งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร นายประยุทธ เขื่อนแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร นายประยุทธ เขื่อนแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร นายประยุทธ เขื่อนแก้ว
ชุดการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร มาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1.2 (1 – 4) , 1.4 (2) , 6.2 (1) , 6.3 (1) , 6.4 (1 – 2) และ 6.5 (1) ผู้สอน นายประยุทธ เขื่อนแก้ว

2 สาระการเรียนรู้ การบวกจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน
สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก การลบจำนวนที่มีหลายหลักสองจำนวน สมบัติการสลับที่และการเปลี่ยนกลุ่มของการคูณ สมบัติการแจกแจงของการคูณ การคูณจำนวนที่หลายหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก การหารจำนวนที่ตัวตั้งและตัวหารมีหลายหลัก โจทย์ปัญหาการบวก การลบการคูณและการหาร การบวก การลบการคูณ การหาร ระคน โจทย์ปัญหาการบวก การลบการคูณ การหาร ระคน การสร้างโจทย์ และโจทย์ปัญหา

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหารให้สามารถหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ และแสดงวิธีทำได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหารระคนให้สามารถหาคำตอบ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ และแสดงวิธีทำได้ เมื่อกำหนดโจทย์ให้สามารถใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม และสมบัติการแจกแจงเพื่อช่วยในการคิดคำนวณได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหารให้สามารถวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีทำพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ เมื่อกำหนดโจทย์การบวก การลบ การคูณและการหารระคนให้สามารถวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบและแสดงวิธีทำพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ เมื่อกำหนดสถานการณ์ให้ สามารถสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคำตอบ และแสดงวิธีทำได้

4 สมบัติการสลับที่ของบวก สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
การบวก (Addition) หมายถึง การนำจำนวนสองจำนวนมารวมกัน รวมสองจำนวนเข้าด้วยกัน ผลของการรวมกัน จากภาพเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า  = ตัวตั้ง ตัวบวก ผลบวก หรือ ผลรวม หรือ ผลลัพธ์

5 จำนวนสองจำนวนรวมกันเราสามารถสลับตำแหน่ง
จากตัวตั้งเป็นตัวบวก และจากตัวบวกเป็นตัวตั้งได้ โดยผลบวกจะมีค่าเท่ากัน เรียกว่า สมบัติการสลับที่ของการบวก เช่น = = 50 ดังนั้น = = = 100 ดังนั้น = ดังนั้นสรุปได้ว่า A + B = B + A

6 ดังนั้นสรุปได้ว่า 25,430 + 13,789 = 13,789 + 25,430 = 39,219
ตัวอย่าง จงหาผลบวกต่อไปนี้ และสรุปว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่ ก. 25, ,789 =  วิธีทำ 25,430 13,789  39,219 ข. 13, ,430 =  วิธีทำ 13,789 25,430  39,219 ดังนั้นสรุปได้ว่า 25, ,789 = 13, ,430 = 39,219

7 สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก
รวมสามจำนวนเข้าด้วยกัน ผลของการรวมกัน จากภาพเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า   = จำนวนที่ 1 จำนวนที่ 2 จำนวนที่ ผลบวก หรือผลลัพธ์ ( 8  4 )  6 = หรือ 8  ( 4  6 ) = 18

8 จำนวนสามจำนวนรวมกัน สามารถนำจำนวนที่ 1 รวมกับจำนวนที่ 2 ก่อน
แล้วจึงนำจำนวนที่ 3 มารวม หรือ นำจำนวนที่ 2 รวมกับจำนวนที่ 3 ก่อน แล้วจึงนำจำนวนที่ 1 มารวม โดยผลบวกจะมีค่าเท่ากัน เรียกว่า สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มของการบวก เช่น ( ) = ( ) = = ( ) = ( ) = = ดังนั้นสรุปได้ว่า ( A + B ) + C = A + ( B + C )

9 ตัวอย่าง จงหาผลบวกต่อไปนี้ และสรุปว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่
ตัวอย่าง จงหาผลบวกต่อไปนี้ และสรุปว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่ (5, ,809) + 1,254 =  วิธีทำ = (5, ,809) + 1,254 = 9, ,254 = 10,306 5,243 + ( 3, ,254 ) =  วิธีทำ = 5,243 + (3, ,254) = 5, ,063 = 10,306 ดังนั้นสรุปได้ว่า (5,243+3,809)+1,254 = 5,243+(3,809+1,254) = 10,306


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร นายประยุทธ เขื่อนแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google