งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำนำ งานนำเสนอเรื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง20210เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม PowerPoint 2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง เขาวัง(พระนครคีรี) ผู้จัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาหากมีข้อผิดพลาประการใดผู้จัดทำขออภัยมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำนำ งานนำเสนอเรื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง20210เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม PowerPoint 2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง เขาวัง(พระนครคีรี) ผู้จัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาหากมีข้อผิดพลาประการใดผู้จัดทำขออภัยมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำนำ งานนำเสนอเรื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง20210เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม PowerPoint 2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง เขาวัง(พระนครคีรี) ผู้จัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาหากมีข้อผิดพลาประการใดผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ผู้จัดทำ

3 สารบัญ ประวัติของเขาวัง สถานที่สำคัญ งานประจำปี การเดินทาง ความสำคัญ
ผู้จัดทำ เอกสารอ้างอิง

4 ประวัติพระนครคีรี สารบัญ 1
     เดิมทีเดียวเขาวังมีชื่อว่า เขาคีรี ต่อมาสมัยกรุงศรี- อยุธยามีการสร้างวัดมหาสมณะขึ้นที่เชิงเขา จึงเรียกเขาลูกนี้ ว่า “เขา มหาสมณะ” หรือ “เขาสมน” เขาวังมีสามยอด ยอดกลางเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมเพชร ยอดทางทิศ ตะวันออกเป็นที่ตั้งวัดพระแก้ว และยอดทางทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งพระราชวังพระนครคีรี พระบาทสมเด็จ พระจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อเขามหาสมณะใหม่ว่า เขา มหาสวรรค์ แต่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า เขาวัง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเพรชบุรี สารบัญ 1

5 สถานที่ที่สำคัญในเขาวัง
พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระที่นั่งต่างๆ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์  ภูมิไพโรจน์ ชั้นบนเป็นห้องบรรทม และห้องทรงพระอักษร พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ยอดปรางค์ ๕ ยอด ตามพระราชนิยม สารบัญ 2

6 สถานที่ที่สำคัญในเขาวัง
พระที่นั่งราชธรรมสภา เป็นอาคารชั้นเดียว ศิลปะผสมระหว่างศิลปะยุโรป จีน และไทย หอชัชวาลเวียงชัย เป็นอาคารรูปโดม มีบันไดวนขึ้นชั้นบน มีระเบียงโดยรอบ หอพิมานเพชรมเหศวร์ คือ หมู่อาคารขนาดเล็ก ๓ หลัง หน้าพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ 3 สารบัญ

7 งานประจำปี      สำหรับกิจกรรมบนเขาวังประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร ได้แก่ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การสาธิตทำอาหาร-ขนมพื้นบ้าน การสาธิตเคียวน้ำตาลโตนด-ขนมจาก การสาธิตศิลปประดิษฐ์ และเครื่องหอม การแสดงนิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้านวิถีชีวิตไทย การแสดงดนตรีไทย งานเทศน์มหาชาติ และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร พร้อมกันนี้ ยังได้จัดอาสาสมัครนำชมพระนครคีรี ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมงาน และชมดอกลีลาวดีบานเหนือลานเขาวังเพียงปีละครั้ง ในครั้งนี้ 4 สารบัญ

8 การเดินทาง รถยนต์ ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (สายธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยังเพชรบุรี เป็นระยะทาง 166 กิโลเมตร สารบัญ 5

9 ความสำคัญของยอดเขา สารบัญ 6
1. ยอดเขาด้านทิศตะวันออก บริเวณไหล่เขา เป็นที่ตั้งของวัดมหาสมณารามในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือขรัวอินโข่ง บนผนังทั้งสี่ด้านเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว เป็นวัดประจำพระราชวังพระนครคีรี 2. เขายอดกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร          3. ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของ หมู่พระมหามณเฑียร และพระที่นั่งต่างๆ  สารบัญ 6

10 เอกสารอ้างอิง www.bannongilk.com
สารบัญ 7

11 เด็กหญิงเกวลี ส่งแจ้ง เลขที่ 18 เด็กหญิงทัตพร แก้วลวดลาย เลขที่ 22
ผู้จัดทำ เด็กหญิงเกวลี ส่งแจ้ง เลขที่ 18 เด็กหญิงทัตพร แก้วลวดลาย เลขที่ 22 เด็กหญิงอังศุธร แซ่ลิ้ม เลขที่ 34 เด็กหญิงอินทพร ศิริวัฒน์ เลขที่ 35 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

12 สารบัญ


ดาวน์โหลด ppt คำนำ งานนำเสนอเรื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง20210เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม PowerPoint 2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง เขาวัง(พระนครคีรี) ผู้จัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาหากมีข้อผิดพลาประการใดผู้จัดทำขออภัยมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google