งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design). การออกแบบ  การออกแบบ (Design) คือการแปล ความต้องการ (Requirement) ให้ กลายเป็นแบบเพื่อความสะดวกในการ นำไปพัฒนาเป็นโค้ดต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design). การออกแบบ  การออกแบบ (Design) คือการแปล ความต้องการ (Requirement) ให้ กลายเป็นแบบเพื่อความสะดวกในการ นำไปพัฒนาเป็นโค้ดต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design)

2 การออกแบบ  การออกแบบ (Design) คือการแปล ความต้องการ (Requirement) ให้ กลายเป็นแบบเพื่อความสะดวกในการ นำไปพัฒนาเป็นโค้ดต่อไป

3 การออกแบบใน PSP  PSP มองการออกแบบเป็น 2 มิติ คือ  การติดต่อกับภายนอก ระบบที่ไม่มีการติดต่อภายนอก (Internal)/ ระบบที่มีการติดต่อภายนอก (External)  การเปลี่ยนแปลงของระบบ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง (Dynamic)/ ระบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Static)

4 การออกแบบใน PSP ( ต่อ ) InternalExternal StaticLogic Specification Design Operational Specification Design Dyna mic Functional Specification Design State Specification Design

5 Logic Specification Template ออกแบบ Pseudoco de ของ โปรแกรม หรือของ Part

6 Operational Specification Template ออกแบบ การติดต่อ ระหว่าง โปรแกรม หรือ Part กับ ผู้ใช้ โปรแกรม หรือ Part อื่น

7 Functional Specification Template ออกแบบ ตัวแปร ฟังก์ชัน หรือ ส่วนประกอ บต่างๆ ของ โปรแกรม

8 State Specification Template ออกแบบ การ เปลี่ยนแปล ง State ของ โปรแกรม หรือ Part

9 การใช้ PROBE

10 PROBE  ย่อมาจาก PROxy Base Estimating  เป็นวิธีทำนายขนาดและเวลาที่จะใช้ ในการพัฒนาชิ้นงาน โดยอ้างอิงจาก ข้อมูลเก่า  มี 4 ระดับคือ A ( แม่นยำสูงสุด ), B, C, D ( แม่นยำน้อยสุด )

11 PROBE D  ใช้การตัดสินเชิงวิศวกรรม (Engineering Judgment) ในการ ทำนาย

12 PROBE C  ใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูลเก่าในการ ทำนาย  ต้องมีข้อมูลเก่าอย่างน้อย 2 ชุด ขนาด เวลา

13 PROBE A และ PROBE B  ใช้สมการเส้นตรงที่ได้จากข้อมูลเก่า ในการทำนาย  ต้องมีข้อมูลเก่าอย่างน้อย 3 ชุด ขนาด เวลา

14 การเลือกใช้ PROBE  หากเป็นไปได้ เลือกใช้ A ก่อน หาก ไม่ได้จึงเปลี่ยนเป็น B C และ D ตามลำดับ  การใช้ PROBE A และ B ต้องมั่นใน ว่าค่า R 2 ( ดูได้ใน Size Estimating Template) สูงกว่า 0.5 ( แสดงถึง นัยสำคัญของสหสัมพันธ์ข้อมูล )

15 PSP2.1

16  เก็บข้อมูลเหมือน PSP2  ระบบคำนวณเวลาที่ใช้ในแต่ละ ขั้นตอนให้เอง โดยอ้างอิงจากข้อมูล เก่า  เพิ่มรายละเอียดในขั้นตอนการ ออกแบบระบบ

17 กระบวนการพัฒนาใน มุมมองของ PSP2.1 Plan Design (DLD) Code Compile Unit Test (UT) Post Mortem (PM)  วางแผนและประมาณการพัฒนา  แปลงเอกสารความต้องการเป็นแบบ  พัฒนาโค้ดตามแบบ  แปลงโค้ดเป็นโปรแกรม ( เฉพาะภาษาที่ ต้องแปลง )  ทดสอบและแก้ Bug  สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล Code Review (CR) Design Review (DLDR)  ตรวจทานแบบ  ตรวจทานโค้ด

18 สรุปข้อมูล

19 ขนาดโปรแกรม บรร ทัด

20 เวลาที่ใช้พัฒนา นาที

21 การทำนายขนาด

22 การทำนายเวลา

23 จำนวนข้อผิดพลาด

24 ความหนาแน่นของ ข้อผิดพลาด

25 ความเร็วในการทำ Design Review มาตรฐาน 400 LOC/Hr

26 ความเร็วในการทำ Code Review มาตรฐาน 200 LOC/Hr

27 ปัญหาที่พบ  ไม่ได้ทำ Code Review Checklist  ทำ Design & Code Review เร็ว เกินไป จนหาข้อผิดพลาดไม่เจอ  ไม่ได้ทำ Design & Code Review  ไม่ได้แยก Test Report  PIP เน้นการปรับปรุงโปรแกรมมาก เกินไป ควรเน้นการปรับปรุง กระบวนการมากกว่าโปรแกรม

28 การใช้งาน PSP2.1

29 กรุณา Backup ข้อมูลก่อน ทดลองทำตาม

30 ขั้นตอนการใช้งาน  สร้างโครงการ Program 4 (PSP2.1)  เปิดโครงการ Program 4  บันทึกกระบวนการใน Time Log  อ่านและประมาณความยากง่ายของโจทย์จาก A4.doc  บันทึกส่วนประกอบที่โปรแกรมควรมีใน Size Estimating Template  ออกแบบส่วนประกอบของโปรแกรม  เลือกใช้ PROBE ที่เหมาะสมเพื่อประมาณเวลาและขนาด ของโปรแกรม  พัฒนาโครงการและบันทึก Time Log  บันทึก Bug ลงใน Defect Log  บันทึกผลการทดสอบลงใน Test Report  บันทึกขนาดส่วนประกอบที่สร้างขึ้นจริงใน Size Estimating Template  บันทึกขนาดสุดท้ายของโปรแกรมใน Project Plan Summary  ปรับปรุง Code Review Checklist และ Design Review Checklist  บันทึกข้อเสนอการปรับปรุงกระบวนการลงใน PIP  ตรวจสอบรายการส่ง  ปิดโครงการ Program 4

31 1. สร้างโครงการ Program 4

32 1. สร้างโครงการ Program 4 ( ต่อ )

33 เลือกกระบวนการ ของ PSP2.1

34 1. สร้างโครงการ Program 4 ( ต่อ ) เลือกตัวชี้วัดเป็น Lines of Code

35 6. ออกแบบส่วนประกอบของ โปรแกรม  สร้างเอกสารการออกแบบที่เกี่ยวข้อง ในหมวดของ  Logical Specification Design  Operational Specification Design  Functional Specification Design  State Specification Design

36 7. เลือกใช้ PROBE ที่เหมาะสม เพื่อประมาณเวลาและขนาดของ โปรแกรม เลือก PROBE Method เป็น A B หรือ C ตามความ เหมาะสม

37 15. ตรวจสอบรายการส่ง  Source Code  Coding Standard  Design Review Checklist  Code Review Checklist  Logical Specification Design  Operational Specification Design  Functional Specification Design  State Specification Design  ฐานข้อมูลของ PSP Student Workbook ที่มีข้อมูลต่อไปนี้ ครบถ้วน  Project Plan Summary  Time Recording Log  Defect Recording Log  Test Report  PIP

38 การบ้าน #4

39  เขียนโปรแกรมที่มีความสามารถ ดังต่อไปนี้  คำนวณหาช่วงกลุ่มของชุดข้อมูล โดย ใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม เล็กมาก (VS) เล็ก (S) ปานกลาง (M) ใหญ่ (L) และใหญ่มาก (VL)  ดูรายละเอียดใน A4.doc

40 การบ้าน #4  รายการส่ง (A4.doc หน้า 18)  Source Code  Design Review Checklist  Code Review Checklist  Coding Standard ( ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง )  Logical Specification Design  Operational Specification Design  Functional Specification Design  State Specification Design  ฐานข้อมูลของ PSP Student Workbook ที่มีข้อมูลต่อไปนี้ ครบถ้วน Project Plan Summary Time Recording Log Defect Recording Log Test Report PIP

41 การบ้าน #4  คะแนนรวม 10 คะแนน  สามารถใช้งานได้จริงและไม่พบ Bug 1 คะแนน  กรอก Size Estimation Template ถูกต้องและครบถ้วน ½ คะแนน  กรอก Time Log ถูกต้องและครบถ้วน ½ คะแนน  กรอก Defect Log ถูกต้องและครบถ้วน ½ คะแนน  กรอก Test Report ถูกต้องและครบถ้วน ½ คะแนน  ปรับปรุง Code Review Checklist ½ คะแนน  ปรับปรุง Design Review Checklist½ คะแนน  สร้าง Logical Specification Design1 คะแนน  สร้าง Operational Specification Design 1 คะแนน  สร้าง Functional Specification Design 1 คะแนน  สร้าง State Specification Design 1 คะแนน  กรอก PIP ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างน้อย 1 รายการ 2 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Design). การออกแบบ  การออกแบบ (Design) คือการแปล ความต้องการ (Requirement) ให้ กลายเป็นแบบเพื่อความสะดวกในการ นำไปพัฒนาเป็นโค้ดต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google