งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง

2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 / สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ปีงบประมาณ 2556

3 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (RA1) งานสอบบัญชีระหว่างปี ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 แผนทั้งปี ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย.

4 ผลผลิตที่ 1 งานสอบบัญชี (RA1) งานสอบบัญชีประจำปี ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. 6 6 ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 แผนทั้งปี ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย.

5 ผลผลิตที่ 1 งานวางรูปแบบบัญชี (RA3) งานวางรูปแบบบัญชี สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม แผนทั้งปี ไตรมาส 4 ก. ค. – ก. ย ไตรมาส 1 ต. ค. – ธ. ค ไตรมาส 2 ม. ค. – มี. ค ไตรมาส 3 เม. ย. – มิ. ย

6 ผลผลิตที่ 1 งานติดตามความ เคลื่อนไหว (RA4) งานติดตามความเคลื่อนไหว สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร รวม ไตรมาส 1 ต. ค. – ธ. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. – มี. ค ไตรมาส 3 เม. ย. – มิ. ย ไตรมาส 4 ก. ค. – ก. ย แผนทั้งปี 2 3 5

7 ผลผลิตที่ 2 งานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร พัฒนาความรู้ด้านการบริหาร การเงินการบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มฯ ตั้งใหม่ อบรมคณะกรรมการ สอนแนะการจัดทำบัญชี ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชี (15 แห่ง ) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและ งบการเงิน ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย แผนทั้งปี

8 งานพัฒนาสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร (RC7) - - แผนทั้งปี ( ครั้ง ) แผนทั้งปี ( ครั้ง ) ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. โครงการ 3 ประสานเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (WWR) การประชุมเตือนภัยรายไตรมาส (4 แห่ง ) นิเทศเสริมสร้างความพร้อม (4 แห่ง ) ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย

9 ผลผลิตที่ 3 งานพัฒนาสถาบันเกษตรกรและ กลุ่มเป้าหมายอื่น โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหม่ (13 แห่ง ) วางรูปแบบบัญชี สอนแนะการจัดทำบัญชี วิสาหกิจชุมชนติดตามต่อเนื่อง (6 แห่ง ) วิสาหกิจชุมชนติดตามต่อเนื่อง (6 แห่ง ) ติดตาม / แนะนำการจัดทำบัญชี ข้อมูล ณ 17 ธันวาคม 2555 ไ ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไ ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. 13 ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. แผนทั้งปี ( ครั้ง ) แผนทั้งปี ( ครั้ง ) 13/13 13/78 ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค.- มี. ค. ไตรมาส 2 ม. ค.- มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย - มิ. ย. ไตรมาส 3 เม. ย - มิ. ย. ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. แผนทั้งปี ( ครั้ง ) แผนทั้งปี ( ครั้ง ) ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย

10 การเสริมสร้างความรู้ทางบัญชี รายบุคคล โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ (RD1) แผนทั้งปี ( ราย ) แผนทั้งปี ( ราย ) สอนแนะการจัดทำบัญชี ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการน้ำเพื่อการเกษตร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกสถาบันเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรทั่วไป / เยาวชน รวม ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม , ,700 1, ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย )

11 การเสริมสร้างความรู้ทาง บัญชีรายบุคคล การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (RD2) การพัฒนาครูบัญชี แผนทั้งปี ( ราย ) แผนทั้งปี ( ราย ) ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) ไตรมาส 1 ต. ค. - ธ. ค. ( ราย ) ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 3 เม. ย. - มิ. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) ไตรมาส 4 ก. ค. - ก. ย. ( ราย ) - -

12 การเสริมสร้างความรู้ทาง บัญชีรายบุคคล โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ - 4 แผนทั้งปี ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว - - ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. แผนทั้งปี ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. 40

13 พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ติดตั้งโปรแกรม FAS 3 สหกรณ์ ใช้ CATs ช่วยในการ ตรวจสอบ 28 สหกรณ์ การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชี ใช้ ACL ช่วยในการ ตรวจสอบ 28 สหกรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบ 28 - แผนทั้งปี ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย.

14 งานประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อท้องถิ่น ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุชุมชน แผนทั้งปี ( ครั้ง ) - - ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย.

15 การใช้จ่ายงบประมาณ 1,517, รวม ผลผลิต 2 สหกรณ์ / กลุ่มฯ ได้รับ การพัฒนาความรู้ฯ 1 สหกรณ์ / กลุ่มฯ ได้รับการตรวจสอบ 3 วิสาหกิจชุมชน / เกษตรกร ได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ 1,212, , , งบลงทุน ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2555 ไตรมาส 1 ต. ค.- ธ. ค. ไตรมาส 4 ก. ค.- ก. ย. ไตรมาส 2 ม. ค. - มี. ค. ไตรมาส 3 เม. ย.- มิ. ย. 4,436, , , ,695,600 - งบประมาณ ได้รับทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google