งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัดป่าเลไลย์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำสุพรรณบุรีชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัดป่าเลไลย์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำสุพรรณบุรีชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัดป่าเลไลย์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำสุพรรณบุรีชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดป่า ภายในวิหารเป็นที่ ประดิษฐานหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์เดิมหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูป ปางป่าเลไลยก์ ต่อมาได้มีการบูรณะและทำเป็นปางป่าเลไลยก์ ดังที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ถนนมาลัยแมน ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีแม่น้ำสุพรรณบุรีหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยก์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ระดับวรวิหาร เป็นวัด เก่าแก่หน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยก์มีเครื่องหมายพระมหามกุฎอยู่ ระหว่างฉัตรคู่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จธุดงค์มา พบสมัยยังทรงผนวชอยู่ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วจึงทรงมา ปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงวรวิหารหน้าบันฉัตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดป่าเลไลยก์วรวิหารสร้างในสมัยที่เมืองสุพรรณบุรีรุ่งเรือง ใน พงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้ากาแตทรงให้มอญน้อยมาบูรณะวัด ป่าเลไลยก์ภายหลัง พ. ศ. 1724 พงศาวดารเหนือ พระเจ้ากาแตมอญน้อย พ. ศ. 1724 ประชาชนมานมัสการ “ หลวงพ่อโต ” ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารสูงเด่น เห็นแต่ไกล เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณ ภูมิ องค์พระสูง 23.46 เมตร รอบองค์ 11.20 เมตร ภายในองค์ พระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลาย จำนวน 36 องค์ ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณ ภูมิพระบรมสารีริกธาตุพระมหาเถรไลยลาย

3 วัดป่าเลไลยก์ งานเทศกาลสมโภชและนมัสการ งานเทศกาลสมโภชและนมัสการหลวงพ่อวัดป่าเลไลยก์ ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันขึ้น 5-9 ค่ำ เดือน 5 และเดือน 12 การปรากฏชื่อวัดในวรรณคดีไทย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ได้ปรากฏชื่อในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้าง ขุนแผน ตอนพลายแก้วบวชเณร ซึ่งสมัยนั้นยังคงเป็นวัดป่าเล ไลยก์อยู่ ปัจจุบันนี้วัดป่าเลไลยก์วรวิหารมีอนุสรณ์ถึงตัวละคร เอก 3 ตัวในเรื่องขุนช้างขุนแผนด้วย คือขุนช้าง ขุนแผนพลายแก้ว อนุสาวรีย์ขุนแผนขุนแผน อนุสาวรีย์นางพิมพิลาไลยนางพิมพิลาไลย อนุสาวรีย์ขุนช้างขุนช้าง บ้านขุนช้าง

4 หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณมาแต่ โบราณกาล ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้ากาแลโปรดให้บูรณะวัด ป่าเลไลยก์ เมื่อ พ. ศ. 1724 แสดงว่าแสดงว่าวัดนี้ได้สร้างมาแล้วก่อนหน้านั้นพงศาวดารเหนือวัด ป่าเลไลยก์ พ. ศ. 1724 องค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารที่สูงใหญ่ มองเห็นเด่นแต่ไกล เป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นปิดทองปางป่าเลไลยก์ขนาดใหญ่สูง 23 เมตรเศษ สร้างตามแบบศิลป อู่ทองรุ่นที่สอง ซึ่งเป็นศิลปะฝีมือสกุลช่างอู่ทองแท้ ๆ เดิมทีองค์พระ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง พระหัตถ์ขวาหัก ช่างได้สร้างวิหารครอบ โดยให้ผนัง วิหารชิดกับพระหัตถ์ขวา ส่วนทางพระหัตถ์ซ้ายให้มีที่ว่าง ด้านหลังองค์พระ สร้างชิดกับผนังวิหารทำให้แข็งแรง นับเป็นความชาญฉลาดของช่างเป็นอย่าง ยิ่งปางป่าเลไลยก์ มีผู้สันนิษฐานว่า เดิมเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ประทับนั่งอยู่กลางแจ้ง พระกรทั้งสองข้างหักหายไป ผู้ที่มาบูรณใหม่ได้ทำเป็นปางป่าเลไลยก์ตามที่ นิยมกันในสมัยหลัง ลักษณะประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบน พระชานุข้างซ้าย พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุข้างขวาในท่าทรงรับของ ถวาย พระวิหารที่สร้างครอบองค์พระ สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว จะเห็นว่าที่หน้าบันของพระวิหาร มีพระราชลัญจกรประจำ พระองค์ คือเป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่ปรากฏอยู่พระบาทสมเด็จพระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว วัดป่าเลไลยก์เป็นที่คุ้นของคนทั่วไป เนื่องจากปรากฏอยู่ในวรรณคดีเรื่องขุน ช้างขุนแผน ขุนแผนเมื่อเยาวัยได้มาบวชเรียนที่วัดนี้ในชื่อว่าเณรแก้ว ความสำคัญของวัดป่าเลไลยก์ตามที่พรรณนาไว้ใน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนหนึ่งมีดังนี้ขุน ช้างขุนแผน

5 หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลกย์ ( ต่อ ) ทีนี้จะกล่าวเรื่องเมืองสุพรรณ จะทำบุญให้ทานการศรัทธา หญิงชายน้อยใหญ่ไปแออัด ก่อพระเจดีย์ทรายเรียงรายไป ยามสงกรานต์คนนั้นก็พร้อมหน้า ต่างมาที่วัดป่าเลไลยก์ ขน ทรายเข้าวัดอยู่ขวักไขว่ จะเลี้ยงพระกะไว้วันพรุ่งนี้...... งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ มีปีละสอง ครั้ง คือในวันขึ้น 5-9 ค่ำ เดือน 5 และเดือน 12


ดาวน์โหลด ppt วัดป่าเลไลย์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่ ถนนมาลัยแมน ตำบล รั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำสุพรรณบุรีชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google