งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1.2 (1 – 4), 1.4 (2), 6.2 (1), 6.3 (1), 6.4 (1 – 2) และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1.2 (1 – 4), 1.4 (2), 6.2 (1), 6.3 (1), 6.4 (1 – 2) และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1.2 (1 – 4), 1.4 (2), 6.2 (1), 6.3 (1), 6.4 (1 – 2) และ 6.5 (1) ผู้สอน นายประยุทธ เขื่อนแก้ว

2 สาระการ เรียนรู้ การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มของ การบวก สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มของ การบวก การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มของ การคูณ สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มของ การคูณ สมบัติการแจกแจงของการคูณ สมบัติการแจกแจงของการคูณ การคูณจำนวนที่หลายหลักกับจำนวนที่มี หลายหลัก การคูณจำนวนที่หลายหลักกับจำนวนที่มี หลายหลัก การหารจำนวนที่ตัวตั้งและตัวหารมี หลายหลัก การหารจำนวนที่ตัวตั้งและตัวหารมี หลายหลัก โจทย์ปัญหาการบวก การลบการคูณและ การหาร โจทย์ปัญหาการบวก การลบการคูณและ การหาร การบวก การลบการคูณ การหาร ระคน การบวก การลบการคูณ การหาร ระคน โจทย์ปัญหาการบวก การลบการคูณ การ หาร ระคน โจทย์ปัญหาการบวก การลบการคูณ การ หาร ระคน การสร้างโจทย์ และโจทย์ปัญหา การสร้างโจทย์ และโจทย์ปัญหา

3 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหาร ให้สามารถหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ และแสดงวิธีทำได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหาร ให้สามารถหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ และแสดงวิธีทำได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหาร ระคนให้สามารถหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ และแสดงวิธีทำได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหาร ระคนให้สามารถหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ และแสดงวิธีทำได้ เมื่อกำหนดโจทย์ให้สามารถใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม และสมบัติการแจกแจงเพื่อช่วย ในการคิดคำนวณได้ เมื่อกำหนดโจทย์ให้สามารถใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม และสมบัติการแจกแจงเพื่อช่วย ในการคิดคำนวณได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหาร ให้สามารถวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีทำ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ ได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหาร ให้สามารถวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีทำ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ ได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหาร ระคนให้สามารถวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธี ทำพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ ที่ได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหาร ระคนให้สามารถวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธี ทำพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ ที่ได้ เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ สามารถสร้างโจทย์และ โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคำตอบ และแสดงวิธีทำได้ เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ สามารถสร้างโจทย์และ โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคำตอบ และแสดงวิธีทำได้

4 สมบัติการสลับที่ของบวก สมบัติการ เปลี่ยนกลุ่มของการบวก การบวก (Addition) หมายถึง การนำ จำนวนสองจำนวนมารวมกัน รวมสองจำนวนเข้าด้วยกัน ผลของการรวมกัน จากภาพเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 6  5 = 11 ตัวตั้ง ตัวบวก ผลบวก หรือ ผลรวม หรือ ผลลัพธ์

5 จำนวนสองจำนวนรวมกันเราสามารถสลับตำแหน่ง จากตัวตั้งเป็นตัวบวก และจากตัวบวกเป็นตัวตั้งได้ โดยผลบวกจะมีค่าเท่ากัน เรียกว่า สมบัติการสลับที่ของการบวก เช่น 25 + 30= 5530 + 25= 50 ดังนั้น 25 + 30 = 30 + 25 27 + 73= 10073 + 27= 100 ดังนั้น 27 + 73= 73 + 27 ดังนั้นสรุปได้ว่า A + B = B + A

6 ตัวอย่าง จงหาผลบวกต่อไปนี้ และ สรุปว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่ ก. 25,430 + 13,789 =  วิธีทำ 25,430 13,789  39,219 ดังนั้นสรุปได้ว่า 25,430 + 13,789 = 13,789 + 25,430 = 39,219 ข. 13,789 + 25,430 =  วิธีทำ 13,789 25,430  39,219

7 สมบัติการเปลี่ยน กลุ่มของการบวก รวมสามจำนวนเข้าด้วยกันผลของการรวมกัน จากภาพเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า 8  4  6 = 18 จำนวนที่ 1 จำนวนที่ 2 จำนวนที่ 3 ผลบวก หรือผลลัพธ์ ( 8  4 )  6= 18 หรือ 8  ( 4  6 )= 18

8 จำนวนสามจำนวนรวมกัน สามารถนำจำนวนที่ 1 รวมกับจำนวนที่ 2 ก่อน แล้วจึงนำจำนวนที่ 3 มารวม หรือ นำจำนวนที่ 2 รวมกับจำนวนที่ 3 ก่อน แล้วจึงนำจำนวนที่ 1 มารวม โดยผลบวกจะมีค่าเท่ากัน เรียกว่า สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก เช่น (45 + 30) + 23 = 45 + (30 + 23) 75 + 23 = 45 + 53 98 = 98 (57 + 43) + 65 = 57 + (43 + 65) 100 + 65 = 57 + 108 165 = 165 ดังนั้นสรุปได้ว่า ( A + B ) + C = A + ( B + C )

9 ตัวอย่าง จงหาผลบวกต่อไปนี้ และ สรุปว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่ ก. (5,243 + 3,809) + 1,254 =  วิธีทำ = (5,243 + 3,809) + 1,254 = 9,052 + 1,254 = 10,306 ข. 5,243 + ( 3,809 + 1,254 ) =  วิธีทำ = 5,243 + (3,809 + 1,254) = 5,243 + 5,063 = 10,306 ดังนั้นสรุปได้ว่า (5,243+3,809)+1,254 = 5,243+(3,809+1,254) = 10,306


ดาวน์โหลด ppt ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1.2 (1 – 4), 1.4 (2), 6.2 (1), 6.3 (1), 6.4 (1 – 2) และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google