งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 การ วิเคราะห์โครงข่ายงาน PERT/CPM ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 การ วิเคราะห์โครงข่ายงาน PERT/CPM ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 การ วิเคราะห์โครงข่ายงาน PERT/CPM ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล

2 ประเด็นบทที่ 11 - ความหมายของโครงการ - ลักษณะของปัญหา - การบริหารโครงการ - การสร้าง PERT/CPM

3 การประเมินวิเคราะห์โครงการ (PERT) PERT :  P = program or project or performance  E = Evaluation  R = Review  T = Technique

4 PERT คือ วิธีการที่ในการวิเคราะห์กระบวนการหรือ กลไกการทำงานของโครงการ งาน หรือ แผนงาน ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการควบคุม ลด ความยุ่งยากและการทำงานซ้ำซ้อน CPM = Critical Path Method การพิจารณาสายงานวิกฤต

5 CPM = Critical Path Method การพิจารณาสายงานวิกฤต อาศัยข่ายงาน (network) แสดงความสัมพันธ์ของ งานต่างๆ ในโครงการที่มีตำแหน่งงานเป็นจุดรวม และจุดแยกของกลุ่มงานต่างๆ ข้อแตกต่างของ CPM และ PERT คือ CPM จะ แสดงงานและระยะเวลาของงานที่จะเกิดปัญหาขึ้น ในอนาคต

6 ประโยชน์ของ PERT/CPM เพื่อช่วยในด้านการวางแผนโครงการ เพื่อช่วยในการควบคุมโครงการ เพื่อช่วยในการบริหารทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ เพื่อช่วยในการบริหารโครงการ

7 ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสร้าง PERT/CPM data ของงาน, โครงการ, องค์กร  ลักษณะงาน  ความเกี่ยวข้อง, ความเชื่อมโยงของงาน  ผู้รับผิดชอบงาน  อำนาจการตัดสินใจ  เวลา และงบประมาณ  อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความเกี่ยวข้องกับองค์กร ภายนอก แนวคิดการกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจ อาทิ efficiency, maximax maximin

8 สิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ data  ระบบ กระบวนการ และกลไก  ความคิด (Concept)  ปัจจัยเข้า (Input)  กระบวนการ (Process)  ผลผลิต (Product) ความเชื่อมโยงของงาน (net work) ลำดับชั้นของงาน

9 สิ่งที่ต้องทราบในการสร้าง PERT สัญลักษณ์ ตำแหน่ง งานเสริมหรืองานจำลอง (dummy activity) ข้อควรระวัง สายงานต้องไม่มีการไหลย้อนกลับ node Dummy activity

10 วิธีการวิเคราะห์ PERT/CPM ES = earliest start ( เวลาที่เร็วที่สุดที่จะเริ่มงาน ได้ ) EF = earliest finish ( เวลาที่เสร็จสิ้นเร็วที่สุดของ งาน ) LS = Latest start ( เวลาที่ช้าที่สุดที่จะเริ่มงาน ได้ ) LF = Latest finish( เวลาที่เสร็จสิ้นช้าที่สุดของ งาน ) FS = free slack ( ระยะเวลาของงานที่จะล่าช้าได้ โดยไม่มีผลกระทบต่องานอื่น ) TS = total slack time ( ระยะเวลารวมของงานที่ จะล่าช้าได้โดยไม่มีผลของโครงการ ) t = time ( เวลาของงาน )

11 ขั้นตอนในการสร้าง PERT การวิเคราะห์งาน  ลักษณะงาน โครงการ  ความเกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยงของงาน  เวลาที่ใช้ ของแต่ละงาน  ลำดับของงาน  ต้นทุนหรืองบประมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละ งาน  ผู้รับผิดชอบ  ทรัพยากรที่ใช้ การสร้างตาราง PERT งานหลัก งานรอง งานย่อย งานที่ไม่เกี่ยวข้อง ความสำคัญ ของงาน

12

13 กรณีตัวอย่าง การทำวิจัย การวิเคราะห์งาน  ลักษณะงาน  ความเกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยงของงาน  เวลาที่ใช้ ของแต่ละงาน  ลำดับของงาน  ต้นทุนหรืองบประมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละ งาน  ผู้รับผิดชอบ  ทรัพยากรที่ใช้ การสร้างตาราง PERT

14

15 ลักษณะของ PERT แบบที่หนึ่ง A B C D E FG K J IH L M 13 ลำดับงาน

16 ลักษณะของ PERT แบบที่สอง A B C DEF G K J I H L M 11 ลำดับงาน

17 วิธีการวิเคราะห์ การกำหนดเวลาอย่างเร็วที่สุด (Earliest Time) การกำหนดเวลาอย่างช้าที่สุด (Latest Time) การกำหนดงานวิกฤต

18 การกำหนดเวลาอย่างเร็วที่สุด (Earliest Time) เป็นการคำนวณหาว่าแต่ละกิจกรรมในโครงการจะ เริ่มต้นทำงานได้เร็วที่สุด (ES) เมื่อใด และจะเสร็จ อย่างรวดเร็วที่สุด (EF) ได้เมื่อใด โดยคำนวณจาก จุดเริ่มต้นของโครงการจนสิ้นสุดโครงการ 04A 4 ESEF เริ่มต้น 03C 3 ESEF 46B 2 ESEF 614D 8 ESEF 1418E 4 ESEF

19 การกำหนดเวลาอย่างช้าที่สุด (Latest Time) เป็นการคำนวณหาเวลาในการดำเนินโครงการ อย่างช้าที่สุดแล้วแต่ละกิจกรรมในโครงการจะ เริ่มต้นทำงานได้เมื่อใด (LS) และจะแล้วเสร็จ เมื่อใด (LF) โดยคำนวณจากจุดสิ้นสุดโครงการ ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นโครงการ 04 04 A 4 ESEF เริ่มต้น 03 14 C 3 ESEF 46 46 B 2 ESEF 614 6 D 8 ESEF 1418 1418 E 4 ESEF LSLF LSLFLSLFLSLF LSLF

20 การกำหนดงานวิกฤต การนำเวลาในการทำงานอย่างรวดเร็วที่สุดลบ เวลาในการทำงานอย่างช้าที่สุด เพื่อกำหนด กิจกรรมวิกฤต ซึ่งก็คือการกำหนดเส้นทางที่ เชื่อมต่อกิจกรรมวิกฤตเข้าด้วยกัน วิธีการกำหนดงานวิกฤต

21

22 การคำนวณข่ายงานแบบ PERT เป็นการวิเคราะห์ข่ายโครงการในด้านของเวลาและ ความเป็นไปได้ในการบริหารโครงการ  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้เร็วที่สุด (Optimistic time) : a  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้ช้าที่สุด (Pessimistic time) : b  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จได้เป็นส่วนมาก (most likely time) : m

23 ความน่าจะเป็นของโครงการ ทดสอบสมมติฐาน โอกาสในการที่จะเร่งรัดโครงการ H0 : สามารถเร่งรัดโครงการได้ Ha : ไม่สามารถเร่งรัดโครงการได้

24 การเร่งรัดโครงการ เป็นการจัดการโครงการที่ทำให้โครงการเสร็จได้ เร็วขึ้น โดยอาจทำได้โดยการควบคุมงานวิกฤต ให้เสร็จตามกำหนดหรือเร็วกว่ากำหนด โดยการ เร่งรัดโครงการนี้อาจทำให้ส่งผลต่อต้นทุนของ โครงการให้เพิ่มขึ้น หรืออาจจะลดลงก็ได้ การวิเคราะห์การเร่งรัดโครงการ  เวลาดำเนินงานปกติ (normal time : Tn)  เวลาดำเนินงานอย่างเร่งรัด (crash time : Tc)  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติ (normal cost : Cn)  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างเร่งรัด (crash cost : Cc) Avg. crash cost คือ ค่าใช้จ่ายในการเร่งรัดโครงการต่อหนึ่งหน่วยเวลา

25


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 การ วิเคราะห์โครงข่ายงาน PERT/CPM ภาคการศึกษา 1/2552 อ. นัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google