งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พระพุทธศาสนาแห่งทวารวดี ( พศต. 11-15) 1. อาณาจักรนี้ เจริญอย่างรวดเร็ว เพราะเคยเป็นศูนย์กลาง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งแคว้นสุวรรณภูมิมาก่อน 2. บทบาทแห่งการเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พระพุทธศาสนาแห่งทวารวดี ( พศต. 11-15) 1. อาณาจักรนี้ เจริญอย่างรวดเร็ว เพราะเคยเป็นศูนย์กลาง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งแคว้นสุวรรณภูมิมาก่อน 2. บทบาทแห่งการเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พระพุทธศาสนาแห่งทวารวดี ( พศต. 11-15) 1. อาณาจักรนี้ เจริญอย่างรวดเร็ว เพราะเคยเป็นศูนย์กลาง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งแคว้นสุวรรณภูมิมาก่อน 2. บทบาทแห่งการเมือง ได้ปรากฎขึ้นมาราวพศต. 11-15 ส่วนศิลปะและวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อมาถึงอาณาจักรรุ่น หลังด้วย 3. ตามจดหมายเหตุของสมณะเฮี้ยนจัง เรียกว่า อาณาจักร ตุยล้อกัวตี่ ตรงกับคำจารึกเรียกว่า ทวารกะเดย ( ชื่อ เมืองหนึ่งในกัมพูชา ) 4. เชื่อกันว่าชนชาติแห่งอาณาจักรทวารวดีคงเป็นมอญ หรือ กลุ่มชนที่มีลักษณะวัฒนธรรมคล้ายมอญโบราณ

2 2 5. การจัดการปกครองแห่งอาณาจักรนี้น่าจะประกอบด้วยรัฐ เล็ก ๆ หลายรัฐรวมกัน และอาจมีศูนย์การปกครองอยู่ที่ เมืองอู่ทอง นครปฐม สุพรรณบุรีหรืออยุธยา 6. ได้แผ่อิทธิพลไปยังเมืองครหิ ( อ. ไชยา ) เมืองละโว้ และเมืองหริภุญชัย ( ลำพูน ) 7. อาณาจักรทวารวดีเสื่อมลง ( พศต. 15-18) เพราะ - อาณาจักรศรีวิชัย - อาณาจักรละโว้ - กองทัพของพม่าสมัยอโนรธามังช่อ ซึ่งมีผลกระทบ มาถึงภาคกลางของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

3 3 ความเป็นไปแห่งพระพุทธศาสนา 1. พระพุทธศาสนายุคทวารวดีมีทั้งนิกายเถรวาทและ มหายาน แต่เถรวาทน่าจะมีอิทธิพลและบทบาทมากกว่า มหายาน 2. ทวารวดีรักษาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท “ แบบพระ เจ้าอโศกมหาราช ” ไว้อย่างเคร่งครัด ( โดยสืบมาจาก พระมหากัสสปะที่ทำการสังคายนาครั้งที่ 1 ) 3. พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในยุคนี้ได้แผ่อิทธิพลไป ดินแดนอื่นๆ ได้ไกลกว่ายุคใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ ภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางของประเทศไทยใน ปัจจุบัน 4. ได้พบพุทธศิลป์ในยุคนี้มากมายทั้งภาคเหนือ ใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ได้แบบมาจากศิลปะ คุปตะของอินเดีย

4 4 ** พุทธศิลป์แบบคุปตะ : พุทธรูปนั้นจะมีลักษณะคือ จีวร ไม่นิยมทำเป็นริ้วแต่ทำเป็นแนบพระวรกายเพื่อแสดงถึง ความรู้สึกถึงอารมณ์ 5. หลักฐาน 1. พระพิมพ์ พบอยู่บริเวณเมืองอู่ทองเก่า นครปฐม นคร ชัยศรี ราชบุรี 2. พระพุทธรูปเสมาธรรมจักรทำด้วยศิลาในเมืองกนกนคร ส่วนใบเสมาหินพบทางภาคอีสานทั่ว ๆ ไป 3. สถูปที่วัดกู่กูด ณ เมืองลำพูน 4. ซากสถูปที่วัดพระเมรุ ( อยุธยา )

5 5 5. พุทธรูปศิลาห้อยพระบาทขนาดใหญ่กว่าคนมี 4 องค์ อยู่ที่นครปฐม 1 องค์ อยู่ที่อยุธยา 3 องค์ พุทธรูปปางพระวรมุทระ อยู่ที่พิพิภัณฑ์สถานแห่งชาติ 6. ศิลาจารึกคาถา “ เย ธมฺมา ” ที่ถ้ำเขางู ( ราชบุรี ) ซึ่งเป็นภาษา บาลีอักษรคฤนถ์ 7. ในพศต. 12 พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เผยแผ่ไปทาง ภาคเหนือของไทย โดยการนำของพระนางจามเทวี ผู้ซึ่งเป็นราช ธิดาแห่งละโว้ 8. เชื่อว่าพระเครื่องสกุลลำพูนที่เรียกว่า พระรอด ก็เกิดในยุคนี้

6 6 สรุป 1. พระพุทธศาสนาในยุคนี้ ได้กลายเป็นรากฐานอัน มั่นคงของรัฐพุทธ ได้ผสมผสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในยุคนี้ 2. พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ไปทั้งระดับรัฐและ ประชาชน 3. เกิดประเพณีต่าง ๆ ต่อเนื่องกันถึงปัจจุบัน เช่น การ บวช การเผาศพ ฯลฯ

7 7 ศิลปะทวารวดีแบ่งออกเป็น 3 ยุค 1. ทวารวดีตอนต้น ส่วนใหญ่สร้างด้วยหินที่มีขนาดใหญ่ มี ลักษณะคล้ายพระพุทธรูปแบบคุปตะอยู่มาก จีวรเรียบบาง แนบติดกับองค์พระ พระอังสากว้าง พระพักตร์ค่อนข้าง ยาว และกลมกว่ารุ่นหลัง พระศกทำเป็นเม็ดขนาดใหญ่ พระเกตุมาลาเป็นต่อมลักษณะนูน และสั้นพระนลาฏแคบ ไม่เรียบเสมอกัน พระเนตรเหลือบต่ำลง หลังพระเนตรอูม จนได้ระดับกับพระนลาฏ พระขนงโก่งยาวและจรดกันที่ สันกลางพระนาสิกที่เรียกว่า คิ้วต่อ พระนาสิกก้านใหญ่ ริมฝีพระโอษฐ์หนา ลักษณะทั่วไปกระด้าง ไม่สู้ได้สัดส่วน เท่าใดนัก มักทำพระหัตถ์และพระบาทใหญ่ ไม่สมกับองค์ พระ ในส่วนพระเศียรเท่านั้นที่ยังรักษาศิลปะของคุปตะไว้

8 8 2. ทวารวดีตอนกลาง ฝีมือช่างประณีตขึ้นกว่ารุ่นแรก แสดงออกถึงอิทธิพลของชาวมอญ ห่างไกลจากฝีมือแบบ คุปตะมากขึ้น เช่น พระพักตร์ลักษณะแบนกว้างและสั้น พระ โอษฐ์กว้างและแบะ เห็นได้ชัด พระเนตรโปน ดูท่า เคร่งเครียด มีทั้งที่สร้างด้วยหินแข็งมีขนาดใหญ่โต ทั้งแบบ ลอยองค์และจำหลักนูน ส่วนที่เป็นสำริดจะมีขนาดเล็ก ประมาณครึ่งฟุตทั้งปางสมาธิ ปางมารวิชัย และพระสำริดยืน 3. ทวารวดีตอนปลาย เป็นลักษณะผสมศิลปะศรีวิชัยและ ศิลปะอู่ทอง ไม่ค่อยปรากฏพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีรุ่นนี้ มากนัก นอกจากทางภาคเหนือที่ลำพูน และเชียงใหม่

9 9 ศิลปะแบบทวารวดี ทำเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีรูปพระอินทร์เป่าสังข์ พระพรหมกั้นฉัตร ( เป็นลักษณะแรกที่ค้นพบ โดยอาจจะ หมายถึงตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ภายหลัง เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาที่ดาวดึงส์ก็ได้ )

10 10 ศิลปะแบบทวารวดี


ดาวน์โหลด ppt 1 พระพุทธศาสนาแห่งทวารวดี ( พศต. 11-15) 1. อาณาจักรนี้ เจริญอย่างรวดเร็ว เพราะเคยเป็นศูนย์กลาง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งแคว้นสุวรรณภูมิมาก่อน 2. บทบาทแห่งการเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google