งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบทดสอบ วิชา การจัดการโครงการซอฟต์ปแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบทดสอบ วิชา การจัดการโครงการซอฟต์ปแวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบทดสอบ วิชา การจัดการโครงการซอฟต์ปแวร์
05/01/10

2 ข้อ 1 ทีมวิศวรรมซอฟต์แวร์ทีมหนึ่งเตรียมการพัฒนาโปรเจคแอพพลิเคชันบนมือถือซึ่งพัฒนาด้วยภาษาจาวา (median) และวิเคราะห์ได้ค่าต่างๆตามที่โจทย์ และสูตรที่ให้ จากนั้นพบ 342 errors ในระหว่าง software process (testing) จงหาค่าต่อไปนี้ FP, LOC, Productivity, error/KLOC, Tdev (10 points)

3 ข้อ 1(ต่อ) ตามโจทย์ ซึ่งค่า effort (PM) ที่ได้ประมาณการไว้ถือเป็นค่า ซึ่งเวลาที่ได้คือค่า ta หากกำหนดให้ค่า Eo ซึ่งเป็นค่า effort ที่น้อยที่สุดคือ 4 person/month จงออกแบบ PNR Curve ของโปรแกรมนี้ (curve ที่ได้จะต้องแทนค่าด้วยตัวเลขที่หามาได้ทุกค่า)

4

5 ta = tdev = เดือน t0 = 2.5x (E0)0.38 =2.5x (4)0.38 = เดือน t0 = 2td ดังนั้น td = 4.2/2 = ประมาณ 2 เดือน tmin = 0.75x td = 0.75x2 = ประมาณ 1.5 เดือน (Ed)0.38 = 2/2.5 = 0.8 Ed = 0.8 1/ = 0.55 ประมาณ 0.6

6

7 ข้อ 2 LOC= 33000, 12 person-years (effort) หากให้ทีมงานโปรเจคมี 8 คน โปรเจคนี้สามารถเสร็จสิ้นได้ประมาณ 1.3 ปี แต่หากเราขยายวันเสร็จโปรเจคนี้เป็น 1.75 ปี จะได้ค่า วิธีทำ เนื่องจากเราทราบค่า E =12, t=1.3 ดังนั้นจากสูตร E = L3/(P3t4) จึงคำนวณหาค่า P3 = L3/(E x t4) = /(12x1.34) P = (330003/(12x1.34) )1/3 = ประมาณ 10000 นำ P มาหาค่าเมื่อขยายวันเสร็จโปรเจคเป็น 1.75 E = L3/(P3t4) = /( x1.754) = ประมาณ person/years

8 ผลลัพธ์ที่ได้นี้มีความหมายว่าอย่างไร ?
***หมายความว่า หากเราเพิ่มเวลาอีก 6 เดือน จะสามารถลดจำนวนคนได้จาก 8 คน เหลือแค่ 4 คนได้

9 ข้อ 3 จากคำตอบข้อ 1 หากทีมงานโปรเจคมี 5 คน หากขยายวันเสร็จโปรเจคนี้เป็น 1 ปี จะได้ค่า E = L3/(P3t4) หา P = (63603/(17/12x(7/12)4) )1/3 P= (6360/(1.421/3x0.584) )1/3 = 6360/(1.12x0.48)= 11740 E = /( x14) = person /years คิดเป็น 1 คน หมายความว่า หากเราเพิ่มเวลาอีก 3 เดือน จะสามารถลดจำนวนคนได้ถึง 4 คน

10 PNR Curve to หมายถึง cost time ที่น้อยสุดสำหรับส่งผลิตภัณฑ์ เช่น เวลาในการส่งผลิตภัณฑ์(delivery time)ที่ทำให้เกิด effort น้อยสุด และ to = 2td td หมายถึง เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ค่าสูงสูดในเทอมของตารางการทำงานและทรัพยากรที่มีอยู่ ta หมายถึง เวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้กำหนดไว้แล้ว จาก curve หากมีการเร่งรัดการส่งมอบงานให้เร็วกว่า 0.75 td จะไม่สามารถทำได้ ซึ่งเรียกว่าช่วงเวลา “impossible region”


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบทดสอบ วิชา การจัดการโครงการซอฟต์ปแวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google