งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบทดสอบ วิชา การจัดการโครงการ ซอฟต์ปแวร์ 05/01/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบทดสอบ วิชา การจัดการโครงการ ซอฟต์ปแวร์ 05/01/10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เฉลยแบบทดสอบ วิชา การจัดการโครงการ ซอฟต์ปแวร์ 05/01/10

2 ข้อ 1 ทีมวิศวรรมซอฟต์แวร์ทีมหนึ่งเตรียมการพัฒนา โปรเจคแอพพลิเคชันบนมือถือซึ่งพัฒนาด้วย ภาษาจาวา (median) และวิเคราะห์ได้ค่าต่างๆ ตามที่โจทย์ และสูตรที่ให้ จากนั้นพบ 342 errors ในระหว่าง software process (testing) จงหาค่าต่อไปนี้ FP, LOC, Productivity, error/KLOC, Tdev (10 points)

3 ข้อ 1( ต่อ ) ตามโจทย์ ซึ่งค่า effort (PM) ที่ได้ ประมาณการไว้ถือเป็นค่า ซึ่งเวลาที่ได้คือ ค่า t a หากกำหนดให้ค่า E o ซึ่งเป็นค่า effort ที่น้อยที่สุดคือ 4 person/month จงออกแบบ PNR Curve ของโปรแกรมนี้ (curve ที่ได้จะต้องแทนค่าด้วยตัวเลขที่หา มาได้ทุกค่า )

4

5 t a = t dev = 7.33 เดือน t 0 = 2.5x (E 0 ) 0.38 =2.5x (4) 0.38 = 4.233 เดือน t 0 = 2t d ดังนั้น t d = 4.2/2 = ประมาณ 2 เดือน t min = 0.75x t d = 0.75x2 = ประมาณ 1.5 เดือน (E d ) 0.38 = 2/2.5 = 0.8 E d = 0.8 1/0.38 = 0.55 ประมาณ 0.6

6

7 ข้อ 2 LOC= 33000, 12 person-years (effort) หากให้ ทีมงานโปรเจคมี 8 คน โปรเจคนี้สามารถเสร็จ สิ้นได้ประมาณ 1.3 ปี แต่หากเราขยายวันเสร็จ โปรเจคนี้เป็น 1.75 ปี จะได้ค่า วิธีทำ เนื่องจากเราทราบค่า E =12, t=1.3 ดังนั้นจากสูตร E = L 3 /(P 3 t 4 ) จึงคำนวณหาค่า P 3 = L 3 /(E x t 4 ) = 33000 3 /(12x1.3 4 ) P = (33000 3 /(12x1.3 4 ) ) 1/3 = ประมาณ 10000 นำ P มาหาค่าเมื่อขยายวันเสร็จโปรเจคเป็น 1.75 E = L 3 /(P 3 t 4 ) = 33000 3 /(10000 3 x1.75 4 ) = ประมาณ 3.83 person/years

8 ผลลัพธ์ที่ได้นี้มีความหมายว่าอย่างไร ? *** หมายความว่า หากเราเพิ่มเวลาอีก 6 เดือน จะ สามารถลดจำนวนคนได้จาก 8 คน เหลือแค่ 4 คนได้

9 ข้อ 3 จากคำตอบข้อ 1 หากทีมงานโปรเจคมี 5 คน หากขยายวันเสร็จโปรเจคนี้เป็น 1 ปี จะได้ค่า E = L 3 /(P 3 t 4 ) หา P = (6360 3 /(17/12x(7/12) 4 ) ) 1/3 P= (6360/(1.42 1/3 x0.58 4 ) ) 1/3 = 6360/(1.12x0.48)= 11740 E = 6360 3 /(11740 3 x1 4 ) = 0.159 person /years คิดเป็น 1 คน หมายความว่า หากเราเพิ่มเวลาอีก 3 เดือน จะ สามารถลดจำนวนคนได้ถึง 4 คน

10 PNR Curve t o หมายถึง cost time ที่น้อยสุดสำหรับส่ง ผลิตภัณฑ์ เช่น เวลาในการส่งผลิตภัณฑ์ (delivery time) ที่ทำให้เกิด effort น้อยสุด และ t o = 2t d t d หมายถึง เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ ค่าสูงสูดในเทอมของตารางการทำงานและ ทรัพยากรที่มีอยู่ t a หมายถึง เวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ ได้กำหนดไว้แล้ว จาก curve หากมีการเร่งรัดการส่งมอบงานให้ เร็วกว่า 0.75 t d จะไม่สามารถทำได้ ซึ่งเรียกว่า ช่วงเวลา “impossible region”


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบทดสอบ วิชา การจัดการโครงการ ซอฟต์ปแวร์ 05/01/10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google