไขหรือ สถานการณ์ (Condition or Situation) •เกณฑ์หรือมาตรฐาน (Standard or Criteria)

7 ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม

8 Terminal Behavior การแสดงออกของผู้เรียน เมื่อสิ้นสุด บทเรียนแล้วผู้เรียนแสดงพฤติกรรมอย่างใด อย่างหนึ่งออกมา ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้น จะต้องวัดได้หรือสังเกตได้ เช่น •บอกส่วนประกอบพื้นฐานของระบบ คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง •จำแนกหน่วยความจำที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ได้ •พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่ น้อยกว่า 70 คำต่อ นาที

9 Condition or Situation เป็นข้อความที่บ่งถึงสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ หรือเงื่อนไข ที่จะให้ผู้เรียน แสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมา กำหนดได้ 3 ลักษณะ •ลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาบทเรียน •ลักษณะของสิ่งเร้าเพื่อให้ผู้เรียนแสดง พฤติกรรมที่คาดหวังออกมา •ลักษณะที่เป็นเงื่อนไขของการกระทำ

10 Condition or Situation เช่น •อธิบายหลักการทำงานของ UPS •จำแนกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ •เมื่อกำหนดวงจรไฟฟ้ามาให้ สามารถอ่าน แบบได้ถูกต้อง •ต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างในบ้านได้ โดยไม่ ต้องดูแบบ

11 Standard or Criteria เป็นส่วนที่ใช้ระบุความสามารถขั้นต่ำของ ผู้เรียนว่าจะต้องทำได้เพียงใด จึงจะยอมรับ ได้ว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว •ลักษณะความเร็วหรือการบ่งเวลา •ลักษณะปริมาณที่ต่ำที่สุด •เป็นเกณฑ์ที่ไม่สามารถระบุเชิงความเร็วหรือ ปริมาณได้

12 Standard or Criteria เช่น •ท่องสูตรคูณตั้งแต่แม่ 2 ถึง แม่ 12 ได้จบ ภายใน 3 นาที •คำนวณโจทย์เรื่องบัญญัติไตรยางศ์ได้ 8 ใน 10 ข้อ •อธิบายความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ได้ •ระบุองค์ประกอบที่มีผลต่อความเร็วในการ ประมวลผลของคอมพิวเตอร์ได้

13 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม จำแนกตามลักษณะของการเรียนรู้ได้ 3 ส่วน •ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) •ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) •ด้านเจตพิสัย (Affective Domain)

14 Cognitive Domain วัตถุประสงค์ที่เน้นทางด้านความสามารถทาง สมรรถภาพทางสมองหรือการใช้ปัญญา •ความรู้ (Knowledge) •ความเข้าใจ (Comprehension) •การนำไปใช้ (Application) •การวิเคราะห์ (Analysis) •การสังเคราะห์ (Synthesis) •การประเมินผล (Evaluation)

15 Psychomotor Domain วัตถุประสงค์ที่แบ่งระดับพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ ทักษะความชำนาญ •การเลียนแบบ (Imitation) •การปฏิบัติได้โดยลำพัง (Manipulation) •การปฏิบัติได้ถูกต้องแม่นยำ (Precision) •การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและผสมผสาน (Articulation) •การปฏิบัติโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ (Naturalization)

16 Affective Domain วัตถุประสงค์ที่เน้นความสามารถทางความรู้สึก อารมณ์ เจตคติต่อสิ่งต่างๆ •การยอมรับ (Receiving) •การตอบสนอง (Responding) •การสร้างค่านิยม (Valuing) •ดำเนินการ (Organization) •แสดงลักษณะเฉพาะตนตามค่านิยม (Characterization by a Value)

17 สรุปการจำแนกวัตถุประสงค์

18 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม สำหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ นอกจากจะต้อง พิจารณาส่วนประกอบ ทั้ง 3 ส่วน แล้ว ยัง ต้องพิจารณาระดับของวัตถุประสงค์ด้วย เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์จะไม่สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาหรือ ประยุกต์ใช้งานด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนการสอนรายบุคคล

19 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ •Cognitive Domain –การฟื้นคืนความรู้ (Recalled Knowledge) –การประยุกต์ความรู้ (Applied Knowledge) –การส่งถ่ายความรู้ (transferred Knowledge) •Psychomotor Domain •Affective Domain

20 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ •Cognitive Domain –การฟื้นคืนความรู้ (Recalled Knowledge) มุ่งเน้นความสามารถของผู้เรียนใน ลักษณะการฟื้นคืนความจำออกมาใน ลักษณะของการเขียนหรือการอธิบายด้วย คำพูด เช่น บอกกฎแห่งความปลอดภัยในการ ทำงานได้ ยกตัวอย่างจำนวนเต็มแบบ Integer ได้

21 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ •Cognitive Domain –การประยุกต์ความรู้ (Applied Knowledge) มุ่งเน้นความสามารถของผู้เรียนในการ นำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใหม่ๆ ที่มีลักษณะ เดียวกันกับสิ่งที่เคยผ่านการเรียนรู้มาแล้ว ได้อย่างถูกต้อง เช่น สาธิตการทำงานของระบบ RFID ได้ อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสนใจได้

22 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ •Cognitive Domain –การส่งถ่ายความรู้ (transferred Knowledge) มุ่งเน้นความสามารถของผู้เรียนในการ ส่งถ่ายความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในงานใหม่ๆ ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากคุณลักษณะ เดิมที่ผู้เรียนมีประสบการณ์มาแล้วได้อย่าง ถูกต้อง เช่น วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดไวรัสใน ฮาร์คดิสค์ได้ พัฒนาคำสั่งการใช้งาน PDA โดยใช้ ภาษาไทยได้

23 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ •Psychomotor Domain เช่น ออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน สำนักงานของโรงงานได้ ปฏิบัติการเข้าหัวสาย UTP Cat 5 ได้ ภายใน 2 นาที

24 การจำแนกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ของบทเรียนคอมพิวเตอร์

25 ข้อพิจารณาในการเขียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม •ต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่บ่งถึงพฤติกรรมของ ผู้เรียนหลังจากที่ผ่านบทเรียนไปแล้ว •จะต้องระบุด้วยคำกิริยาที่บ่งถึงการกระทำที่ วัดได้หรือสังเกตได้ •ต้องเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้เรียน ไม่ใช่ พฤติกรรมผู้สอนหรือของบทเรียน •ต้องประกอบด้วยพฤติกรรมที่คาดหวัง เงื่อนไข และเกณฑ์ที่สมบูรณ์

26 ข้อพิจารณาในการเขียน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม •ครอบคลุมเนื้อหาสาระ สอดคล้องตรงตามหัว เรื่องเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน •แต่ละข้อ วัดพฤติกรรมเพียงด้านเดียวหรือ อย่างเดียวเท่านั้น •ควรวัดพฤติกรรมให้ครบทุกด้าน และมีระดับ ความยากสอดคล้องกับระดับของผู้เรียน •นิยมเขียนด้วยประโยคบอกเล่า มากกว่าการ ใช้ประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธ •เขียนด้วยประโยคหรือข้อความสั้นๆ ที่กระชับ และได้ใจความ

27 ตัวอย่างวัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม •อธิบายขั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับไฟล์ได้ ถูกต้อง •บอกส่วนประกอบของฮาร์ดดิสค์ได้ •วิเคราะห์อาการของคอมพิวเตอร์หลังจากติด ไวรัสแล้วแล้วได้ •อธิบายการทำงานของเครื่องพิมพ์ประเภท ต่างๆได้

28 ระดับความยากของวัตถุประสงค์ Difficulty of Objective

29 •ระดับของผู้เรียน (Level of Audience) •ความยากของเนื้อหา (Difficulty of Content)

30 Objective Analysis จบการบรรยายคำถาม


ดาวน์โหลด ppt Objective Analysis การวิเคราะห์วัตถุประสงค์. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของบทเรียน ได้แก่ •การกำหนดขอบเขตเนื้อหาบทเรียน •การออกแบบทดสอบที่ใช้ประเมินผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google