งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 งานนำเสนอเรื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง 20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม PowerPoint 2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง เขาวัง ( พระนคร คีรี )  ผู้จัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาหากมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " งานนำเสนอเรื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง 20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม PowerPoint 2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง เขาวัง ( พระนคร คีรี )  ผู้จัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาหากมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  งานนำเสนอเรื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง 20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม PowerPoint 2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง เขาวัง ( พระนคร คีรี )  ผู้จัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาหากมี ข้อผิดพลาประการใดผู้จัดทำขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ผู้จัดทำ

3

4 ประวัติพระนครคีรี เดิมทีเดียวเขาวังมีชื่อว่า เขาคีรี ต่อมาสมัยกรุงศรี- อยุธยามี การสร้างวัดมหาสมณะขึ้นที่เชิงเขา จึงเรียกเขาลูกนี้ว่า “เขา มหาสมณะ” หรือ “เขาสมน” เขาวังมีสามยอด ยอดกลางเป็นที่ตั้ง ของพระธาตุจอมเพชร ยอดทางทิศตะวันออกเป็นที่ตั้งวัดพระ แก้ว และยอดทางทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งพระราชวังพระนครคีรี พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อเขา มหาสมณะใหม่ว่า เขา มหาสวรรค์ แต่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า เขา วัง ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเพรชบุรี 1 สาร บัญ

5 สถานที่ที่สำคัญในเขา วัง พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระที่ นั่งต่างๆ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ ภูมิไพโรจน์ ชั้นบนเป็นห้องบรรทม และห้องทรงพระอักษร พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท ยอดปรางค์ ๕ ยอด ตาม พระราชนิยม 2 สาร บัญ

6 สถานที่ที่สำคัญในเขา วัง พระที่นั่งราชธรรมสภา เป็นอาคารชั้นเดียว ศิลปะผสมระหว่างศิลปะ ยุโรป จีน และไทย หอชัชวาลเวียงชัย เป็นอาคารรูปโดม มีบันไดวนขึ้นชั้นบน มีระเบียง โดยรอบ หอพิมานเพชรมเหศวร์ คือ หมู่อาคารขนาดเล็ก ๓ หลัง หน้าพระ ที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ 3 สาร บัญ

7 งานประจำปี สำหรับกิจกรรมบนเขาวังประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเมืองเพชร ได้แก่ การสาธิตงานสกุลช่าง เมืองเพชร การสาธิตทำอาหาร - ขนมพื้นบ้าน การสาธิตเคียวน้ำตาล โตนด - ขนมจาก การสาธิตศิลปประดิษฐ์ และเครื่องหอม การแสดง นิทรรศการ การละเล่นพื้นบ้านวิถีชีวิตไทย การแสดงดนตรีไทย งาน เทศน์มหาชาติ และเวียนเทียนรอบพระธาตุจอมเพชร พร้อมกันนี้ ยัง ได้จัดอาสาสมัครนำชมพระนครคีรี ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็น การสร้างความประทับใจที่มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมงาน และชม ดอกลีลาวดีบานเหนือลานเขาวังเพียงปีละครั้ง ในครั้งนี้ สารบั ญ 4

8 การเดินทาง รถยนต์ ทางที่สะดวกและใกล้ที่สุดคือ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวง หมายเลข 35 ( สายธนบุรี - ปากท่อ ) ผ่านสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ไปจังหวัด เพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านนครปฐม ราชบุรี ไปยัง เพชรบุรี เป็นระยะทาง 166 กิโลเมตร 5 สารบั ญ

9 ความสำคัญของยอด เขา 1. ยอดเขาด้านทิศตะวันออก บริเวณไหล่เขา เป็นที่ตั้งของวัดมหา สมณารามในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝีมือขรัวอินโข่ง บนผนังทั้งสี่ ด้านเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ส่วนบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัด พระแก้ว เป็นวัดประจำพระราชวังพระนครคีรี 2. เขายอดกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมเพชร 3. ยอดเขาด้านทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งของ หมู่พระมหามณเฑียร และพระที่นั่งต่างๆ สาร บัญ 6

10 สาร บัญ 7

11

12 สารบั ญ


ดาวน์โหลด ppt  งานนำเสนอเรื่องใช้ประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ง 20210 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โปรแกรม PowerPoint 2007 เพื่อศึกษาในเรื่อง เขาวัง ( พระนคร คีรี )  ผู้จัดหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาหากมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google