งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)

2 การออกแบบ การออกแบบ (Design) คือการแปลความต้องการ (Requirement) ให้กลายเป็นแบบเพื่อความสะดวกในการนำไปพัฒนาเป็นโค้ดต่อไป

3 การออกแบบใน PSP PSP มองการออกแบบเป็น 2 มิติ คือ การติดต่อกับภายนอก
ระบบที่ไม่มีการติดต่อภายนอก (Internal)/ระบบที่มีการติดต่อภายนอก (External) การเปลี่ยนแปลงของระบบ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง (Dynamic)/ ระบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Static)

4 การออกแบบใน PSP (ต่อ) Internal External Static
Logic Specification Design <Pseudocode> Operational Specification Design <Use Case Diagram> Dynamic Functional Specification Design <Declarations> State Specification Design <State Diagram>

5 Logic Specification Template
ออกแบบ Pseudocode ของโปรแกรม หรือของ Part

6 Operational Specification Template
ออกแบบการติดต่อระหว่างโปรแกรมหรือ Part กับ ผู้ใช้ โปรแกรม หรือ Part อื่น

7 Functional Specification Template
ออกแบบตัวแปร ฟังก์ชัน หรือส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม

8 State Specification Template
ออกแบบการเปลี่ยนแปลง State ของโปรแกรมหรือ Part

9 การใช้ PROBE

10 PROBE ย่อมาจาก PROxy Base Estimating
เป็นวิธีทำนายขนาดและเวลาที่จะใช้ในการพัฒนาชิ้นงาน โดยอ้างอิงจากข้อมูลเก่า มี 4 ระดับคือ A (แม่นยำสูงสุด), B, C, D (แม่นยำน้อยสุด)

11 PROBE D ใช้การตัดสินเชิงวิศวกรรม (Engineering Judgment) ในการทำนาย

12 PROBE C ใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลเก่าในการทำนาย
ต้องมีข้อมูลเก่าอย่างน้อย 2 ชุด เวลา ขนาด

13 PROBE A และ PROBE B ใช้สมการเส้นตรงที่ได้จากข้อมูลเก่าในการทำนาย
ต้องมีข้อมูลเก่าอย่างน้อย 3 ชุด เวลา ขนาด

14 การเลือกใช้ PROBE หากเป็นไปได้ เลือกใช้ A ก่อน หากไม่ได้จึงเปลี่ยนเป็น B C และ D ตามลำดับ การใช้ PROBE A และ B ต้องมั่นในว่าค่า R2 (ดูได้ใน Size Estimating Template) สูงกว่า 0.5 (แสดงถึงนัยสำคัญของสหสัมพันธ์ข้อมูล)

15 PSP2.1

16 PSP2.1 เก็บข้อมูลเหมือน PSP2
ระบบคำนวณเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนให้เอง โดยอ้างอิงจากข้อมูลเก่า เพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนการออกแบบระบบ

17 กระบวนการพัฒนาในมุมมองของ PSP2.1
Plan วางแผนและประมาณการพัฒนา Design (DLD) แปลงเอกสารความต้องการเป็นแบบ Design Review (DLDR) ตรวจทานแบบ Code พัฒนาโค้ดตามแบบ Code Review (CR) ตรวจทานโค้ด Compile แปลงโค้ดเป็นโปรแกรม (เฉพาะภาษาที่ต้องแปลง) Unit Test (UT) ทดสอบและแก้ Bug Post Mortem (PM) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล

18 สรุปข้อมูล

19 ขนาดโปรแกรม บรรทัด

20 เวลาที่ใช้พัฒนา นาที

21 การทำนายขนาด

22 การทำนายเวลา

23 จำนวนข้อผิดพลาด

24 ความหนาแน่นของข้อผิดพลาด

25 ความเร็วในการทำ Design Review
มาตรฐาน 400 LOC/Hr

26 ความเร็วในการทำ Code Review
มาตรฐาน 200 LOC/Hr

27 ปัญหาที่พบ ไม่ได้ทำ Code Review Checklist
ทำ Design & Code Review เร็วเกินไป จนหาข้อผิดพลาดไม่เจอ ไม่ได้ทำ Design & Code Review ไม่ได้แยก Test Report PIP เน้นการปรับปรุงโปรแกรมมากเกินไป ควรเน้นการปรับปรุงกระบวนการมากกว่าโปรแกรม

28 การใช้งาน PSP2.1

29 กรุณา Backup ข้อมูลก่อนทดลองทำตาม

30 ขั้นตอนการใช้งาน สร้างโครงการ Program 4 (PSP2.1) เปิดโครงการ Program 4
บันทึกกระบวนการใน Time Log อ่านและประมาณความยากง่ายของโจทย์จาก A4.doc บันทึกส่วนประกอบที่โปรแกรมควรมีใน Size Estimating Template ออกแบบส่วนประกอบของโปรแกรม เลือกใช้ PROBE ที่เหมาะสมเพื่อประมาณเวลาและขนาดของโปรแกรม พัฒนาโครงการและบันทึก Time Log บันทึก Bug ลงใน Defect Log บันทึกผลการทดสอบลงใน Test Report บันทึกขนาดส่วนประกอบที่สร้างขึ้นจริงใน Size Estimating Template บันทึกขนาดสุดท้ายของโปรแกรมใน Project Plan Summary ปรับปรุง Code Review Checklist และ Design Review Checklist บันทึกข้อเสนอการปรับปรุงกระบวนการลงใน PIP ตรวจสอบรายการส่ง ปิดโครงการ Program 4

31 1. สร้างโครงการ Program 4

32 1. สร้างโครงการ Program 4 (ต่อ)

33 1. สร้างโครงการ Program 4 (ต่อ)
เลือกกระบวนการ ของ PSP2.1

34 1. สร้างโครงการ Program 4 (ต่อ)
เลือกตัวชี้วัดเป็น Lines of Code

35 6. ออกแบบส่วนประกอบของโปรแกรม
สร้างเอกสารการออกแบบที่เกี่ยวข้องในหมวดของ Logical Specification Design Operational Specification Design Functional Specification Design State Specification Design

36 7. เลือกใช้ PROBE ที่เหมาะสมเพื่อประมาณเวลาและขนาดของโปรแกรม
เลือก PROBE Method เป็น A B หรือ C ตามความเหมาะสม

37 15. ตรวจสอบรายการส่ง Source Code Coding Standard
Design Review Checklist Code Review Checklist Logical Specification Design Operational Specification Design Functional Specification Design State Specification Design ฐานข้อมูลของ PSP Student Workbook ที่มีข้อมูลต่อไปนี้ครบถ้วน Project Plan Summary Time Recording Log Defect Recording Log Test Report PIP

38 การบ้าน #4

39 การบ้าน #4 เขียนโปรแกรมที่มีความสามารถดังต่อไปนี้
คำนวณหาช่วงกลุ่มของชุดข้อมูล โดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม เล็กมาก (VS) เล็ก (S) ปานกลาง (M) ใหญ่ (L) และใหญ่มาก (VL) ดูรายละเอียดใน A4.doc

40 การบ้าน #4 รายการส่ง (A4.doc หน้า 18) Source Code
Design Review Checklist Code Review Checklist Coding Standard (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) Logical Specification Design Operational Specification Design Functional Specification Design State Specification Design ฐานข้อมูลของ PSP Student Workbook ที่มีข้อมูลต่อไปนี้ครบถ้วน Project Plan Summary Time Recording Log Defect Recording Log Test Report PIP

41 การบ้าน #4 คะแนนรวม 10 คะแนน สามารถใช้งานได้จริงและไม่พบ Bug 1 คะแนน
กรอก Size Estimation Template ถูกต้องและครบถ้วน ½ คะแนน กรอก Time Log ถูกต้องและครบถ้วน ½ คะแนน กรอก Defect Log ถูกต้องและครบถ้วน ½ คะแนน กรอก Test Report ถูกต้องและครบถ้วน ½ คะแนน ปรับปรุง Code Review Checklist ½ คะแนน ปรับปรุง Design Review Checklist ½ คะแนน สร้าง Logical Specification Design 1 คะแนน สร้าง Operational Specification Design 1 คะแนน สร้าง Functional Specification Design 1 คะแนน สร้าง State Specification Design 1 คะแนน กรอก PIP ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างน้อย 1 รายการ 2 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google